ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระณัฏฐ์ธวัชน์ รุ่งเรืองบุญเด่น  วัดนครธรรม  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
502 
สามเณรวีระศักดิ์ อุทัยรัมย์  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
503 
พระครูสุธรรมรักขิต   วัดสระแก้ว  อุดรธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
504 
พระครูสังฆพินัยโกวิท   วัดสว่างมนัส  ชุมพร 
15-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
505 
พระจรูญ ทาทอง  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
506 
พระมหานพดล เจิมพันธ์นิตย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
507 
พระมหากิตติพล มาลารักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
508 
พระมหานครินทร์ ณรงค์ศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
509 
พระปิยะ สดศรีวิบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
510 
พระสุภวุฒิ คมวิริยะวุฒิ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
511 
พระภูริลาภ โกวิทวีรธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
512 
พระสุริยัน วรเลิศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
513 
พระสันติภาพ สุวรรณพาหุ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
514 
พระศุภณัฐ สันตนิพัทธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
515 
พระปรีชา สัพพัญญูวิทย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
516 
พระชูเกียรติ วิสุทธาภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
517 
พระพงษ์สิทธิ์ สิโรราบ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
518 
พระพงษ์สันต์ อุดมศิลป์จินดา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
519 
พระฐานุศักดิ์ สินอนันต์ตระกูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
520 
พระครูสถาพรธรรมโสภณ   วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
521 
พระมหาสมจิตร ก้อนหนู  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
522 
พระสิริ นิลสยาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
523 
พระมหาสุเมธ นพดลจินดา  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
524 
พระมหาสมชาย วัชรศรีโรจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
525 
พระสาธิต ประจันศรี  วัดบางทราย  พิษณุโลก 
15-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
526 
พระปลัดนรินทร์ อินทะรัตน์  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
527 
พระรณชัย คำแย้ม  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
528 
พระสนั่น เลื่อมไส  วัดเจ้าเจ็ดใน  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ศรีโยหะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระมหาฉัตรณรงค์ สายคำตั้ง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระคมสัน หลวงน้อย  วัดสรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระเสริม แม้นวงศ์มณี  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดือนทางนานเกิน 3 เดือน  
พระธาดา เผือกผู้  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
พระบุญญฤทธิ์ บุญหล่อ  วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระวิโรจน์ สิงห์คำกุล  วัดลัฏฐิวัน  เลย 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระชาญยุทธ ไชยธานี  วัดศรีสว่างเทพอรุณ  เลย 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดือนทางนานเกิน 3 เดือน  
พระวงศ์นิวัตร ยานศิริ  วัดบ้านหว้าน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระฉัตรเพชร บำรุงวงศ์  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
11 
พระสมุห์ชัย สุขเฉลิม  วัดโคกเพชร  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
12 
พระอธิการพลวัฒน์ บุญประดิษฐ  วัดเขื่อนช้าง  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
13 
พระทิวากร บุญรินทร์  วัดร่องธรรมาราม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
14 
พระนพพร สุขเกษม  วัดร่องธรรมาราม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
15 
พระครูอุดมธรรมวัตร   วัดโนนดู่  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
16 
พระสุทัศน์ มีชัย  วัดศรีวิไล  อำนาจเจริญ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
กำหนดวันเดินทางที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
17 
พระรภิวัฒน์ สีดาวงษ์  วัดหนองแสง  นครราชสีมา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
18 
พระณรงค์ศักดิ์ โคตรสิงห์  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
19 
พระพุธติชัย อุปัชฌาย์  วัดป่าหนองแคร่  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
20 
พระจีระพงษ์ คำหล้า  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
21 
พระอธิการจามร ศรีอุทัย  วัดคชวรรณวนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
22 
พระนพรัตน์ เอยแย้ม  วัดคชวรรณวนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ,สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าอื่นๆ  
23 
พระสามารถ เฮงสมาธิ  วัดคชวรรณวนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
24 
พระประมวล ทองวิเศษ  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
25 
พระสมชาย มิ่งมอน  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
26 
พระชัตฐยกรณ์ นุสติพรลภัส  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
27 
พระบุญจันทร์ ปาปะเต  วัดหนองติม  สระแก้ว 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
28 
พระไพบูลย์ สุขา  วัดสำนักบก  ชลบุรี 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
29 
พระปรีดา บัวชุม  วัดช่องลม  ชลบุรี 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
30 
พระอาร์ชวัส สุขีติ  วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
31 
พระชัยชนะ ศรีรักษ์  วัดรัชดาภิเษก  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
รวมทั้งหมด : 559 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6