ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูปลัดข่อง น้อยแดง  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระฐิติวัฒน์ อัครเมธาวรกุล  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์จุมพล ตำเซ่ง  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์พรเทพ ปานดิษฐ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุริยา แจ่มใส  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเสนิญุสม์ ทองเบาะ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุรชัย พุดชู  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพงศ์นรินทร์ มนต์บุญเลี้ยง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระหม่อมหลวงสิทธิโชค สวัสดิวัตน์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาจักริน อนันต์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาไพฑูรย์ เพ็ชรทวี  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาเผื่อน เฉลิมจาน  วัดดิสหงสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหานิกร พลเยี่ยม  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสมบัติ รุ่งเช้า  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสุริยา พรหมสอน  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระเกรียงศักดิ์ พรหมกระจ่าง  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระขวัญชัย หอมจำปา  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระพินิจ สวามิวัสดุ์  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระนที คำสิน  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสุวพันธุ์ เนียมฤทธิ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระธีรยุทธ์ อุลิศ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระวันชัย แสงจันทร์  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระพชรณนท์ จองกลาง  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระบุญชัย ขจิตรพรพันธ์  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระอรุณกร สะกัญญา  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเจริญ เทียนไชย  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระประเทือง อ้นอ่ำ  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศิริชัย เบ้าชัย  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสราวุธ ปานทับทิมทอง  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอนุชา ธิราชัย  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระณัฐวัฒน์ ขวัญข้าว  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระธงชัย สมบูรณ์  วัดคลองบ้านใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระณรงค์กร ชื่นจิตต์  วัดคลองบ้านใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระโกศล เทศศรี  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอุกฤษ ทวี  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสนั่น พันลำ  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระจิรกิตติ์ หาทวี  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระทักษิณ ชินนาค  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระรัชชานนท์ หาทวี  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูโอภาสนนทกิตติ์   วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูโพธินันทวัฒน์   วัดโพธิ์บ้านอ้อย  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระปลัดสมประสงค์ มูลขำ  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมุห์ฐิติศักดิ์ วัดสุริวงค์  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาธวัชชัย พรมจิตต์  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระรณชัย โม่งประนิตย์  วัดบางระโหง  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสรธร ดวงมนตรี  วัดบางแพรก  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระปลัดเกื้อกูล พงศนันทน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสมชาย บุตรขาว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาชัยพร เกษแก้ว  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระเชาว์ ยิ้มอยู่  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระสุพีร์ เนียมสอน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระวีระธรรม งามกมลรัตน์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระดนุวัฒน์ ป้อมแก้ว  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระเหลืองทอง แก้วสง่า  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระจารุวัฒน์ จันทร์ล้ำ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูมุจลินทราภิรักษ์   วัดหนองจิก  สระบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระชัย ไชยรัตน์  วัดโกมลกิติ  สระบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระเดชณรงค์ แก้วตุ่มกา  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สระบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระวัชระ เประนาม  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระประดิษฐ หมายชัย  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูรัตนธรรมธาดา   วัดพุพะเนียง  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูภาวนาวิกรม   วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมานะ ยาศรี  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมบัติ จอมคำสิงห์  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระนนทวัฒ หวังมวนกลาง  วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระธนผล แซ่หล่อ  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระถาวร คีมทอง  วัดไชยดิตถาราม  ลพบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสายชล ดำเนิน  วัดราษฎร์บำรุง  สิงห์บุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูชยพัฒนาทร   วัดราษฎร์บำรุง  ชัยนาท 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ   วัดพรหมวิหาร  ชัยนาท 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสุกิตติชัยคุณ   วัดหนองแซง  ชัยนาท 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระเสวก สานุทิศ  วัดเนินขาม  ชัยนาท 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูอุทัยพัฒนโกศล   วัดวังปลากด  อุทัยธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมุห์ธีระ เก่งธัญกรรม  วัดคลองหิน  อุทัยธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอธิการรัตนวิทย์ ยะฟู  วัดเจ้าวัด  อุทัยธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสิงห์ชัย มัทธวรัตน์  วัดสังกัสรัตนคีรี  อุทัยธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาธิติ พิมพ์เสน  วัดปากน้ำโพใต้  นครสวรรค์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระฉลอง ภู่ระหงษ์  วัดลานทอง  กำแพงเพชร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูวิทิตชัยสิทธิ์ สายหยุด  วัดพนมยอ  พิจิตร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหาอธิราช เก้าพันธ์  วัดรายชะโด  พิจิตร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระชินกร เกตุกาญจน์  วัดคลองคะเชนทร์  พิจิตร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสนั่น จูสิงห์  วัดบึงเตยพุทธโชติ  พิจิตร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอภิรมย์ ผลสวัสดินุรักษ์  วัดบึงเตยพุทธโชติ  พิจิตร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูวิชัยพัชรกิจ   วัดป่าศิลาวดี  เพชรบูรณ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวิฑูรย์ มงคลกิติ  วัดเพชรวราราม  เพชรบูรณ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูสังวราภินันท์   วัดดงหมี  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูอนุรักษ์นิติสาร   วัดราษฎร์ศรัทธาราม  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ   วัดโคกสลุด  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต   วัดหน้าพระธาตุ  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูวิบูลธรรมโชติ   วัดสามเรือน  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูนครปัญญาวัฒน์   วัดกรุงศรีเจริญ  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระกมลพันธ์ คงตะมะ  วัดซำรัง  พิษณุโลก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูสันตจิตตาภิบาล   วัดหัวริน  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการอัษฎาวุธ จันมณี  วัดสันก้างปลา  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระณัฐพงศ์ ไชยมงคล  วัดราษฎร์ชุมพล  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระกฤษฎา ศรีสุวรรณ์  วัดบ้านโฮ่ง  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระเด่นชัย ยอดคำดี  วัดดอยฮางใหม่  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระพงศ์ภัส คำนวล  วัดห้วยไคร้ใหม่  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระอธิการบุญตัน จันทร์แก้ว  วัดร้องบง  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 604 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7