ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระครูสถิตปุญญาทร   วัดเทพสถิต  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
502 
พระศุภชัย ผลไกรเพชร  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
503 
พระมานะ ศรีมะโรง  วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
504 
พระครูวิกรมเจติยาภรณ์   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
505 
พระเมธีปริยัติวิบูล   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
506 
พระครูวัชรกิจโกศล   วัดหนองเตียน  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
507 
พระปลัดไพร แสนกล้า  วัดสารหิตาวาส  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
508 
พระสมุห์อำนาจ รุ่งโรจน์  วัดศรีชุมแสงบุญญาราม  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
509 
พระอธิการมนตรี ธงชัย  วัดพุตะเคียน  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
510 
พระมหาสมนึก จันทร์ทอง  วัดท่าคอย  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
511 
พระมหาจตุรภัทร สุขมาก  วัดยางชุม  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
512 
พระนพพร แก้วพรม  วัดธรรมมาราม  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
513 
พระราชวชิรดิลก   วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
514 
พระปลัดกฤษณะ อุตสาหะ  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
515 
พระครูอาทรวิริยานุวัตร   วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
516 
พระปลัดธีระชัย วุฒิพันธ์  วัดบางตะพาน  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
517 
พระครูวิรัตธรรมโชติ   วัดแหลมทราย  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
518 
พระมนต์ธัช ยานันท์บุญสิริ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา  
519 
พระมหานาวิน อรุณรัตน์  วัดมะนาวหวาน  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา  
520 
พระครูเมธีปัญญาวุธ   วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
521 
พระโสภณ บุนนาค  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
522 
พระมหาสุทิน พานิชย์  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
523 
พระสมหวัง รัตนศิริวนิชย์  วัดโพนชัย  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
524 
พระนวลจันทร์ เสมาเพชร  วัดโพธิ์ศรี  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
525 
พระอาทิตย์ จันทร์อุป  วัดโนนรัง ก.  หนองบัวลำภู 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
526 
พระอนุชิต เหมือนชาติ  วัดป่าวิเวก  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
527 
พระสุธนัย ปัถพีสิน  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
528 
พระครูดิลกสุตคุณ   วัดตรีมิตรประดิษฐาราม  กาญจนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
529 
พระครูวิสุทธานันทคุณ   วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
530 
พระครูคุณสารานุกูล   วัดโบสถ์  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
531 
พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์   วัดท่าเรือ  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
532 
พระครูภาวนาโชติคุณ   วัดถ้ำสิงโตทอง  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
533 
พระครูชินวรานุวัตร   วัดบ้านฆ้องน้อย  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
534 
พระครูสุธีปริยัติวิธาน   วัดบ้านโป่ง  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
535 
พระธวัช อ่วมสอาด  วัดบ้านโป่ง  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
536 
พระปลัดสุมิตร มณีโชติ  วัดศรีมฤคทายวัน  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
537 
พระมหากังวาล ศรชัย  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
538 
พระมหานพพล สายสินธุ์  วัดตะโหนดราย  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
539 
พระครูสุนทรวัชรกิจ   วัดถ้ำรงค์  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
540 
พระราชวินัยสุนทร   วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
541 
พระวรพงศ์ กิติยาโกศัยยากุล  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
542 
พระพสัณฐ์ สีหามาตย์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
543 
พระอดิสรณ์ หงษ์คำ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
544 
พระชูชาติ มีสัตย์  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
545 
พระครูวิทิตศาสนาทร   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
546 
พระรณชัย คำแย้ม  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
547 
พระครูเกษมวีราภรณ์   วัดโพธิ์ศรี  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
548 
พระครูสุมนศาสนกิจ   วัดนาดี  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
549 
พระมหารังสรรค์ แสงสีสม  วัดโพธิ์โนนทัน  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
550 
พระไพรวัลย์ นิลัง  วัดคีรีวัน  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
551 
พระไพจิตร ปริวัฒนากุล  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
552 
พระณัฐวุฒิ พิมพ์เขต  วัดป่าพุทธาวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
553 
พระโสภณธรรมวงศ์   วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
554 
พระครูธรรมธรบุญเสริม เพียรผักแว่น  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
555 
พระโอฬาร ศรีอรุณนิรันดร์  วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
556 
พระสงการณ์ สีดาหวีด  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อังกฤษ อิตาลี  
พระมหาธีรวิชญ์ กำแพงแก้ว  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระวิรุฬห์ เจริญโชคพาณิชย์  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
พระธนกฤต วัดกุฎีประสิทธิ์  ลำไทร  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระสมจิต ศรีสวัสดิ์  วัดไชยดิตถาราม  ลพบุรี 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระมหาวัยปอน มะลารุน  วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูสถาพรเจติยาภิบาล   วัดพระธาตุดอยจอมทอง  เชียงราย 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระสินทำ บุญเฮ้า  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจด  
พระพันธวิศ จิตบรรเทา  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระฉัตรมงคล วงศ์งาม  วัดป่าดอนธาตุ  ยโสธร 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระยงยุทธ นิลมั่น  วัดป่าเวฬุวัน  นครราชสีมา 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
11 
พระชลอ ชมสันเทียะ  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ได้เซ็นทับรูปถ่าย  
12 
พระสุวัจน์ รัตนารักษ์  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ได้เซ็นทับรูปถ่าย  
13 
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร   วัดป่ารุ่งอรุณ  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
14 
พระอธิการคำพันธ์ เสียมไธสง  วัดป่าหนองแวง  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
15 
พระชาย ไชยศรีสะ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
16 
พระปกรณ์นันทน์ เสริมธนวิศาล  วัดพร้าว  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
17 
พระวิชิตา ทรัพย์สินพันธ์  วัดแหลมสุวรรณาราม  สมุทรสาคร 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือนิมนต์  
18 
พระวชิรวิชญ์ ภูมี  วัดเชิงผาวนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
19 
สามเณรวันชนะ นิลพฤกษ์  วัดพิมาย  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ไม่ผ่าน 
สามเณรอายุเกิน 22 ปี  
รวมทั้งหมด : 575 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6