ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระบรรจง อินทนิล  วัดปรังกาสี  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
502 
พระจงรัก กระบวนรัตน์  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
503 
พระกฤษฎา พรหมเชียงษา  วัดกุยแหย่  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
504 
พระสมคิด นาคแท้  วัดทุ่งสมอ  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
505 
พระนิพนธ์ อำสุวรรณ  วัดเขาเทพนิมิต  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
506 
พระภุชงค์ เนื่องจำนงค์  วัดเขาเม็งอมรเมศร  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
พระทศพร กิจยินดี  วัดหนองตะครอง  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระศุภกาญจ์ ทีปนะ  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
509 
พระวรุฒิ นามสม  วัดบ้านไร่เจริญผล  สมุทรสาคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
510 
พระภาวนาวิหารกิจ   วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
511 
พระมหาศุภวัฒน์ ยุวรรณศรี  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
512 
พระครูอุทัยคีรีรักษ์   วัดโป่งยอ  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
513 
พระครูปลัดพุทธิวัฒน์ โพธิกรพูนศิริ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
514 
พระวีรศิลป์ เจริญวรอิชย์  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
515 
พระครูสมุห์วีรศักดิ์ นิโกรธา  วัดดอนกระเบื้อง  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
516 
พระครูสมุห์สมหมาย กิมเม้ง  วัดหนองหญ้าปล้อง  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
517 
พระอธิการศักดิ์ดา สมประสงค์  วัดป่าเขาสัมมะงา  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
518 
พระมหาสมศักดิ์ เทินสะเกษ  วัดหนองไก่ขัน  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
519 
พระจุฬา เชี่ยววิกกาญจน์  วัดหนองเสือ  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
520 
พระถวิล ศรีบุญเพ็ง  วัดหนองเสือ  ราชบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
521 
พระครูปิยวัชรคุณ   วัดช่อม่วง  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
522 
พระมหาสุขสันต์ แสงขัดตา  วัดหนองจอก  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
523 
พระสมชาย มิ่งมาศ  วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
524 
พระสุรศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ  วัดบุญทวี  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
525 
พระไชยมงคล จุฑาจำเริญ  วัดประดู่  สมุทรสงคราม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
526 
พระชูเกียรติ ชัยมานะสกุล  วัดประชาสนธิ  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
527 
พระธนกร ปลอดโปร่ง  วัดทางสาย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
528 
พระครูสุตาพิมล   วัดมุมป้อม  นครศรีธรรมราช 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
529 
พระครูอรรถธรรมวัตร   วัดพิศิษฐ์อรรถาราม  นครศรีธรรมราช 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
530 
พระครูสถิตเทวธรรม   วัดเทพกุญชร  นครศรีธรรมราช 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
531 
พระอธิการวิชชุวัชร์ ชุมพล  วัดสามัคคีนุกูล  นครศรีธรรมราช 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
532 
พระธีรเดช บุษบา  วัดสมหวัง  สุราษฎร์ธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
533 
พระธานินทร์ ฉิมรวย  วัดพนัสนิคม  พังงา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
534 
พระอัครวิชช์ หงส์เจริญกุล  วัดพนัสนิคม  พังงา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
535 
พระชนะ เกิดกอบ  วัดประชาสันติ  พังงา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
536 
พระกรกฤช พัฒนรักษ์  วัดประชาสันติ  พังงา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
537 
พระครูไพบูลกัลยาณวัตร   วัดสลักป่าเก่า  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
538 
พระมหาปรีชา บุญรัตนัง  วัดสลักป่าเก่า  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
539 
พระครูสุวัฒนธรรมคุณ   วัดบ่อสระ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
540 
พระครูโสภิตกิตติวัฒน์   วัดควนหมาก  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
541 
พระครูสุเทพธรรมโชติ   วัดนิคมเทพา  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
542 
พระครูสุวัฒนาภรณ์   วัดนาทวี  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
543 
พระครูประภาสเขตตารักษ์   วัดทุ่งเภา  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
544 
พระครูพิมลธรรมวิจิตร   วัดอ่างทอง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
545 
พระสมุห์สมพร กิตติสุภารัตน์  วัดอ่างทอง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
546 
พระครูวาทีธรรมวิภัช   วัดแหลมพ้อ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
547 
พระพรมแก้ว วรรณละออ  วัดแหลมพ้อ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
548 
พระทรงพล บุญญาพิทักษ์  วัดแหลมพ้อ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
549 
พระดารัณ ศิริรัตน์  วัดแหลมพ้อ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
550 
พระกฤษณพล จันทร์พรหม  วัดแหลมพ้อ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
551 
