ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระเกษมสุข นิสสัยการ  วัดซึ้งบน  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
502 
พระภพ เจริญสันดร  วัดศรีเมือง  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
503 
พระวิเชียร วัฒฐานะ  วัดบ้านขอม  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
504 
พระครูกิตติวัฒน์ธำรง   วัดสะพานหิน  ตราด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
505 
พระครูใบฎีกาศักดิ์ชัย ไชยสิทธิ์  วัดสะพานหิน  ตราด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
506 
พระอธิการไพรวัลย์ ไชยอรรถ  วัดหาดทรายแดง  ตราด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
พระสุวิทย์ เวชภิรมย์  วัดทุ่งเขา  ตราด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระวีระเดช พานิชอุดม  วัดประทุน  ตราด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
509 
พระสนั่น เจริญยิ่ง  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
510 
พระปลัดเขตขันฑ์ คนงานดี  วัดการ้อง  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
511 
พระคมสัน คุ้มพันธ์แย้ม  วัดการ้อง  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
512 
พระอธิการประสงค์ทรัพย์ เปี่ยมทอง  วัดขวาง  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
513 
พระมหามงคล แสนผาลา  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
514 
พระมหาวิไล วงษ์นก  วัดไผ่ลูกนก  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
515 
พระสุรชัย ปัญญาเลิศ  วัดใหม่สระพลอย  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
516 
พระปริญ ภูวเนศวรางกูล  วัดศรีวิสุทธิธรรม  สุพรรณบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
517 
พระปลัดวิศรุต ตั้งใจ  วัดถ้ำเขาชะอางค์  กาญจนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
518 
พระอธิการขันทอง ศรีเหรา  วัดหนองแกประชาสรรค์  กาญจนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
519 
พระพรณรงธรรม เรียบสำเร็จ  วัดหนองแกประชาสรรค์  กาญจนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
520 
พระสำรวย บุตรสี  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
521 
พระครูสาครสิริคุณ   วัดศรีวนาราม  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
522 
พระมหาสนอง ท้วมสมบูรณ์  วัดบางน้ำวน  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
523 
พระอิทธิพล รักท้วม  วัดบางน้ำวน  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
524 
พระศราวุธ สังข์สุวรรณ  วัดบางน้ำวน  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
525 
พระปิยะวัฒก์ นุตตะโร  วัดบางน้ำวน  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
526 
พระอนิรุธ เรือนนิล  วัดบางน้ำวน  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
527 
พระสุทิน เขียวอรุณ  วัดเทพนรรัตน์  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
528 
พระครูโสภณธรรมศาสน์   วัดดอนเซ้ง  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
529 
พระครูพัฒนวิสิทธิ์   วัดสุขวราราม  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
530 
พระปลัดอนุวัฒน์ ดีเอี่ยม  วัดลาดบัวขาว  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
531 
พระวิษณุ ภู่สร  วัดลาดบัวขาว  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
532 
พระอธิการลิน บุญมูล  วัดห้วยไม้เต็ง  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
533 
พระชัฏฐวีร์ อนันตกลิ่น  วัดโคกหลวง  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
534 
พระสายันต์ สระทองเทียน  วัดหนองบัวค่าย  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
535 
พระสะอาด สว่างแจ้ง  วัดสวนผึ้ง  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
536 
พระภานุพงศ์ สอนเพียร  วัดศรีสุริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
537 
พระครูพัชรศิลปาคม   วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
538 
พระธรรมธรถิราม อาศัย  วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
539 
พระสมุห์ศรัทธา แก้วบัวดี  วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
540 
พระสมศักดิ์ น้อยวงศ์  วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
541 
พระสาโรจน์ หอมจันทร์  วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
542 
พระมหาจัด ผลจันทร์งาม  วัดธรรมนิมิต  สมุทรสงคราม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
543 
พระนภนต์ ปิยะวงษ์  วัดป่าสุญญตา  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
544 
พระพุทธิสารเมธี   วัดศรีทวี  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
545 
พระครูกิตติกาญจนารักษ์   วัดกาญจนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
546 
พระปลัดธงชัย ดำแดง  วัดป่าถ้ำตลอด  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
547 
พระอธิการจรูญศักดิ์ แซ่ลิ้ม  วัดสระแก้ว  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
548 
พระธีระวัฒน์ ช่วยอารี  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
549 
พระสมเชื้อ เรืองเดช  วัดควนเกย  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
550 
พระโอภาส รอดจันทร์  วัดพรหมราช  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
551 
พระครูปลัดศิริโชค สินสัจธรรม  วัดปากคลอง  ชุมพร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
