ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสังฆรักษ์สุรเกียรติ เลาหไพบูลย์  วัดหนองปลิง  ลพบุรี 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระบุญเรือน ช่วยประดิษฐ์  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระสิทธิชัย กลางธนู  วัดหนองขนาก  ชัยนาท 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระไพศาล สุริวงษ์เอี่ยม  วัดอินทรีย์  พิษณุโลก 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระสุนทรวรจักร ปัญญา  วัดศรีวิไล  เชียงราย 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
10 
พระพุฒิสรรค์ ไชยคำ  วัดศรีดอนมูล  พะเยา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
11 
พระครูสุนทรพัฒนาคม   วัดบุญเจริญ  แพร่ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์,ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
12 
พระจิตตพัฒน์ มังคุณานุรักษ์  วัดผาอ่าง  แม่ฮ่องสอน 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
13 
พระวิทยา โพธิญาณ์  วัดป่าหินร้อยก้อน  อุดรธานี 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
14 
พระอภิชาติ ประเสริฐ  วัดขวัญเมือง  กาฬสินธุ์ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
15 
พระชลธาร หงโสดา  วัดบ้านดงครั่งน้อย  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
16 
พระทนง แก่นทิพย์  วัดภูทอง  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
17 
พระมหาสีไพร วันอยู่  วัดศิมาลัยธรงธรรม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
18 
พระมานะ เป้ากลาง  วัดวะภูแก้ว  นครราชสีมา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
19 
พระวิริชัย กิ่มโคกสูง  วัดป่าธรรมชาติ  นครราชสีมา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
20 
พระพินทุ พงษ์เพชร  วัดถ้ำวัวแดง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
21 
พระอุดม ฤทธิ์สิงห์  วัดถ้ำวัวแดง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
22 
พระอดิศักดิ์ กันหาเขียว  วัดป่าถ้ำสงแคน  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
23 
พระสุวิโรจน์ ประทุมทอง  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
24 
พระฉลวย ไร่พิมาย  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดฎีกานิมนต์  
25 
พระวุฒิ อุดมสินานนท์  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
26 
พระยุทธนา บุญกันยา  วัดตำหนัก  นครนายก 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
27 
พระเฮ้า โทอรัญ  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
28 
พระครูสมุห์วรากร สายหยุด  วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
29 
พระมหาจรูญ หงษ์ทอง  วัดใหม่บางปืน  สมุทรสงคราม 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่ชัดเจน มีการลบแก้ไข  
30 
พระกรัยวิเชียร สรรพอาษา  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
31 
พระครูสิทธิปุญญาคม   วัดคูหาภิมุข  ยะลา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
32 
พระเจษฎา เลื่อนลอย  วัดก.ม.๒๖ใน  ยะลา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
33 
พระจิราวัฒน์ ลิ่มอรุณวงศ์  วัดก.ม.๒๖ใน  ยะลา 
1-2-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8