ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระชัยพร สุวิทย์วงศ์  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
502 
พระประสาร กิขุนทศ  วัดสิงห์คูยาง  ลพบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
มาเลเซีย  
503 
พระทูล เทพเนาว์  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
มาเลเซีย  
504 
พระสมบูรณ์ ธรรมพร  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
มาเลเซีย  
พระมหาขันหมาก สายเสมา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระปลัดฉลอง แก้วกระจ่าง  วัดสี่ร้อย  อ่างทอง 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระอธิการสมชาติ โค้วมณี  วัดกาไสย์ธรรมิการาม  อ่างทอง 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระจาตุรพงค์ นวลนรนารถ  วัดภัทรสิทธาราม  นครสวรรค์ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
พระครูบัณฑิตวนคุณ   วัดสันป่าก่อไทยใหญ่  เชียงราย 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระครูสถาพรเจติยาภิบาล   วัดพระธาตุดอยจอมทอง  เชียงราย 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระเสกสรร วงค์สูง  วัดห้วยไคร้ใหม่  เชียงราย 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระอานันต์ ใจกันธะ  วัดทาน้ำงาม  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระปรีดา ใจบุญ  วัดดอกเอื้อง  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
10 
พระมนตรี แก้วก๋องมา  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
11 
พระอัมพร ขันแก้ว  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
12 
พระบัวพา โภสาคาม  วัดเหล่ากุด  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
13 
พระปรีชา สุวรรณ  วัดเสลภูมิวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
14 
พระประยูร รัตนวงษ์  วัดดอนหาด  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข,ชื่อวัดที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ตรงกัน  
15 
พระจิระพงษ์ โยธะสาร  วัดธาตุอัมพวัน  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
16 
พระสุบรร ทับผา  วัดโพธารามบ้านปาฝา  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
17 
พระวันทญา บำรุงตาว  วัดป่าถ้ำสูง  มุกดาหาร 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
18 
พระครูสุณสารสัมปัน   วัดป่าคุณากโร  นครราชสีมา 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
19 
พระอนุพงศ์ แก้วเพชร  วัดโพธิ์ทองเจริญ  นครราชสีมา 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
20 
พระทวี แดนพิมาย  วัดหนองไทร  นครราชสีมา 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
เคยปลอมแปลงลายเซ็นเจ้าคณะปกครอง  
21 
พระมหาธงชัย ศรีมหาพรม  วัดโพธิเขตปิยวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนาม  
22 
พระอ้ม แสวงผล  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย,หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
23 
พระสนอง เดชารัมย์  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย,หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
24 
พระใบฎีกาสมพร อาจหาญ  วัดม่วงขาว  ปราจีนบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
25 
พระสมุห์มานพ เกิดกลิ่น  วัดพิมพาวาส  ฉะเชิงเทรา 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
26 
พระอำพันธ์ เฉิดเรือง  วัดสรรเพชญ  นครปฐม 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
27 
พระบุญช่วย ดีผิว  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
28 
พระกิตติณัฐฐ์ พรพิชิตวัฒนากิจ  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,สำเนาหนังสือสุทธิ  
29 
พระมหาณพวุฒิ พิกุลเทศ  วัดสุวรรณมาศมงคล  เพชรบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
30 
พระชาติชาย จำปาทอง  วัดสุวรรณมาศมงคล  เพชรบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
31 
พระจักรพันธ์ ชัยชะนะ  วัดสุวรรณมาศมงคล  เพชรบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
32 
พระเพิ่มศิลป์ เดชคต  วัดสุวรรณมาศมงคล  เพชรบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
33 
พระศรัญยู ชุยิ่ง  วัดเนรัญชราราม  เพชรบุรี 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
34 
พระครูสังฆรักษ์ชวลิต คงช่วย  วัดอัฑศาสนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
35 
พระชัยรัตน์ ลือฤทธ์  วัดในเมือง  ชุมพร 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
36 
พระสุรชัย ฤทธิจินกาชัย  วัดบ้านฉลองชัย  ยะลา 
1-3-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
รวมทั้งหมด : 540 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6