ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระมหาสุทธิพงศ์ วงค์พรมมา  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
502 
พระครูสุวรรณโพธิเขต   วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
503 
พระครูอุดมวนานุรักษ์   วัดอุดมวนาสันติ์  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
504 
พระครูนิมิตวิริยานุกูล   วัดป่าหนองแวง  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
505 
พระอธิการวิจิตร มโนรัตน์  วัดห้วยแถลง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
506 
พระมหามนต์ชัย ไทรธนาพร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
507 
พระเสริม แม้นวงศ์มณี  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
508 
พระธวัชชัย หาญวงษา  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
509 
พระอธิการบวร ชวดคำ  วัดคามวัน  บึงกาฬ 
15-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
510 
พระไพจิตร คะพันธ์  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
511 
พระกฤษณ แก้วชาลุน  วัดป่าสีลาราม  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
512 
พระทวีวงษ์ วิเชียร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
513 
พระมหาเจษฎา รักษาทรัพย์  วัดศรีสงคราม  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
514 
พระมหากิตติศักดิ์ สียวน  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
515 
พระมหาพรหม พรหมศร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
516 
พระสิทธิพันธ์ แขมน้อย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
517 
พระสมุห์จักรพันธ์ จันต๊ะคำ  วัดป่าเนรมิต  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
518 
พระมหาสมเดช ศรีลางัด  วัดวรามาตยภัณฑสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
519 
พระครูปทุมภาวนาวิกรม   วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
520 
พระมงคล ปรีรอด  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
521 
พระกิตติวิมล   วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
522 
พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์   วัดร่องส้าว  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
523 
พระครูวรปัญญากร   วัดบ้านม้า  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
524 
พระปลัดนิวัติ วิสุทธิรัตน์  วัดคมบาง  จันทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
525 
พระสมบัติ ลวชัยโยธิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
526 
พระชัยธวัช บัวจะมะ  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
527 
พระณัฐพล ธีรานุพัฒนา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
528 
พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
529 
พระสุขีศม จิรมหาสุวรรณ  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
530 
พระปลัดประภาส โฉมดี  วัดห้วยจระเข้  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
531 
พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล  วัดวังตะกู  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
532 
พระครูสุภัทรปุณณธาดา   วัดป่าห่องเตย  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
533 
พระสมพร รูปโฉม  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
534 
พระเชิดศักดิ์ โชติรุ่งโรจน์  วัดศรีรัตนาราม  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
แอฟริกาใต้  
535 
พระอชิรวงศ์ บรรดาศักดิ์  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภูดิศ วัฒฐิยา  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระมงคล มาลานนท์  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระสุทิตย์ วิเศษชาติ  วัดนครป่าหมาก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
พระธีรพันธ์ หมอยาดี  วัดกำแพง  นนทบุรี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระมหากำพล สุดตา  วัดสายไหม  ปทุมธานี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระครูอรรถธรรมภาณี   วัดอู่สำเภา  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระครูโสภณกิจจานุโยค   วัดสารภี  สระบุรี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
พระครูสังวรสิริธรรม   วัดสร่างโศก  สระบุรี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
พระพัฒนศักดิ์ อำภาราม  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
10 
พระใบฎีกาวิวัฒน์ ทุกข์ไม่มี  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
11 
พระวิชัย เขียวมรกต  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
12 
พระณรงค์ชัย นุพิศรี  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
13 
พระครูจิรธรรมประภัศร์   วัดแม่แตง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
14 
พระมนตรี แก้วก๋องมา  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
15 
พระทวีสิน ศรีวงค์  วัดป่าจี้  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
16 
พระสิทธิศักดิ์ แสนกว้าน  วัดศรีล้อม  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
17 
พระณัฐพงษ์ ปวงกันทะ  วัดแม่สอย  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
18 
พระคำลณ ธิวาพัฒน์  วัดสว่างโนนสูง  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
19 
พระสุพัฒน์ ประจักษ์จิตร  วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
20 
พระครูภาวนาประชารักษ์   วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่ถูกต้อง  
21 
พระไพฑูรย์ แพงทรัพย์  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่ถูกต้อง  
22 
พระชนะชัยทวี ศรียา  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่ถูกต้อง  
23 
พระครูโสตถิบุญญากร   วัดหมากเขียบ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
24 
พระสำเร็จ ทองคำ  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
25 
พระครูภัทรจิตตาภรณ์   วัดซับหวาย  นครราชสีมา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
26 
พระอธิการสมชาย สุรไกร  วัดตะลุกแจง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
27 
พระไพศาล เตือนขุนทด  วัดจันทึก  นครราชสีมา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
28 
พระสำเริง เฉลิมทวี  วัดซับเศรษฐี  นครราชสีมา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
29 
พระวชิระ กล่อมญาติ  วัดซับเศรษฐี  นครราชสีมา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
30 
พระสมพงษ์ แถวโสภา  วัดโนนสมบูรณ์  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
31 
พระวีรพล วงศ์ใหญ่  วัดโพธิ์  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
32 
พระวาทกาญจน์ ศรีพิพัฒน์  วัดทุ่งมะกรูด  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
33 
พระดาวรุ่ง พชสิทธิ์  วัดย่านซื่อ  ตรัง 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
34 
พระเชฐชัย บุญญาภิรมย์  วัดป่าปากบางเทพาราม  สงขลา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
35 
พระณัฐวุธ จิรมหโสภา  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
36 
พระวัชรพงษ์ โชติไพบูลย์พันธุ์  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
37 
พระประวร อามาตมูลตรี  วัดป่าหนองหญ้าม้า  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
38 
พระสังวาลย์ รำพันดุง  วัดเจริญธรรม  นครราชสีมา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
39 
พระสมุห์มานพ เกิดกลิ่น  วัดพิมพาวาส  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
40 
พระครูพิศาลธรรมโชติ   วัดพิมพาวาส  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
41 
พระมหากิตติพงษ์ วรรณกุล  วัดเทพพนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
42 
พระสุรศักดิ์ แสงทอง  วัดประชาสันติ  พังงา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
43 
พระเอกนรินทร์ อวดดี  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง  
44 
พระวินัย บุญเจริญ  วัดกุมภีลบรรพต  สตูล 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
45 
สามเณรวรพต บุญปัญญา  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
รวมทั้งหมด : 580 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6