ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระจุมพล สิริสว่างกุล  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
502 
พระมหาติณณภพ ยิ่งยิง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
503 
พระมหาศุภเกียรติ ตรีสอน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
504 
พระมหาสรพงษ์ ช่วยกอบกิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
505 
พระอนวัช เสมทับพระ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
506 
พระอาคม ลีเพ็ญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
507 
พระมหาไชยวัฒน์ คำกันหา  วัดป่าหมู่ใหม่  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
508 
พระครูเขมากรวิสุทธิ์   วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
509 
พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์   วัดพุมุด  กาญจนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
510 
พระอนันตร์ริช ภัททรา  วัดพุมุด  กาญจนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
511 
พระครูสุนทรประสิทธิธรรม   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
512 
พระครูปลัดอรรณพ ฟักสังข์  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
513 
พระมหายงยุทธ เสริมจันทร์  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
514 
พระมหาธงชัย ศิริธร  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
515 
พระมหาปริญญา ปราบชมภู  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
516 
พระมหาวิญญู สุธรรมฤทธิ์  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
517 
พระมหามงคล ปราบชมภู  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
518 
พระเทพรัตนสุธี   วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
519 
พระครูสุวรรณวรการ   วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
520 
พระเผด็จ ผ่องสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
521 
พระครูสันตจิตตานุโยค   วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
522 
พระครูวิสิฐธรรมรส   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
523 
พระครูนิวิฐสังฆกิจ   วัดเก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
524 
พระถนัด น้อยกง  วัดทุ่งสะเดียง  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
525 
พระวิมลมุนี   วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
526 
พระจำลอง ช้างแก้ว  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
527 
พระหนูทับ จันใด  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
528 
พระพีรนนท์ ศิวะนาถนุสรณ์  วัดโชติการาม  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
529 
พระชินวัฒน์ ศิวะนาถนุสรณ์  วัดโชติการาม  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
530 
พระต่อศักดิ์ วงศ์อิน  วัดโนนค่าง  นครราชสีมา 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
531 
พระชินกร คำเสียง  วัดหนองรังกา  นครราชสีมา 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
532 
พระครูวิมลวรธรรม   วัดบุญช่วย  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
533 
พระอดิศร วิโรจน์รัตน์  วัดสวายซอ  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
534 
พระเทพเมธาภรณ์   วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
535 
พระมหาอมร สุทธิ  วัดดอนมะกอก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
536 
พระสุรพันธ์ ยิ้มชัยประเสริฐ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
537 
พระครูสังฆวิชิต ฮังนนท์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
538 
พระทศชิต เดชสิงหรัตน์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ  
539 
พระมหาสมชาย มุงธิราช  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
540 
พระมหาไพบูลย์ อยู่มีทรัพย์  วัดไก่เตี้ย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
541 
พระพุทธวัจน์ แก้วบรรจักร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
542 
พระสถาพร สุขดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
543 
พระครูวัชรธรรมโศภิต   วัดวิสุทธิมัคคาราม  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
544 
พระครูวัชรวรคุณ   วัดป่าหนองบง  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
545 
พระครูสุนทรวรนาถ   วัดป่าคอวัง  น่าน 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
546 
พระมนัสนนท์ ปัณณธรปุณณัตถ์  วัดป่าคอวัง  น่าน 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
547 
พระอธิการเสริม ฉวีนวน  วัดถ้ำมโหฬาร  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
548 
พระครูอุดมญาณโสภณ   วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
549 
พระอธิการพิชัย สุดตะมา  วัดป่าโพธิ์ตาก  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
550 
พระครูธรรมาภิสมัย   วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
551 
พระมหาวิศักดิ์ เชยชมศรี  วัดสว่างดอนยาง  ขอนแก่น 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
552 
พระประยูร คำมะณี  วัดโนนม่วง  ขอนแก่น 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
553 
พระครูวิวัฒน์ธรรมโกศล   วัดหนองใต้  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
554 
พระสุวรรณ ปักโคทะกัง  วัดหนองใต้  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
555 
พระอุดร ประจักษ์โกสีย์  วัดหนองใต้  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
556 
พระอัครวิทย์ เดชวงษา  วัดหนองใต้  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
557 
พระองค์กรณ์ รัตน์นนท์  วัดหนองใต้  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
558 
พระโสม ภักดี  วัดกู่แก้ว  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
559 
พระภาณุรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
560 
พระมหิดล โยธาภักดี  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
561 
พระการุณ คูเจริญ  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
562 
พระคำรณ คูเจริญ  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
563 
พระอนุสรณ์ ชาติมนตรี  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
564 
พระญาณวิลาศ   วัดป่าทรงธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
565 
พระครูวัฒนธรรมาภรณ์   วัดป่าโพธิ์ศรี  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
566 
พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์   วัดศรีรัตน์  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
567 
พระครูสุนทรกิจโกศล   วัดป่าศรีรัตนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
568 
พระครูจิรวัฒนาทร   วัดป่าศรีเลิงชัย  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
569 
พระวิโรจน์ เหล่าวนิชย์  วัดป่าศรีเลิงชัย  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
570 
พระครูพินิจธรรมมงคล   วัดป่าคางฮุง  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
571 
พระทวี วรรณจินดา  วัดป่าคางฮุง  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
572 
พระครูสถิตสีลาจาร   วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
573 
พระครูอาทรธรรมวิธาน   วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
574 
พระครูกิตติศิลาภรณ์   วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
575 
พระทองอินทร์ แสวงผล  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
576 
พระสุพจน์ เจริญธรรม  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
577 
พระสุรศักดิ์ ขันธรักษา  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
578 
พระคำพอง คำแหงพล  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
579 
พระถวัลย์ รัตนจิตร์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
580 
พระโรจน์ศักดิ์ หวานรอบรู้  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
581 
พระนัทธี หายทุกข์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
582 
พระวิทยา เหมะธุรินทร์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
583 
พระสุวัฒน์ ภักดีเจริญ  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
584 
พระศิลปชัย วงศ์วรรณ  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
585 
พระคูณ อินทมนต์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
586 
พระกฤตพรต นามเชียงใต้  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
587 
พระประสิทธิ์ รัชโด  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
588 
พระอุดร จรอนันต์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
589 
พระสมศักดิ์ จันทราช  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
590 
พระไพบูลย์ พานอนันต์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
591 
พระสมควร ทาขินี  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
592 
พระวันชัย ไชยสงค์  วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
593 
พระคมเพชร เขตขุขันธ์  วัดป่าอุดมธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
594 
พระศราวุฒิ แสนยะมูล  วัดป่าศรีเมยวดี  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
595 
พระอาคม นาเมืองรักษ์  วัดสามัคคีนาเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
596 
พระวิสนุ บุญชัย  วัดศรีนาชมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
597 
พระศักดิ์พยับ พิมพ์เขต  วัดป่าพุทธาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
598 
พระสุวิทย์ พลอาษา  วัดป่าพุทธาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
599 
พระไชยรัตน์ ขันโท  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
600 
พระยุทธการ พันโภคา  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
รวมทั้งหมด : 650 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7