ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระชุมพล พวยอ้วน  วัดพลับพลา  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
502 
พระทศพล คำบัว  วัดพลับพลา  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
503 
พระพิชิต ประมูลจักโก  วัดพลับพลา  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
504 
พระบุรเขตธรรมคณี   วัดบางปรือ  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
505 
พระปลัดมานิตย์ หงษ์ตนุ  วัดบางปรือ  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
506 
พระครูโฆษิตวิริยคุณ   วัดหนองเสม็ด  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์   วัดแหลมมะขาม  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระครูโสภณสุตรัฒน์   วัดน้ำเชี่ยว  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
509 
พระครูวิมลโสมนันท์   วัดท่าโสม  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
510 
พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์   วัดอ่างกระป่อง  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
511 
พระครูธรรมกิจจานุสารี   วัดสลัก  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
512 
พระครูจิรวัฒนวิธาน   วัดละมีบ  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
513 
พระครูกิตติญาณวิจักษ์   วัดเนินตากแดด  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
514 
พระครูเมตตาวิสารัท   วัดป่าตาวนาสุนทร  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
515 
พระครูประโชติบุญญารักษ์   วัดหนองบัว  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
516 
พระจักรินทร์ มณีเพชร  วัดหนองบัว  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
517 
พระปลัดวิษณุ น่วมศิริ  วัดบางปิดบน  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
518 
พระครูสมุห์พาณิชย์ ปิยังคะบุตร  วัดหนองโสน  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
519 
พระปลัดโสภณ รอดพิเศษ  วัดฉางเกลือ  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
520 
พระปลัดสุวรรณ กุมภะ  วัดวิเวกวราราม  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
521 
พระใบฎีกาปกรณ์ ศากยะโกเศส  วัดธรรมชาติล่าง  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
522 
พระอธิการวีรยุทธ ไกรเรือง  วัดท่าพริก  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
523 
พระอธิการสิทธิพร ปัญญา  วัดท่าประดู่  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
524 
พระชัยฤทธิ์ ศรประชุม  วัดบางกระดาน  ตราด 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
525 
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ   วัดสิริวัฒนาราม  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
526 
พระปลัดสุนทรา จันทร์โต  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
527 
พระมหาพรชัย ศรีภักดี  วัดเสถียรรัตนาราม  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
528 
พระธนกฤต ทัตธนอัฐ  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
529 
พระปฏิพล ศรีวะรมย์  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
530 
พระนิชนันท์ พงษ์สำราญกุล  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
531 
พระสุรพล เอมอยู่  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
532 
พระมหาสุภชัย ปั้นศิริ  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
533 
พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์   วัดศรีสันต์มฑณฑาราม  สุพรรณบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
534 
พระอธิการบุญนาค รักอยู่  วัดกระเสียว  สุพรรณบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
535 
พระสามารถ สุคนธดี  วัดดอนเจดีย์ราษบูรณะ  สุพรรณบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
536 
พระรัชชกร พลอยแสง  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
537 
พระครูภัทรกาญจนกิจ   วัดทะเลสาบ  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
538 
พระมหาพุทธิภัทร วิริยาบดี  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
539 
พระดำรงศักดิ์ ญาณกมล  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
540 
พระเดชเดชา เดชารชตะ  วัดวาปีสุทธาวาส  ราชบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
541 
พระสมุห์เพ็ง กลิ่นน้อย  วัดบางสามแพรก  เพชรบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
542 
พระสมุห์เสงี่ยม อุณรุทธ์  วัดท่าเรือสามัคคี  เพชรบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
543 
พระมหาอโนทัย รุ่งโรจน์  วัดบางลำภู  เพชรบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
544 
พระชวณัฐ เตียวสกุล  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
545 
พระครูวิจิตรพรหมคุณ   วัดท้ายสำเภา  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
546 
พระครูโสภณชัยสิทธิ์   วัดป่าระกำใต้  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
547 
พระครูสุทธิสุวรรณรักษ์   วัดธารทอง  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
548 
พระสมุห์ศักเรนทร์ คมเกลี้ยง  วัดบ้านงาม  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
549 
