ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระอธิการสุวรรณ ทองทวี  วัดน้ำน้อยนอก  สงขลา 
15-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
602 
พระโชค กำเหนิดกลับ  วัดเกาะไม้ใหญ่  สงขลา 
15-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
603 
พระไพรรัตน์ แก่นคง  วัดในวัง  สงขลา 
15-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
604 
พระเหรียญชัย ป้องกันภัย  วัดลำชิง  สงขลา 
15-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
605 
พระวุฒิชัย สิทธิสาร  วัดวังโต้  สงขลา 
15-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
606 
พระวสันต์ ธัญญชาติ  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
สาธารณรัฐเช็ก  
607 
พระธรา กาญจนภูพิงค์  วัดเมืองคง  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
608 
พระสนั่น ใจดี  วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
609 
พระกิตติกรณ์ สุขรินทร์  วัดป่าโพธิ์แก้ว  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
610 
พระชยพล ไชยถาวร  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
15-6-65 
ผ่าน 
สกอตแลนด์  
611 
พระโสภิตวิริยาลังการ   วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน ฟินแลนด์  
612 
พระครูสังฆภารพิชัย   วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
613 
พระอภิศักดิ์ จิรนิธิสกุล  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
614 
พระมหาอำนวย ดาษไธสง  วัดวารีสุทธาวาส  เชียงใหม่ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
615 
พระใบฎีกาสมเพชร พิมูลชาติ  วัดกันทรอมน้อย  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
616 
พระวีระพงษ์ มนตรีวงษ์  วัดกันทรอมใต้  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
617 
พระศักดิ์กรินทร์ ชูชื่น  วัดบ้านสวาย  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
618 
พระมหาพุทธาปรัชญุภัทร์ ศรีวุฒิวงษญาณ  วัดโนนติ้ว  ศรีสะเกษ 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
619 
พระมหาสิริสวัสดิย์ บุญเกลี้ยง  วัดหนองโพธิ์  นครนายก 
15-6-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
620 
พระครูใบฎีกาวิจิตร รอยประดิษฐ  วัดพุทธมงคลนิมิต  นครสวรรค์ 
15-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
621 
พระมหาคมสรรต์ สุขสด  วัดสำราญ  ลพบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
622 
พระครูโกศลนพการ   วัดฮ่องแฮ่ใหม่  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
623 
พระครูสิริพัฒนเมธี   วัดสันคือ  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
624 
พระครูวรเขตโสภิต   วัดสันยาว  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
625 
พระครูอินทวรรณวิวัฒน์   วัดสันฐาน  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
626 
พระอธิการบุญเลิศ บุญเรือง  วัดสันมะนะ  เชียงราย 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
627 
พระแสงชัย แซ่ตั้ง  วัดมาบจันทร์  ระยอง 
15-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
628 
พระศรีสุทธิเวที   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
629 
พระมหาปิยะวิทย์ ปิยะศุภสิทธิ์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
630 
พระมหาบุญรุ่ง สถิตคีรี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
631 
พระมหาชูชาติ ธรรมมุทิศ  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
632 
พระมหาศิวพล ใกล้ชิด  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
633 
พระสุจินดา ปรีชากูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
634 
พระมหาสมศักดิ์ เศรษฐรุจิ  วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
635 
พระธเนศ จิตรโชติ  วัดดอนชาด  อุบลราชธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
636 
พระมหาชินวัฒน์ กุยรัมย์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
ไอร์แลนด์  
พระมหารุ่งอรุณ หอมนาม  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระโสภณ สุจริต  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระประจักษ์ ขาวสุข  วัดท่านั่ง  พิจิตร 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระสมุห์ธิตินันท์ มุงธิสาร  วัดศรีบุญเรือง  สกลนคร 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
พระมหาคาวี สร้อยสาคำ  วัดสะพานคำ  สกลนคร 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระธีพิจักษณ์ ฉัตรศิริเวช  วัดป่าชมภูพาน  สกลนคร 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระอธิการรณทรรศน์ เหมาะดี  วัดโพธาราม  บึงกาฬ 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิมีการแก้ไข  
พระครูอุดมคุณาภรณ์   วัดสว่างอารามณ์  หนองบัวลำภู 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูถาวรกิจจารักษ์   วัดใหญ่สูงเนิน  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
10 
พระครูโสภณจารุวัตร   วัดโนนกุ่ม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
11 
พระครูอุปถัมภ์วิสุทธิคุณ   วัดเขากระโดนวนาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
12 
พระครูประยุตวรญาณ   วัดเหมือดแอ่  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
13 
พระครูวิจิตรปทุมากร   วัดหนองบัว  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
14 
พระครูสุนทรกิจานุการ   วัดคลองตะแบก  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
15 
พระครูประภาตธรรมพิทักษ์   วัดดอนมะเกลือ  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
16 
พระจักรพันธุ์ มุ่งพันธ์กลาง  วัดโนนไทย  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
17 
พระดิษพงษ์ ถั่วทอง  วัดทุ่งพนมวัง  นครราชสีมา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
18 
พระครูปทุมสังฆการ   วัดประทุมเมฆ  สุรินทร์ 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
19 
พระสมุห์ประจวบ สมชายชาตรี  วัดแหลมกลัด  ตราด 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
20 
พระปิยะวัฒน์ วงษ์มณี  วัดหนองปลาไหล  นครปฐม 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
21 
พระครูกิตติวีรานุวัฒน์   วัดหนองหลวง  สุพรรณบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
22 
พระครูปลัดสมกิจ สูญไกร  วัดโชติทายการาม  ราชบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
23 
พระชาติอาชาไนยต ทิพยทรัพย์  วัดโชติทายการาม  ราชบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
24 
พระอนุสรณ์ หยวกขยัน  วัดโชติทายการาม  ราชบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
25 
พระครูวัชรสารโสภณ   วัดลาดโพธิ์  เพชรบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
26 
พระครูปลัดกฤษฎากรณ์ วันเพ็ญ  วัดหนองศาลา  เพชรบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิหน้าอุปสมบทสับสน  
27 
พระมหาณพวุฒิ พิกุลเทศ  วัดสุวรรณมาศมงคล  เพชรบุรี 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
28 
พระครูโชตยาธิคุณ   วัดสงขลา  สงขลา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
29 
พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ   วัดยางทอง  สงขลา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
30 
พระครูโชติปัญญาโสภณ   วัดทับช้าง  สงขลา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
31 
พระครูมงคลถวรกิจ   วัดมหัตตมังคลาราม  สงขลา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
32 
พระปลัดพลกฤต แก้วมนตรี  วัดมหัตตมังคลาราม  สงขลา 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
33 
พระมหาชลาธิป เกื้ออาสา  วัดคูหาสวรรค์  พัทลุง 
15-6-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
รวมทั้งหมด : 669 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7