ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระธนทัต ปัญญาวรนนท์  วัดป่าบ้านมืด  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
602 
พระสมนึก ชัยสุรินทร์  วัดหาดปทุม  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
603 
พระสมาน บุญทม  วัดหนองบัวทอง  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
604 
พระครูสิริสราภิวัฒน์   วัดบูรพา  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
605 
พระครูสกลวรานุกิจ   วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
606 
พระอธิการสุนทร ไผ่โสภา  วัดป่าบ้านโนนแดง  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
607 
พระสมควร อุ่นสวิง  วัดป่ามัชฌิมาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
608 
พระครูประทุมชัยธรรม   วัดโนนศิลาทอง  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
609 
พระมหาพรหมพิริยะ เพชรรัตน์  วัดอ่าวบัว  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
610 
พระครูปลัดยุทธพิชัย ฟักเขียว  วัดศรีบุญเรือง  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
611 
พระอธิการสมชาย โนนศรีภักดี  วัดผามุมอรัญญา  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
612 
พระมหาจงมี ทับพิลา  วัดอรัญญกาวาส  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
613 
พระมหานันทพงศ์ ฤาใจศรี  วัดป่าศรีภูทอก  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
614 
พระวัฒนา การิก  วัดป่าศรีภูทอก  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
615 
พระประทีป ภูนนท์  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
616 
พระวิญญู ทึงด้วง  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
617 
พระสวัสดิ์ จันทร์เทศ  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
618 
พระศักดิ์สิทธิ์ ศิริพูล  วัดราษฎร์บำรุง  หนองบัวลำภู 
1-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
619 
พระแสวง เทพนา  วัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
620 
พระครูสุทธิจิตสุนทร   วัดปาดังเบซาร์  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
621 
พระมงคลชัย ไพโรจน์  วัดปาดังเบซาร์  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
622 
พระมหาจารุพงษ์ จึงประยูร  วัดพังลา  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
623 
พระสมชาย บุญยัง  วัดยางทอง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
624 
พระวิจักร์ พงษ์พันธ์  วัดบางธน  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
625 
พระโสภณคุณาธาร   วัดทองดีประชาราม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
626 
พระครูวรปัญญาประยุต   วัดราษฎร์สโมสร  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
627 
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์   วัดรัตนานุภาพ  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
628 
พระครูการุณยนิวิฐ   วัดตันหยงมัส  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
629 
พระครูอนุกิจสุนทร   วัดตันหยงมัส  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
630 
พระครูภัทรธรรมภาณี   วัดบุณณาราม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
631 
พระครูรัตนจันทประโชติ   วัดทรายขาว  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
632 
พระครูสุวรรณธรรมาภิรม   วัดบางขุนทอง  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
633 
พระครูประกาศศาสนคุณ   วัดน้ำขาวยะกา  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
634 
พระหวีด เวทมาหะ  วัดรัตนานุภาพ  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
635 
สามเณรนนท์ธการณ์ สีดำ  วัดบ่อเกตุ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
636 
พระมหาวิชาญ สายชวลิต  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
637 
พระมหาสุขสันติ ตระการรัตติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
638 
เจ้าอธิการตงหมิง อ่อนตา  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ผ่าน 
เนเธอแลนด์ นอร์เวย์  
639 
พระคึกฤทธิ์ สวัสดิผล  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
640 
พระฐิติพงษ์ ภาณุศิษย์  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
641 
พระวิสิทธิ์ วงค์ใส  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
642 
พระบุญหลาย คำแก่นแก้ว  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
643 
พระสิทธิเดช บุญศรี  วัดถ้ำประทุน  ชลบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
644 
พระเจษฎา ทองนิล  วัดเชิงคีรี  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
645 
พระครูสิริจริยาภรณ์   วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
646 
พระมหามงคล แสงวงษ์  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
647 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
648 
พระณัฐพล ธีรานุพัฒนา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
649 
พระวสุพล ฉัตรตรัสตรัย  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
650 
พระกฤติกร ชัยชูชนะภัย  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
651 
พระธนรักษ์ จินิราช  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
652 
พระพิเชษฐ ปัญญา  วัดศรีสง่าท่านาจาน  กาฬสินธุ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
653 
พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี   วัดประทุมบูชา  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
654 
พระสุพงษ์ นียากร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
655 
พระปิยะวรรธน์ สุขสมใจนึก  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
656 
พระสุรชาติ สิทธิคุณสาร  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
657 
พระฉัตรชัย พลอยเหลี่ยม  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
พระพชรณนท์ จอมกลาง  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระศรัณย์ณัชชนม์ นิธิวัฒนาอำภา  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระสุพจน์ บางยี่ขัน  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
พระวิชา อ่อนศิริ  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระกวี งามสิทธิศักดิ์  วัดเขาจรเข้  ลพบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย,ขาดหนังสือนิมนต์  
พระชนินทร์ หมู่เจริญ  วัดเขาจรเข้  ลพบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด,ขาดหนังสือนิมนต์  
พระอังคาร ไชยรบ  วัดป่าศรีถาวร  พิษณุโลก 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางเดินทาง  
พระสกล บุญดก  วัดส้าน  เชียงราย 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
พระกฤตเมธ นันทะภา  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระเคน โคตรบรรเทา  วัดเขวาน้อย  มหาสารคาม 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
11 
พระยุทธนา ชินดา  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
12 
พระประจักร พิมมโส  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย,ผู้ขออนุญาตฯไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มฯ  
13 
พระวิภาส เกิดเหมาะ  วัดภูจันแดงภาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
14 
พระณัฐพล จุมปูสิงสา  วัดศรีบึงบูรพ์  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
15 
พระประจักษ์ จันทร์หอม  วัดบ้านหนองปลาเข็ง  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
16 
พระครูสุนทรวินัยวัฒน์   วัดป่าประชาบำรุง  ยโสธร 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางเดินทาง  
17 
พระคง คุณชื่น  วัดศรีสุรโยธิน  นครราชสีมา 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
18 
พระจามร แก้วสีทา  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าย้ายสังกัดวัด  
19 
พระเตียง เจริญยิ่ง  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
20 
พระครูขันติธรรโมภาส   วัดแจ้งสมรทศ  บุรีรัมย์ 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่ชัดเจนและขาดหน้าสังกัดวัด,นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
21 
พระสุรวุฒิ บุญช่วย  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
22 
พระเอกชัย ชวลิตนิติธรรม  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
23 
พระอิฐธิพงศ์ บรรทม  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
24 
พระมโนโชติ ศุภรสหัสรังสี  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
25 
พระเฉลา กลิ่นหอม  วัดคลองบางบ่อ  ระยอง 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
26 
พระธานี สีสด  วัดหินกอง  จันทบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
27 
พระสมบัติ ยินดี  วัดวิเวการาม  จันทบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
28 
พระไพบูรณ์ มะโน  วัดเนินดินแดง  จันทบุรี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
29 
พระศรีคำ ฟูแสง  วัดพุทธิการาม  สงขลา 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ตรงกับที่ขออนุญาตเดินทาง  
30 
พระประเสริฐ สุจริตธุระการ  วัดสามบ่อ  สงขลา 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
31 
พระสมุห์อุดม เอกธัญ  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน(ส่งของบุคคลอื่นมา)  
32 
พระเพ็ง แชกระโทก  วัดขจรประชาราม  ปัตตานี 
1-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7