ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระอธิการบรรจง วัน  วัดทัพเสด็จ  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
602 
พระอธิการพิเศษ พันกา  วัดบีกริม  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
603 
พระมหาบุญดี ศรีสม  วัดคลองหาด  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
604 
พระสุดใจ เสือสุข  วัดโคกสว่าง  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
605 
พระวิชัย น้อย  วัดหนองเรือ  สระแก้ว 
1-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
606 
พระครูโสภณวชิรากร   วัดเนินสำราญ  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
จีน  
607 
พระครูสุวัฒน์วชิรโสภณ   วัดคลองเจริญ  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
จีน  
608 
พระปฐมพร อรุณรักษ์  วัดพระมหาธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-12-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
609 
พระมหาไพโรจน์ เพ็งศรีทอง  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
610 
พระประเสริฐ หวังพึ่งตระกูล  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
611 
พระภูริทัตร มงคลเอี่ยม  วัดป่าปทุมรัฐ  ปทุมธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
612 
พระครูโฆสิตจันทสุนทร   วัดโป่งร้อน  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
613 
พระสาธิต คำโมน๊ะ  วัดสันปินไชย  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
614 
พระอนันต์ แจ้งมงคล  วัดปรางผึ้ง  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
615 
พระจักรพงศ์ ทองบ้านทุ่ม  วัดป่าห้วยชมพู  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
616 
พระมหาพาศิษฐ์ ชินโชติกร  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
617 
พระสมเด็จ พิมพ์สำราญ  วัดป่าหวังมนตรี  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
618 
พระสำเภา อุ่นเจริญ  วัดขวัญเมือง  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
619 
พระสมชัย สุภาพ่อ  วัดอุดมไพรสณฑ์  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
620 
พระวชรพงษ์ บริบูรณ์  วัดป่าพรหมประทาน  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
621 
พระประชุม นินประโคน  วัดคลองตาลอง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
622 
พระปรีชา อิ่มนาค  วัดตะเคียนทอง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
623 
พระครูพนมศีลาจารย์   วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
624 
พระคณิศร ธัญพิมลโรจน์  วัดสี่แยกเจริญพร  นครปฐม 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
625 
พระปลัดอนุพงษ์ ใยบำรุง  วัดไตรรัตน์เจริญผล  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
626 
พระปฐวี เกตุชาติ  วัดคลองสายหนึ่ง  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
627 
พระวิชาญ โยอินชัย  วัดอ่างหิน  เพชรบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
628 
พระครูสุตธรรมานุวัตร   วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
629 
พระมหาบพิต ไชยรัตน์  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
630 
พระมหาสมพร สามิลา  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
631 
พระเทพประสิทธิ์ สิทธิชนะพล  วัดศรีมงคล  นครศรีธรรมราช 
1-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
632 
พระวิบูลธรรมภาณ   วัดป่าสุเมฆนันทาราม  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
ลาว  
633 
พระครูปลัดสมศักดิ์ พุ่มโพธิ์สี  วัดป่าสุเมฆนันทาราม  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
ลาว  
634 
พระปลัดองอาจ หงวนพุ่มมาลา  วัดป่าสุเมฆนันทาราม  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
ลาว  
635 
พระเอกนพกันตร รอดบุญมา  วัดศรีพิชัยมงคล  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
ลาว  
636 
พระมหาอดุลย์ กังวาฬกุล  วัดด่านประชากร  ชุมพร 
1-12-62 
ผ่าน 
ลาว  
637 
พระครูธวัชอินทวงศ์   วัดหนองไผ่  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
638 
พระอธิการพฤทธิ์ ศรีวงศ์  วัดบ้านภูงา  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
639 
พระอธิการชัยยงค์ สุวัตถิกุลชัย  วัดบ้านสนาม  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
640 
พระมหานำเกียรติ ทองทวี  วัดดอนสังข์วนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
641 
พระสิทธิศักดิ์ ศรีคลัง  วัดป่าบ้านแคน  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
642 
พระกิตติศักดิ์ เศษสุข  วัดหนองไผ่  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
643 
พระสัจจา พ่วงกองนะ  วัดโสภณวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
644 
พระแผนณรงค์ นามนาเมือง  วัดหนองสำราญ  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
645 
พระรุ่งเกียรติ ขรณี  วัดโกศรีกัญญาราม  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
646 
พระวิทยา คลังบริบูรณ์  วัดไพรีพินาศ  ชัยภูมิ 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
647 
พระวชิรวิทย์ มีสูงเนิน  วัดไพรีพินาศ  ชัยภูมิ 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
648 
สามเณรกิตติศักดิ์ ไชยทักษิณ  วัดชัยภูมิวนาราม  ชัยภูมิ 
1-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
649 
สามเณรเฉลิมพล เลายี่ปา  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
650 
พระวิทยากรณ์ ชูประเสริฐ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
651 
