ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระวิโรจน์ แก้วมูล  วัดพระธาตุน้ำต้อง  เชียงราย 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
602 
พระไตรภพ บุญวงค์  วัดหัวฝาย  เชียงราย 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
603 
พระกรวิชญ์ ทำบุญ  วัดเชียงยืน  เชียงราย 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
604 
พระวรวุฒิ อิ่มอยู่  วัดเชียงยืน  เชียงราย 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
605 
พระทิพย์ทยา ใชโย  วัดสันโค้ง  เชียงราย 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
606 
พระครูพิศาลบุญนิวิฐ   วัดอู่ทรายคำ  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
607 
พระมหาปองปรีดา จำปาศรี  วัดท่าข้าม  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
608 
พระจักรทิพย์ พรชัยนิตย์  วัดแม่ขะปู  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
609 
พระวีรพงษ์ อ้ายบัว  วัดสันทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
610 
พระครูสุจิตวรญาณ   วัดป่าตัน  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
611 
พระฟู ทุนไฮน้อย  วัดน้ำฮู  แม่ฮ่องสอน 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
612 
พระอธิการสุวัณ ฝ่าผล  วัดศิริชัยทรงธรรม  หนองบัวลำภู 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
613 
พระปรีชา มูลนิมาตร์  วัดมัชฌิมโพธิการาม  หนองบัวลำภู 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
614 
พระสมศักดิ์ วันสุขศรี  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
615 
พระเฉลิมเขต บุญเพชร  วัดขวัญเมือง  กาฬสินธุ์ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
616 
พระปรีชา วิริยะ  วัดขวัญเมือง  กาฬสินธุ์ 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
617 
พระชื่นใจ ชมโพสอน  วัดป่าพุทธาวาส  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
618 
พระเด่นชัย สุขพิพัฒน์  วัดไตรรังสฤษฎ์รักขิตวัน  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
619 
พระอธิการคำมี แก่นสาร์  วัดดงไม้แดง  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
620 
พระวิชาญ แก้วเนตร  วัดดงไม้แดง  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
621 
พระธนรัตน์ แซ่ล้อ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
622 
พระมหาณัฏฐพจน์ ร่องน้อย  วัดสุวรรณธาราราม  ชุมพร 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
623 
สามเณรอิสสระ บุญจำ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
624 
พระมหาประสิทธิ์ ติ๊บมณี  วัดช้างค้ำ  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
ลาว  
625 
พระครูสุมนวุฒิสุนทร   วัดวันทนียวิหาร  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
ลาว  
626 
พระบุญพึ่ง ปัดแสง  วัดวันทนียวิหาร  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
ลาว  
627 
พระวัฒนชัย พุฒมี  วัดสาหร่ายมังคลาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
ลาว  
628 
สามเณรนพชัย สุขเขา  วัดสุมนารามหนองเหียง  ลำพูน 
1-2-62 
ผ่าน 
ลาว  
629 
พระอธิการสัมฤทธิ์ โพธิ์ษาวงษ์  วัดภูแผงม้า  มุกดาหาร 
1-2-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
630 
พระอธิการสุภาพ แสนจันทร์  วัดศรีมงคลใต้  มุกดาหาร 
1-2-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
631 
พระปลัดมงคล แน่นอุดร  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
632 
พระมหาศักดิ์ชัย ดำด้วงโรม  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
633 
พระสุชาติ ภู่สุนทรศรี  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
634 
พระอธิปอติเทพ สุ่มสมบูรณ์  วัดสันป่าสักวรอุไร  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
635 
พระจงเจริญพร ใจดี  วัดสว่างธรรมาวาส  หนองคาย 
1-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
636 
พระครูปลัดอารยเดช   วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อุซเบกิสถาน  
637 
พระปรมัย ทรัพย์อดุลชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
638 
พระมหาวิชชา พันมี  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
639 
พระวิชัย โพธา  วัดป่าหนองสองห้อง  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
640 
พระณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด  วัดโกเมศรัตนาราม  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
เนเธอแลนด์  
641 
พระณัฐพันธ์ นิ่มตระกูล  วัดศรีสำราญ  สิงห์บุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
เนเธอแลนด์  
642 
พระบุญเหลือ ไชโย  วัดเจริญธรรม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
643 
พระครูชัยปัญญาภิวัฒน์   วัดชุมแสง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
644 
พระวัชระ โพธิสมบัติ  วัดชุมแสง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
645 
พระสนาน พรมวงศ์ษา  วัดป่าศรัทธาราม  นครพนม 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
646 
พระเดชา ปานทอง  วัดบางหว้า  นครศรีธรรมราช 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
647 
พระอธิการก้าวชัย โนนใหญ่  วัดโนนสวรรค์  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
648 
พระอุดมคัมภีรญาณ   วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
649 
