ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระพงษ์พันธ์ ธรรมิภักดิ์  วัดสุพัฒนาราม  บุรีรัมย์ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
602 
พระพรชัย แจ่มใส  วัดพงสวรรค์  บุรีรัมย์ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
603 
พระครูวินัยธรจำเริญ เจริญยศ  วัดแก้วเจริญยศ  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
604 
พระมหานิพันธ์ เชียงกา  วัดหนองจิก  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
605 
พระปกรณ์นันทน์ เสริมธนวิศาล  วัดพร้าว  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
606 
พระศรายุทธ บุญยเกตุ  วัดท่าพระยาจักร  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
607 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์   วัดทุ่งมะสัง  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
608 
พระครูปลัดเฉลิม บุญเยี่ยม  วัดเขาช่องพัฒนาราม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
609 
พระปลัดเชิดศักดิ์ สุขแถม  วัดท่าแย้เจริญธรรม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
610 
พระวิบูลย์ สุระยะชน  วัดสะพานลาวประชาสรรค์  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
611 
พระอาคม กลั่นบุศย์  วัดกาญจนบุรีเก่า  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
612 
พระนิธิศ ลาภหลาย  วัดโป่งเสี้ยว  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
613 
พระธนศักดิ์ จุฬาธนานนท์  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
614 
พระชัยพฤกษ์ ทองดีเลิศ  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
615 
พระครูสาครเกษมธรรม   วัดบางขุด  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
616 
พระครูสาครธรรมวัตร   วัดใต้บ้านบ่อ  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
617 
พระมหาเคารพ ทองอุดม  วัดใต้บ้านบ่อ  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
618 
พระครูสังฆรักษ์สามารถ กรกฎ  วัดบางน้ำวน  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
619 
พระสรอัศม์ ไพโรจน์โดดเด่น  วัดคงคาสวัสดิ์  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
620 
พระครูเวฬุวราทร   วัดท่ามะปริง  ชุมพร 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
621 
พระครูวินัยธรวรรณไชย มะยงค์  วัดเขากล้วย  ชุมพร 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
622 
พระเตชพัฒน์ ปุณญะเมธาสิตธิ์  วัดสระแก้ว  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
623 
พระวิเชียร สุขลาด  วัดสระแก้ว  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
624 
พระอุดมศักดิ์ บุญเรือง  วัดไชยวาฬ  สกลนคร 
1-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
625 
พระจิณณ์วเรณย์ เชื้อบุญมา  วัดป่าธรรมวิเวก  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
626 
พระประหยัด เพียนอก  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
ลาว  
627 
พระครูอมรรัตนธรรม   วัดยมนาตามธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
628 
พระมหาศุภฤกษ์ เอกกรุณากุล  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
629 
พระเสริมพร แก้วมะ  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
1-11-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
630 
พระประสาน สมภักดี  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
631 
พระอุทัย คำฝั้น  วัดหนองแสะ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
632 
พระอาจินต์ หีบพร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
633 
พระมหาสุชาติ บานจิตร  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
634 
พระมหาอดุลวิทย์ เหมือนละมัย  วัดดอนเสลา  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
635 
พระณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด  วัดโกเมศรัตนาราม  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ สเปน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  
636 
พระณัฐพันธ์ นิ่มตระกูล  วัดศรีสำราญ  สิงห์บุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อังกฤษ สเปน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  
พระสมุห์สามารถ เกษประดิษฐ์  วัดลำต้อยติ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระมหาศตนันทน์ พรหมเสนา  วัดเทพนิมิตต์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระมหาธีระวัฒน์ สิทธิราช  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระมหาคำพันธ์ ภาษี  วัดคลองบ้านใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระสมพร ทิมประเสริฐ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระประดิษฐ ศรีรัตนา  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระเอนก เลิศศิริ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดนำเนาทะเบียนบ้าน  
พระจรูญ ปลั่งศรี  วัดอินทร์  นนทบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระไพโรจน์ ตาดคร้าม  วัดโบสถ์  นนทบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
10 
พระประพัชร กาเหว่าดำ  วัดโบสถ์  นนทบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
11 
พระเล็ก ฉัตรมงคลนิมิต  วัดพญาปราบปัจจามิตร  สมุทรปราการ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
12 
พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์   วัดโคกเสลา  สระบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
13 
พระสมชาย จันทร์เกตุ  วัดหนองคล้า  สระบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดือนทางนานเกิน 3 เดือน  
