ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระธรรมดิลก   วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
502 
พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์   วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
503 
พระครูโฆษิตจารุวรรณ   วัดนวลจันทร์  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
504 
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์   วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
505 
พระมหาภิรัฐกรณ์ พันนาวาลักษณ์  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
506 
พระนัฐพงศ์ หมื่นแก้ว  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
507 
พระวสันต์ หงอกชัย  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
508 
พระครูวินัยธรอดิศักดิ์ ยามี  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
509 
พระครูใบฎีกาวิเชียร คันทา  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
510 
พระชุมพร สิทธิศาสตร์  วัดลำชีศรีวนาราม  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
511 
พระธรรมฐิติญาณ   วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
512 
พระปริยัติธีรวงศ์   วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
513 
พระเตียง สมฤาชา  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
514 
พระประกาศ โนนิล  วัดศรีสมพร  นครพนม 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
515 
พระราชพิศาลสุธี   วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
516 
พระครูบุรีรัตน์พัฒนา   วัดหนองแปป  บุรีรัมย์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
517 
พระปลัดสุวิโรจน์ ประทุมทอง  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
518 
พระบัณฑิต พ่วงโต  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
519 
พระทวีศักดิ์ ทองอยู่  วัดศรีแก้งคร้อ  ชัยภูมิ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
520 
พระชาย ปริสัญญุตานนท์  วัดเขาน้ำจั้น  ปราจีนบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
521 
พระมหาศุภชัย บุตระเกษ  วัดมรรคสำราญ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์  
พระครูปลัดเฉลียว สาริบุตร  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระครูสมุห์ถาวร คำแหง  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระสามารถ กรสวัสดิ์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระครูปลัดสมาน กวางลา  วัดประชาศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
พระสุมลเฑียณ รอดสุด  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางไม่ตรงกับที่ขออนุญาตเดินทาง  
พระวิสิฏฐ์ กมลหา  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระสถาพร ปันติ  วัดภูเขาดิน  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระมหาอมรวิชญ์ บุตรสาร  วัดศรีศักดาราม  เชียงราย 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระอรรถ ธิดา  วัดป่าข่า  เชียงราย 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระยสฬิ์ศิวะ อิสรสิงหนาท  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
11 
พระสวัสดิ์ มูทา  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
12 
พระรัฐวีร์ รื่นจินดา  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารูปถ่ายหน้าสถานะเดิมและหน้าอุปสมบท  
13 
พระประครอง ดียางหวาย  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
14 
พระติถานนท์ สุวรรณเรือง  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
15 
พระอานนท์ ทิพย์สิงห์  วัดศรีสุมังคลาราม  เลย 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
16 
พระสมุห์ประทักษ์ ศิลทาน  วัดศรีชมชื่น  สกลนคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
17 
พระสมาน ดีชัยชนะ  วัดทุ่งรวงทอง  สกลนคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิหน้าย้ายสังกัดวัดและหน้ารับเข้าสังกัดวัดสับสน  
18 
พระพัฒนพงษ์ มะโนรินทร์  วัดอรุณแสงทอง  สกลนคร 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
19 
พระนิรันดร์ กระสังข์  วัดป่าดอนนาดีรัตนาราม  หนองบัวลำภู 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารูปถ่ายหน้าสถานะเดิมและหน้าอุปสมบท  
20 
พระมหาประวัติ จันขุนทด  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
21 
พระจักรพันธ์ อัคคปัญโญ  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
22 
พระณัฐพล พันธ์เชียร  วัดศิริญาณวนาราม  ขอนแก่น 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
23 
พระสมปอง กำวิชา  วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
24 
พระสมปอง หอมสมบัติ  วัดราษฎร์สังขรณ์  ขอนแก่น 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
25 
พระมหาวิทวัฒน์ จันทร์เต็ม  วัดสว่างหัวนาคำ  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
26 
พระวิรัตน์ พรมมานอก  วัดป่าบ้าน ก.ม.ศูนย์  บุรีรัมย์ 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
27 
พระวุฒิ อุดมสินานนท์  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
28 
พระชาย ไชยศรีสะ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
29 
พระชัยรัตน์ แซ่อึ้ง  วัดป่าเทพนิมิต  จันทบุรี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
30 
พระศิริชัย มณีรัตน์  วัดตามูล  จันทบุรี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
31 
พระแก้ว นิลขันธ์  วัดแสนตุ้ง  ตราด 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
32 
พระณัทฐ์พล กระต่ายทอง  วัดดอนเจดีย์  กาญจนบุรี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
33 
พระปลัดสายัณห์ หล้าแหล่ง  วัดห้วยหมู  ราชบุรี 
15-3-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 554 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6