ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
701 
พระราชวิสุทธาภรณ์   วัดพระแท่นดงรัง  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
702 
พระครูวิบูลกาญจโนภาส   วัดพระแท่นดงรัง  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
703 
พระพิศิษฏ์วินัยการ   วัดมเหยงคณ์  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
704 
พระครูอรรคธรรมโกวิท   วัดวังม่วง  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
705 
พระกรุชา ศรีประโมทย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
706 
พระครูภาวนาพิลาศ   วัดเขาวง  สระบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
707 
พระครูวินัยธรนิพพาน ปุษยะนาวิน  วัดเขาวง  สระบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
708 
พระนพพร เป้านา  วัดสโมสร  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
709 
พระพัฒน์ เกษทอง  วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
710 
พระอธิวัฒน์ วัฒนสมบัติ  วัดป่านานาชาติ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
711 
พระมนตรี วงศ์แสง  วัดระเบาะ  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
712 
พระเตชสิทธิ์ สัมพันธกุล  วัดประมวลราษฎร์  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย คล้ายแย้ม  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
พระปลัดธงชัย แต้มสุด  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระชุมพล อุบลธรรม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระนภพงศ์ เครือชะเอม  วัดกู้  นนทบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระครูสังวรสิริธรรม   วัดสร่างโศก  สระบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข้  
พระอภินันท์ อร่ามยิ่ง  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือขอตัวช่วยปฏิบัติศาสนกิจจากเจ้าคณะรัฐ  
พระชนะเวช หงส์ทอง  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือขอตัวช่วยปฏิบัติศาสนกิจจากเจ้าคณะรัฐ  
พระพิพัฒน์ กังวาฬ  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือขอตัวช่วยปฏิบัติศาสนกิจจากเจ้าคณะรัฐ  
พระธัญญธร เล่ห์บุญ  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือขอตัวช่วยปฏิบัติศาสนกิจจากเจ้าคณะรัฐ  
10 
พระครูสมุห์บุญ ต่อมแก้ว  วัดห้องสูง  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
11 
พระฤทธิศักดิ์ มาวัน  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
12 
พระอุทิต จันดี  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
13 
พระนฤปนาท เขียวรึ  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
14 
พระไกรศักดิ์ พันธ์พราน  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
15 
พระกมลกานต์ ชื่นจำนงค์  วัดไผ่ล้อม  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
16 
พระดาบเพชร ชาวไชย  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
17 
พระสันติ แพงตาวงษ์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
18 
พระสมชาย มิ่งมอน  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
19 
พระปวเรศม์ สิริธนาภัฒน์  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
20 
พระสุวรรณ วิภาบุษบา  วัดกู่พฤกษาราม  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
21 
พระนทีเทพ สมกูล  วัดหนองปึ๋ง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
22 
พระสุชาติ รักขิตาธรรม  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
23 
พระครูจันโทภาส   วัดดงสคูห์  อุดรธานี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
24 
เจ้าอธิการสุลิกขิต กรุงสูงเนิน  วัดสว่างอารมณ์  อุดรธานี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
25 
พระสมบูรณ์ นาแสง  วัดป่าหนองคำ  อุดรธานี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
26 
พระวชิรวิทย์ พรมโคตร  วัดนิคมสามัคคี  หนองคาย 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
27 
พระครูโชติธรรมคุณ   วัดป่าศิลาวาส  หนองบัวลำภู 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อเดิมที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
28 
พระคำพันธ์ ผิวกระจ่าง  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
29 
พระสุดที ศรีนวน  วัดกู่ใต้  มหาสารคาม 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
30 
พระจิรพงษ์ วังทอง  วัดดงเมืองน้อย  มหาสารคาม 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน,ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
31 
พระยงค์ยุทธ จันทะอ่อน  วัดหนองแปน  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
32 
พระอธิการสุพัฒน์ มีพันธ์  วัดป่าพรหมณี  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดฎีกานิมนต์  
33 
พระชัยยันต์ วงษ์คำจันทร์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่สำเนาหนังสือสุทธิไม่ชัดเจน  
34 
พระณัฏฐชัย เขมประโคณ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
35 
พระอมร ภักดิ์ขุนทด  วัดป่าอาวอยพันา  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
36 
พระมหาพงศ์พสิน เสียงเลิศ  วัดป่าคำสว่าง  นครพนม 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
37 
พระอธิการพิตรพิบูล สังฆธพันธ์  วัดบ้านคุ้ม  ยโสธร 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
38 
พระศักดา แก้วสีดา  วัดโพธิ์ศรี  อำนาจเจริญ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
39 
พระเดชฤทธิ์ ถีระพันธ์  วัดนาอุดม  อำนาจเจริญ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
40 
พระอธิการสมาน เงาโพธิ์  วัดสนวน  นครราชสีมา 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
41 
พระมหาวิเชียร วังพรม  วัดราชสีมา  นครราชสีมา 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
42 
พระชศ แก้วชูใส  วัดป่าธรรมิการาม  นครราชสีมา 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
43 
พระเมธี ชัยวานิชย์  วัดป่าหนองงิ้ว  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
44 
พระพรศักดิ์ เพชรภักดี  วัดมัชฌิมาวาส  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
45 
พระปลัดนพรุจ ภิญโญ  วัดบ้านตรมไพร  สุรินทร์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
46 
พระสมศักดิ์ รู้จิตร  วัดช่างปี่  สุรินทร์ 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
47 
พระมหาทองมั่น แสนไชย  วัดภัททันตะอาสภาราม  ชลบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา ตารางการเดินทาง  
48 
พระมหาประภาส ทองทา  วัดเก่าโบราณ  ชลบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณามีการลบแก้ไข  
49 
พระจันดี จินดาธรรม  วัดเขาแตงอ่อน  ชลบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
50 
พระครูพิศาลธรรมวาที   วัดบางปิดบน  ตราด 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
51 
พระครูศรีธรรมวราภรณ์   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดฎีกานิมนต์  
52 
พระวัลลภ หอมจันทร์  วัดสุมณฑาธาร  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านเป็นของบุคคลอื่น  
53 
พระสมุห์นิกร นวลน้อม  วัดควน  ตรัง 
1-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระอุเทน ครุฑประโคน  วันทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8