พระธนาวัฒน์ สินมานะ  วัดถ้ำบูชา  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
652 
พระสมศักดิ์ กลอนครบุรี  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
653 
พระไชยยันต์ ชันกระโทก  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
654 
พระศุภกิตติ์ ชัยลังกา  วัดใหม่เมืองสวรรค์  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
655 
พระอนุชา พันธ์งาม  วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
656 
พระสุขุม หมั่นทองหลาง  วัดโพธิ์ทองเจริญ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
657 
พระเฉลิมโชค บางปาน  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
สวิสเซอร์แลนด์  
658 
พระครูปลัดอนุชา ปัญญาสา  วัดป่าธรรมจักรคีรี  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
659 
พระไมตรี พลพันธ์  วัดไพรสณฑ์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
660 
พระศรายุทธ คำโปธิ  วัดไพรสณฑ์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
661 
พระอดิศร ชมภู  วัดไพรสณฑ์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
662 
พระณภัทร ตั้งตรงจิตต์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-12-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
663 
พระมหาอนุชิต พินิจ  วัดพระธาตุศรีจองทอง  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
664 
พระวิชวน บุสดี  วัดสีตะวนาราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
665 
พระพิชัยยุทธ นูชิต  วัดสีตะวนาราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
666 
พระเอนก ศรีจอมพล  วัดป่าหนองนกเขียน  บึงกาฬ 
1-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
667 
พระมหาปรีชา ขุนบุญช่วย  วัดไพรสณฑ์  ระยอง 
1-12-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
668 
พระศักดากร วัฒนเดชาวงษ์  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระเทพวิสุทธิมุนี   วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระโชคอนันต์ จ่าทองคำ  วัดบัวแก้วเกษร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระครูโสภณธรรมานุศาสก์   วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
พระติกาณ เสี่ยงสอาด  วัดหนองน้ำเขียว  พิจิตร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
พระกานต์นิธิ เกตุกาญจน์พงศ์  วัดฆะมัง  พิจิตร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูอินทวรวิชัย   วัดบึงพระ  พิษณุโลก 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
พระภูวนรรฆ์ มากสลุด  วัดบึงพระ  พิษณุโลก 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
พระกรกฤต คงสมบูรณ์  วัดบึงพระ  พิษณุโลก 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
พระสุทิน พิลึก  วัดเสาหิน  สุโขทัย 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
10 
พระสมปอง ปิ่นโพธิ์  วัดห้วยเวียงหวาย  เชียงราย 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
11 
พระครูสมุห์สุเทพ ลัคนาวิเชียร  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
12 
พระครูปภัสสรธีรคุณ   วัดป่าราษฎร์สามัคคี  หนองคาย 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
13 
พระอธิการบวร ชวดคำ  วัดคามวัน  บึงกาฬ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือเชิญที่เป็นทางการ  
14 
พระโทย คำกรม  วัดวิสุทธาวาส  สกลนคร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
15 
พระกบิล ปุญญาสาโร  วัดวิสุทธาวาส  สกลนคร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
16 
พระครูปลัดพิชสุกัณฑ์ ศศิสุวรรณพงศ์  วัดจอมแจ้ง  ขอนแก่น 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
17 
พระสงบ มิลละวงศ์  วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
18 
พระสำเนียง วรวงศ์  วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
19 
พระครูนิติธรรมโกศล   วัดป่าน้ำคำพัฒนา  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
20 
พระพุทธิพร อินทร์สอน  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือเชิญที่เป็นทางการ  
21 
พระคงศักดิ์ นนทบุตร์  วัดธรรมประดิษฐาราม  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน,สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
22 
พระครูวิสุทธิญาณคุณ   วัดไชยมงคล  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
23 
พระมหาฉัตรเพชร เสนศรี  วัดบูรพารามใต้  ยโสธร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
24 
พระเจริญ เทพโสภา  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
25 
พระครูสุตวรประสิทธิ์   วัดจะบู  นครราชสีมา 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
26 
พระสำรวย ทรายฉิมพลี  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
27 
พระอดุลย์ จันมา  วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน  นครราชสีมา 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางไม่ตรงกับเอกสารประกอบการพิจารณา  
28 
พระชนะการ จันทะขาลเศรษฐี  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
29 
พระเพียร ทะเวชรัมย์  วัดบ้านปราสาท  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการแก้ไข  
30 
พระสมเกียรติ ตรวจมรรคา  วัดใหม่สายตะกู  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มฯ  
31 
พระสมจิตร สาพันธ์  วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มฯ  
32 
พระสมบัติ คำภีระ  วัดป่าหนาม  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์ขออนุญาตเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8