ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระไมตรี ดุดัน  วัดป่าดงติ้ว  นครพนม 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
602 
พระครูโอภาสธรรมญาณ   วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
603 
สามเณรอนวัช เกตุไธสง  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
604 
พระชยนนท์ ตั้งไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์  
605 
พระครูสังฆรักษ์สมหมาย หอมเพียร  วัดเทพสถิต  นครราชสีมา 
15-2-62 
ผ่าน 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา  
606 
พระอนุกูล อนุลีจันทร์  วัดยางทอง  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
มาเลเซีย  
พระศักดิ์ชัย อัครสามารถ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระพชรณนท์ จองกลาง  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระมหาชูศักดิ์ สอนสติ  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระบุญล้อม พาสอน  วัดเจดีย์แดง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระฤทธิไกร โนรีวงค์  วัดหนองมะกูต  ลพบุรี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระครูสถาภรเจติยาภิบาล   วัดพระธาตุดอยจอมทอง  เชียงราย 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระจำนงค์ กาวี  วัดแม่ลอยไร่  เชียงราย 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ได้ลงนาม  
พระสหรัฐ คำลือ  วัดศรีสักดาราม  เชียงราย 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
พระวชิรวิทย์ ศักดิ์ธนะวณิช  วัดกองกาน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
10 
พระอภิเบชร์ สักขวา  วัดป่าเหวไฮ  อุดรธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
11 
พระณรงค์ชัย ตั้งจิตรเจริญกุล  วัดป่าโนนทอง  อุดรธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
12 
พระครูประทีปปรีชาญาณ   วัดโนนสะอาด  สกลนคร 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
13 
พระไพบูลย์ ใจตรึก  วัดป่าศิริมงคล  ขอนแก่น 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
14 
พระชุมพร สิทธิศาสตร์  วัดลำชีศรีวนาราม  กาฬสินธุ์ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
15 
พระสมพงษ์ กิริมิตร  วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
16 
พระวันชัย ประคองพันธ์  วัดป่านาเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
17 
พระพีระ คัมภีรวรธรรม  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
18 
พระพุฒทา อุปถัมภ์  วัดนาทอย  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
19 
พระสุพรรณ วัจนา  วัดโนนสมบูรณ์  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
20 
พระพีระนัย กองสุข  วัดหนองหอย  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
21 
พระไสว เพ็ญพักตร์  วัดราชวงศาราม  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
22 
พระสมบูรณ์ ศรีลาเลิศ  วัดศรีดงบาก  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
23 
พระสายัณต์ แสงเขตต์  วัดศรีดงบาก  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
24 
พระนิตย์ พาลี  วัดเขวิกศรีสระจันทร์  ศรีสะเกษ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
25 
พระพนมพร สุคำพุธ  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
26 
พระครูโอภาสสังฆบรรหาร   วัดปางแจ้ง  นครราชสีมา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
27 
พระครูคชสารวรานุสิฐ   วัดหนองหัวช้าง  นครราชสีมา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,เอกสารไม่สมบูรณ์  
28 
พระพัฒน์พงษ์ แก้ววิจิตร  วัดปอแดง  นครราชสีมา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
29 
พระครูวิเชียรปัญญาวุธ   วัดอิสาน  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
30 
พระอธิการสิด อยู่เย็น  วัดยางตาสาด  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
31 
พระประเสริฐ ยูงรัมย์  วัดศาลาลอย  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
32 
พระโกวิทย์ โพธิ์กลาง  วัดป่าบ้านกรวด  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
33 
พระพิพัฒน์ ทัพประเสริฐ  วัดธรรมสถานป่าช้าบ้านหนองแวง  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,ไม่มีรายชื่อในหนังสือนิมนต์  
34 
พระสำรวย กุลด้วง  วัดป่าจิตติธรรมวนาราม  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
35 
พระชัชชัย มงคลเมือง  วัดราษี  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
36 
พระมหาพิทักษ์ สังขวัฒน์  วัดจรูญราษฎร์  ชลบุรี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
37 
พระอาร์ชวัส สุขีติ  วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
38 
พระอุไทย งามเลิศ  วัดหนองบอนวิปัสสนา  ระยอง 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
39 
พระอิทธิกร ช่วยผุด  วัดป่าท่าไท  สุราษฎร์ธานี 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
40 
พระครูสุเมธปริยัติสุนทร   วัดหัวป้อมนอก  สงขลา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
41 
พระสมุห์มงคล แซ่หงอ  วัดหนองหอย  สงขลา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,หนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
42 
พระสถิตย์ เอี่ยมพร  วัดมะม่วงหมู่  สงขลา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
43 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช   วัดจินตาวาส  พัทลุง 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
44 
พระมหาดำเนิน สิทธิชัยณรงค์  วัดคอกช้าง  ยะลา 
15-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 650 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7