552 
พระปลัดกิตติ นาคชื่น  วัดบางหมาก  ชุมพร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
553 
พระปลัดชัยณรงค์ บุญเกิด  วัดท่ายางเหนือ  ชุมพร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
554 
พระธิติ ซังธาดาสายัณห์  วัดประสาทนิกร  ชุมพร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
555 
พระครูจิรเจติยาทร   วัดพระบรมธาตุไชยา  สุราษฎร์ธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
556 
พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์   วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
557 
พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ เวชวัฒน์  วัดบางใบไม้  สุราษฎร์ธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
558 
พระวิธิชัย โคไธสง  วัดป่าเคียนพิง  สุราษฎร์ธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
559 
พระนาคิน นาคจันทร์  วัดป่าเคียนพิง  สุราษฎร์ธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
560 
พระโมฮันปราสาท คาดาล  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
561 
พระภีรภัทร พันธวีวงษ์  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
562 
พระภูพิงค์ ขันนาค  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
563 
พระภูปริชญ์ เดชแก้ว  วัดกะทู้  ภูเก็ต 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
564 
พระพีรพงศ์ ศรีฟ้า  วัดสวนวาง  พังงา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
565 
พระธีระศักดิ์ สร้อยพวง  วัดอุปนันทาราม  ระนอง 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
566 
พระปลัดภาณุมาศ เกื้อเส้ง  วัดตำนาน  พัทลุง 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
567 
พระวิทูร ชุมละออง  วัดโคกพญาราม  พัทลุง 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
568 
พระสมุห์สุพจน์ สอนเสนาะ  วัดวิมลวัฒนาราม  ปัตตานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
569 
พระเกษมศักดิ์ เอี่ยมโอษฐ์  วัดหนองครก  ปัตตานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
570 
พระเพ็ง แชกระโทก  วัดขจรประชาราม  ปัตตานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
571 
พระครูประโชตธรรมานุยุต   วัดดิตถมงคล  ยะลา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
572 
พระครูวิชิตคูหาธรรม   วัดถ้ำทะลุ  ยะลา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
573 
พระปลัดศิจะพรรณ เพียรหาญ  วัดนิโรธสังฆาราม  ยะลา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
574 
พรมหาทวีชัย แซ่ลู่  วัดนิโรธสังฆาราม  ยะลา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
575 
พระเติมศักดิ์ โพภิบาล  วัดเขาน้ำตก  ยะลา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
576 
พระมหาสมชาย พิริยสถิต  วัดชลธาราสิงเห  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
577 
พระจีรศักดิ์ ทองนพคุณ  วัดเกษมประทีป  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
578 
พระครรชิต นันทิทรรภ  วัดบางนรา  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
579 
พระสอน ไกรน้อย  วัดบางนรา  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
580 
พระสมนึก รวมช่วย  วัดชลภูผาวนาราม  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
581 
พระวิสูตร์ อาลัยสุข  วัดทุ่งคา  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
582 
พระอุทัย พืชพา  วัดประชาภิรมย์  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
583 
พระธนชัย สิวะสุภาพร  วัดประชาภิรมย์  นราธิวาส 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
584 
พระทัชพงษ์ เหลาบับภา  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
585 
สามเณรนันทวัฒน์ ศิริเวช  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
586 
สามเณรอรรถพร ขันทอง  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
587 
สามเณรธนากรณ์ พงษ์ภักดี  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
588 
สามเณรธนสิน จำปี  วัดพรหมจริยาราม  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
589 
สามเณรสกลวรรษ ไชยศรี  วัดบ้านหลวง  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
590 
สามเณรปวิธพล เผ่าดวงดี  วัดศรีวิชัยวนาราม  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
591 
พระปลัดนิวัติ วิสุทธิรัตน์  วัดคมบาง  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
กาตาร์  
592 
พระมหาสุรัตน์ โพธิ์ชะออน  วัดไผ่เลี้ยง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
593 
พระอธิการทิน แก้วปุม  วัดพลาญชัย  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
594 
พระอธิการพล เพ็งพิศ  วัดหัวช้างหนองเชือก  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
595 
พระมหาเสมอ โยยรัมย์  วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
596 
พระเสาร์ แร่ทอง  วัดทุ่งสว่างสะนอน  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
597 
พระสันติ แสดกระโทก  วัดโคกสูง  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
598 
พระณัฐภัทร ฉัตรทอง  วัดเนินกุ่ม  พิษณุโลก 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
599 
พระครูวาทีรัตโนภาส   วัดบุญวาทย์วิหาร  ลำปาง 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
600 
พระธรรมพักตร์ มาลา  วัดพระธาตุน้ำต้อง  เชียงราย 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8