พระปลัดชาญชัย จีนคร้าม  วัดปลักชะเมา  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
552 
พระใบฎีกาโสภณ มิ่งประเสริฐ  วัดลำไพล  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
553 
พระอธิการโชค กำเหนิดกลับ  วัดเกาะไม้ใหญ่  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
554 
พระมหาไพรัตน์ มะโร  วัดธรรมาวาส  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
555 
พระมหานิรุณ วิบูลกิจ  วัดในวัง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
556 
พระบุญจันทร์ สุริยคำวงศ์  วัดในวัง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
557 
พระสมใจ ชำนาญจิตร  วัดนาหม่อม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
558 
พระออม วงเวียน  วัดปาดังเบซาร์  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
559 
พระวิทยา วาดประสงค์  วัดนาหม่อม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
560 
พระภุชงค์ ยังมี  วัดในวัง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
561 
พระยศภัทธ์ แก้วจันทร์ฤทธิ์  วัดโคกเมือง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
562 
พระสวัสดิ์ วงศ์ศิริ  วัดรัตนาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
563 
พระสุพรรณ พิมพา  วัดทุ่งมะขาม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
564 
พระสัจจะ แซ่ลิ่ม  วัดควนลัง  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
565 
พระสุพรรณ ปัญญานันต์  วัดมงคลเทพาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
566 
พระสุกฤษฎ์ แซ่ลี้  วัดมงคลเทพาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
567 
พระธเนศ โชติศิริ  วัดบ้านกรอบ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
568 
พระนวล มะโนใจ  วัดบ้านกรอบ  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
569 
พระประพันธ์ แดงประดิษฐ์  วัดป่ากอสุวรรณาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
570 
พระบำรุง แซ่ลั่ว  วัดป่ากอสุวรรณาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
571 
พระเอกนัย พุทธวาศรี  วัดป่ากอสุวรรณาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
572 
พระเอกลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัย  วัดป่ากอสุวรรณาราม  สงขลา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
573 
พระสมพงษ์ ภัทรพิทักษ์  วัดวังผาสามัคคี  สตูล 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
574 
พระทินวัฒน์ สุขสง  วัดโพธิ์เจริญธรรม  สตูล 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
575 
พระพิสิฏฐ ศรีสวัสดิ์  วัดโพธิ์เจริญธรรม  สตูล 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
576 
พระมหามงคล เพชรรัตน์  วัดควนนอก  ปัตตานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
577 
พระปราโมทย์ ตันทสีสุข  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
578 
พระพิมพิสาร พระโพธิ์  วัดพลับพลาวนาราม  นราธิวาส 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
579 
พระสิริเชษฐ์พงษ์ ศรีเชษฐา  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
580 
พระแป แวดไธสง  วัดสว่างอารมณ์  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
581 
พระอธิการเฉลิมศักดิ์ เชื้อบ้านไร่  วัดป่าพุทธวงศ์  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
582 
พระสุเวช จันทร์ดาแพง  วัดป่าพุทธวงศ์  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
583 
พระอธิการมหิดล โยธาภักดี  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
584 
พระเผชิญ ศิริวารินทร์  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา  มหาสารคาม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
585 
พระมหาสมจิตร ทบทอบ  วัดแพงศรีเมือง  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
586 
พระสรยุทธ เรืองยศ  วัดถ้ำผาน้ำทิพย์  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
587 
สามเณรนภัสกร ใจคำลือ  วัดแพะก้อม  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
588 
สามเณรสิทธิเดช ขันทะวงค์  วัดสถาน  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
589 
สามเณรเทพทัต สระแก้ว  วัดศรีประทุมวนาราม  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
590 
สามเณรประมอญ ศรีธาตุ  วัดศรีรัตนะ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
591 
สามเณรเกียรติพล นนท์พละ  วัดศรีรัตนะ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
592 
สามเณรสายฟ้า สิงหนาท  วัดบ้านวัด  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
593 
สามเณรกฤตเมธ เขียนชัยนาศ  วัดป่าศิลางาม  ชัยภูมิ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
594 
พระครูอุดมสิริธรรม   วัดศรีสว่างอุดมพร  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
595 
พระครูอุดมธรรมโสภณ   วัดป่าโนนทอง  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
596 
พระมหาอภิชาติ สุราราช  วัดสุวรรณาราม  หนองบัวลำภู 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
597 
พระครูอุดมธรรมวิภาต   วัดโคคลาน  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
598 
พระครูสังฆรักษ์บุญเลี้ยง ทองศิริ  วัดวังยาว  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
599 
พระสมุห์ชัยยันต์ หอมมิ่ง  วัดโคกกราด  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
600 
พระใบฎีกาไพศาล สารภี  วัดหนองติม  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8