14 
พระสมฤกษ์ เฟื่องฟู  วัดจันทร์  อ่างทอง 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
15 
พระสุทน รอสูงเนิน  วัดหนองแกชฎาทอง  ลพบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
16 
พระจตุรวัฒน์ อัครกิจวาณิชย์  วัดไกลกังวล  ชัยนาท 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
17 
พระประทวน ยะวัน  วัดดอกคำ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
18 
พระอธิป ชัยสวัสดิ์อารี  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
19 
พระเหือด ตรา  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เป็นบุคคลต่างด้าว  
20 
พระปลัดดนัย บุญมาตั๋น  วัดดงหลวง  ลำพูน 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
21 
พระณัฏฐปภัทรณ์ บวรวัชรวรกุล  วัดหริการาม  ลำพูน 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
22 
พระเชิงชาย พุทธาศรี  วัดถ้ำน้ำอบ  แม่ฮ่องสอน 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
23 
พระอมร บุญทศ  วัดถ้ำพระ  บึงกาฬ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
24 
พระอภิชาติ บุญผ่องศรี  วัดถ้ำพระภูวัว  บึงกาฬ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสบสน  
25 
พระบุญแวง สันทาลุนัย  วัดถ้ำพระภูวัว  บึงกาฬ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสบสน  
26 
พระอธิการชัยพร จินดาภู  วัดนาตุมวนาราม  เลย 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
27 
พระอธิการแสวง คำถาหมี  วัดดอนทอง  เลย 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
28 
พระมหาประภากร อินัง  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
29 
พระชาญชัย แขวงเมือง  วัดลัฏฐิวัน  เลย 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
30 
พระวิโรจน์ สิงห์คำกุล  วัดลัฏฐิวัน  เลย 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
31 
พระทินกร วังคีรี  วัดแสงอรุณ  เลย 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
32 
พระสุทธิดล ราชโพธิ์ศรี  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย,สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
33 
พระอำพร สำราญบุญ  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
34 
พระมหาวิษณุ การกวี  วัดหนองโมงบูรพาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
35 
พระอดิศักดิ์ เนียมจันทร์  วัดปราสาทศรี  ศรีษะเกษ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
36 
พระอักกฤษฏ์ คำภู  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีษะเกษ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการแก้ไข  
37 
พระครูสังฆรักษเอกพล มาโยธา  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
38 
พระวชรพงษ์ บริบูรณ์  วัดป่าพรหมประทาน  นครราชสีมา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
39 
พระชม ขอมีกลาง  วัดกระโดน  นครราชสีมา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
40 
พระปรีชา อิ่มนาค  วัดตะเคียนทอง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
41 
พระไสว นิจไธสง  วัดจันทนาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
42 
พระสุนันท์ น้อยเตี้ย  วัดหนองโคลน  บุรีรัมย์ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
43 
พระมหาพัฒนา ชยะภูสิทธิ์  วัดพรมใต้  ชัยภูมิ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดือนทางนานเกิน 3 เดือน  
44 
พระฤทธิ์เกียรติ วิชาเฟื่อง  วัดโคกอาโพนสวาย  สุรินทร์ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
45 
พระกฤษดา สุทธิบุตร  วัดบ้านโง้ง  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
46 
พระมหาพชรพล พื้นบาท  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
47 
พระชัตฐยกรณ์ นุสติภรลภัส  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
48 
พระสมชาย มิ่งมอน  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจน  
49 
พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล  วัดวังตะกู  นครปฐม 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
50 
พระอดิศร สว่างเนตร  วัดหนองสำโรง  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
51 
พระมหาอัตถพล ทองอร่าม  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
52 
พระนิพนธ์ อำสุวรรณ  วัดเขาเทพนิมิต  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
53 
พระสำเนียง ศรีสุวรรณ  วัดสวนส้ม  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
54 
พระจักรพันธ์ ศิลาวัฒนวงษ์  วัดอ่าวลึกเหนือ  กระบี่ 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
55 
พระสุเมธ นรพิณ  วัดมหัตตมังคลาราม  สงขลา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
56 
พระสวัสดิ์ วงศ์ศิริ  วัดรัตนาราม  สงขลา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
57 
พระสมุห์กฤตภาส โชติการ  วัดเกาะถ้ำ  สงขลา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
58 
พระณัฐธสันต์ วานิชาชีวะ  วัดเกาะถ้ำ  สงขลา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5,กำหนดการเดินทางไม่ตรงกับที่ขออนุญาตเดินทาง  
59 
พระมหาสุรัตน์ แววกระโทก  วัดพุทธมงคล  ยะลา 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
60 
สามเณรศุภวัฒน์ ปานเพ็ชร  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
61 
สามเณรพรมงคล อินทะวงศ์  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
62 
สามเณรวีรพล แซ่ตั้ง  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-11-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7