พระครูสมุห์สุจินต์ แก้วสิน  วัดหน้าพระลาน  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
550 
พระสมพงษ์ เจริญโอสถ  วัดศาลาลอย  ชุมพร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
551 
พระโอฬาร เพ็งสกุล  วัดสมัยคงคา  สุราษฎร์ธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
552 
พระธรรมธรพนา พลทองหลาง  วัดภูเขาน้อย  สุราษฎร์ธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
553 
พระมหาอัครวัต ภู่กลั่น  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
554 
พระวัชระเดช ดงแก้ว  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
555 
พระสมุห์สุรศักดิ์ ดำชุม  วัดหัวถนน  ตรัง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
556 
พระโสวิชชาญ์ ศรีเรือง  วัดหัวถนน  ตรัง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
557 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย สก็อตแลนด์ อังกฤษ  
558 
พระใบฎีกาสิทธิพงษ์ คงสม  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
559 
พระชยพล พิมพะ  วัดสวนวาง  พังงา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
560 
พระณัฐพงศ์ ล้อเลื่อน  วัดโคกสวย  พังงา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
561 
พระพิศาลสิกขกิจ   วัดแจ้ง  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
562 
พระครูอรุณกิจจานุกูล   วัดแจ้ง  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
563 
พระครูสังฆรักษ์ญาณกร จันทรังศรี  วัดแจ้ง  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
564 
พระครูสุทธิจิตตาภรณ์   วัดโคกกอ  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
565 
พระปลัดเปรมชัย อชิรเสนา  วัดท่าข้าม  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
566 
พระวัชรพงษ์ เพชรรัตน์  วัดท่าข้าม  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
567 
พระธนกฤต มณีโชติ  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
568 
พระวร อารีกุล  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
569 
พระสมบัติ อานพรม  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
570 
พระบัญชา พริกเบ็ญจะ  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
571 
พระครูปัญญาธริสสราคม   วัดเจาะไอร้อง  นราธิวาส 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
572 
พระเฉลิมพล เที่ยงธรรม  วัดลอยประดิษฐ์  นราธิวาส 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
573 
พระธนภพ รัชตสุนทราภรณ์  วัดโบราณสถิตย์  นราธิวาส 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
574 
พระวิระ ศรีนิ่ม  วัดโรจนาราม  พัทลุง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
575 
สามเณรสุวัฒน์ นันท์ดี  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
576 
สามเณรพิตติพงษ์ เชื้อศรีสำราญ  วัดเขาสมโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
577 
สามเณรโกศัลย์ อวดคม  วัดศรีมงคล  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
578 
สามเณรนุชิต สีดาอ่อน  วัดป่าบ้านหนองด่าน  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
579 
สามเณรวรวิทย์ สีแก้ว  วัดพระธาตุกู่แก้ว  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
580 
สามเณรทัศไนย หลักคำ  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
581 
สามเณรวุฒิชัย โพพันนา  วัดอัมพวัน  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
582 
สามเณรจิรวัฒน์ ขาวประกอบ  วัดสมัยสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
583 
สามเณรวีระพล แซ่ตั้ง  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
584 
พระภิญโญ มีสมบัติ  วัดศรีมหาราช  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
กัมพูชา  
585 
พระมหาจักรพันธ์ แก้วก่ำ  วัดจันทร์นอก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
586 
พระไกรสร ตรงดี  วัดจันทร์นอก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
587 
พระมหาจักรพงษ์ มุกภักดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
588 
พระวิษณุ ทองทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
589 
พระเดชา มาขุมเหล็ก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
590 
พระชาติชาย กอบัวกลาง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
591 
พระวสันต์ ขาวจันทึก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
592 
พระบุญลือ คล้ายมณี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
593 
พระศักดา บุญโต  วัดศรีสัจจาธิษฐาน  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
จีน  
594 
พระหนูพาน หอมสมบัติ  วัดศรีสว่าง  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ผ่าน 
จีน  
595 
พระมหานคร ครองสมบัติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
596 
พระมหาธราธร หงษ์เจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
597 
พระมหาภาคภูมิ ผิวเกลี้ยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
598 
พระอิศเรศ กันใจบุตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
599 
พระวีระพันธ์ ยุงต้น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
600 
พระศิริศักดิ์ สาลีสิงห์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8