พระครูชลิตธรรมโกศล   วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
650 
พระครูกันตธรรมาภิรัต   วัดป่าหนองโกเจริญธรรม  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
651 
พระมหาณัฐชัย ธิอัมพร  วัดอรัญญิกาวาส  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
652 
พระเปรา นาคแสง  วัดทัพโพธิ์ทอง  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
653 
พระปัญญา ทานะสิงห์  วัดผาสุการาม  เลย 
1-2-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
654 
พระมหาไพโรจน์ เพ็งศรีทอง  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
655 
พระมงคล บริบูรณ์มงคล  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
656 
พระศุภกิตติ์ คำมูลตรี  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
657 
พระมหาสุริยา เพ็ชรสังหาร  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
658 
พระวุฒิชัย มุกดาม่วง  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
659 
พระครูสรภัญญประกาศ   วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
660 
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต   วัดหอมศีล  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
661 
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์   วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
662 
พระครูปลัดประทิน วงศ์กลม  วัดดอกพร้าว  ลำปาง 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
663 
พระเทพญาณเวที   วัดศรีอุโมงค์คำ  พะเยา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
664 
พระครูปัญญารัตนพิลาส   วัดแม่นาเรือ  พะเยา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
665 
พระมหาสิทธิทัศน์ สนเทียนวัด  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
666 
พระมหาชำนาญ ปวนสุก  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
667 
พระมหาบดินทร์ จับใจนาย  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
668 
พระครูโพธิรัตนธรรม   วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
669 
พระสมุห์สเวกด์ สุขปลั่ง  วัดไม้รวก  นครนายก 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
670 
พระครูเขมาภิราม   วัดคงคาราม  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
671 
พระครูพินิจวรกิจพิมล   วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
672 
พระศักดิ์สิน สาริกะวณิช  วัดหนองหอย  ราชบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
673 
พระครูปลัดเจติยวัฒน์   วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
674 
พระมหาชูพงษ์ ตันติพิพัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
675 
พระอนุพงษ์ เพ็ชรกิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
676 
พระวิทยา ริมธีระกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
677 
พระปรียงค์ อาภรณ์สุวรรณ  วัดปิปผลิวนาราม  ระยอง 
1-2-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
678 
พระครูปลัดธีรวรวัฒน์   วัดโตนด  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
679 
พระมหาพิษณุ สัญญขันธ์  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
680 
พระสักกอรรถ จันทร์ศิริ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
681 
พระอธิการชัยนาด ศรีลาธุลี  วัดป่าวังเตียน  เพชรบูรณ์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
682 
พระครูสิริเจติยานุกูล   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
683 
พระครูปลัดวิมลวัฒน์   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
684 
พระมหาสุนทร วนาผดุง  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
685 
พระมงคล แวมประชา  วัดป่าค้อสุทธาราม  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
686 
พระบุญตา โม่งปราณีต  วัดประสิทธิ์ไพศาล  ขอนแก่น 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
687 
พระครูวิริยธรรมคุณ   วัดฐิตวิริยาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
688 
พระครูวิเวกธรรมาภิรม   วัดวิเวกวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
689 
พระธีราเมษฐ์ รัตน์ธนันสุกุล  วัดเขาจอมทอง  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
690 
พระมหาช่วง ฤทธิวัน  วัดถ้ำเขาชะอางค์  กาญจนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
691 
พระสมปอง ไกรเล็ก  วัดเทพรัตนาราม  สมุทรสาคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
692 
พระวิญญา งามชัยภูมิ  วัดปอพาน  อุดรธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
693 
พระศรสวรรค์ กนกแก้ว  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
694 
พระยอด สืบสาย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
695 
พระเทียน พิมพ์จันทร์  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
696 
พระรักษิต อภินันทกุลชัย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระจิรวัฒน์ ธนกุลกีรติ  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระชัยชนะ กรานโต  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาเอกสารไม่ชัดเจน  
พระศิริพงษ์ บรรดาศักดิ์  วัดแดงประชาราษฎร์  นนทบุรี 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระครูจันทสิริธร   วัดดงน้อย  ลพบุรี 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8