ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเมธีวราลังการ  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวินัยธรสงฆ์ โมอ่อน  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์อนันต์ ประสบจตุรพร  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระปลัดประพันธ์ จันทร์กระจ่าง  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระธูป กลัดเกล้า  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์ศุภวัฒน์ อาชาทองสุข  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดจำนงค์ เกษลักษณ์  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวันชัย แสงสุวรรณ์  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญนาน สุขเติม  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระยุทธภูมิ ตั้นเล่ง  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระสุชิด สาระพร  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหารถ เดชประเสริฐ  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาบุญศรี วงค์แก้ว  วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาเด่นพงษ์ หลงทอง  วัดโพธิ์เรียง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาสุดท้อง ปะทะรัมย์  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาอาทิตย์ นามแก้ว  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาพรชัย กรเศษ  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหานันท์ คำมีมา  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระสนั่น แสงสถิต  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระชัยยุทธ หอมดวงศรี  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาทวีโชค ธนภัทร์เกษมชัย  วัดทองใน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหามนตรี ฟีสันเทียะ  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาสุติน พะวงศ์  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระปัญญา สิงหพันธ์  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระพินัย ประเสริฐศรี  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระธนัญชัย อ่อนละมุน  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระวันลอย สันสุข  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระสารัตน์ เลี้ยงศรี  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระวิชัย ปัญญาทิพย์สกุล  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระเอกพันธ์ วิมานทอง  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระฐปพรรษ นาราสัจจ์  วัดลำผักชี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระธัญญ์พัฒน์ เจยเสนานนท์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระจีรพัฒน์ แก้วจันทร์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูพิเศษสรวุฒิ  วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูโอภาสศีลคุณ  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูปลัดประกอบ ศรอินทร์  วัดบางไกรนอก  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระนพดล พาสี  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระสุเทพ โชติวิสุทธิ์  วัดโพธิ์บางโอ  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระจักริน จุ้ยหงส์  วัดโพธิ์บางโอ  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระศุภกรณ์ สุกาญจน์  วัดโพธิ์บางโอ  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระสมเกียรติ เลิศรักษ์  วัดโพธิ์บางโอ  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระธนัตถ์ แตงเอี่ยม  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระสนอง เกิดพ่วง  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระประทีป ไม้เกตุ  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระประดล จันทร์ศรี  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระนิคม อนฺวัตร์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาเสริมศักดิ์ อินทับ  วัดชินวรารามวรวิหาร  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระสนธิชัย มาตรไพจิตร์  วัดหงษ์ปทุมาวาส  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระฉัตรชัย รุ่งเรืองวิจิตร  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระสมัย ยางตลาด  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระบุญสม พึ่งมา  วัดหงษ์ปทุมาวาส  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระชลันธร จิรวัฒนานุกูล  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระวิรัตน์ ผลมะเฟือง  วัดดอกไม้  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูปริยัตยาธิคุณ  วัดศักดิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูโสภณประชาทร  วัดทำเลไทย  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูปลัดนริศร ไชยจันทร์  วัดนางคุ่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาสมบัติ ระสารักษ์  วัดสะตือ  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระยวน สัตย์สร่วย  วัดรวก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระพิทักษ์ ชูเมือง  วัดกุฎีทอง  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระสมเดช จริตควร  วัดพระขาว  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูอุโฆษธรรมนันท์  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระอธิการวิชัย พิชิตพันธ์พงศ์  วัดหัวตะพาน  อ่างทอง 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูอรรถสรธรรม  วัดดงหมี  สระบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูอุทัยวิริยสุนทร  วัดประดู่ยืน  อุทัยธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูอุทิตวิริยากร  วัดปางไม้ไผ่  อุทัยธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระปลัดบุญมั่น สุภาดาว  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระสุทัศน์ จำเริญไชสง  วัดไทรใต้  นครสวรรค์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระประครอง เจริญโชค  วัดเขาสว่างธรรม  กำแพงเพชร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาสุชาติ สีหจักร  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระอั๋น มายา  วัดรังนก  พิจิตร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระอรรถพร ใจดี  วัดรังนก  พิจิตร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระสุบิน ศรีเมืองพันธ์  วัดเนินพยอม  พิจิตร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระสุชาติ พันธ์ขอ  วัดกลางวงศ์มณี  พิจิตร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระน้อย แสงโสด  วัดหนองหลวง  พิจิตร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระอธิการสามารถ กรมแขวง  วัดกลุ่มนครนายก  เพชรบูรณ์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระสมบัติ สรรพคุณ  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูพิทักษ์พรหมคุณ  วัดพรหมเกษร  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูสุวิมลธรรมคุณ  วัดดงกวาง  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสุนทรกิตติรัต  วัดห้วยแก้ว  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูผาสุกิจวิจารณ์  วัดกำแพงมณีศรีสุทธาราม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูสุมณฑ์ธรรมกิจ  วัดกระบังมังคลาราม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูศุภกิจจาภิรัต  วัดคลองตาล  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูสุวิธานศีลวัตร  วัดเกษตรสุขวนาราม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูพิบูลธรรมวงศ์  วัดบ้านพร้าว  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ  วัดโพนไทรงาม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูอนุกูลบุญสาร  วัดป่าคาย  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูประจักษ์สารธรรม  วัดวังไทรย้อย  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูพิทักษ์บุรี  วัดนาเมือง  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูถาวรคุณวัตร  วัดสะเดา  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
91 
เจ้าอธิการอวน บุตรวัง  วัดน้ำปุ้น  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
92 
เจ้าอธิการเจริญ เล็กยิ้ม  วัดกรับพวงเหนือ  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูปลัดณัฐวิทย์ มั่งมี  วัดศรีรัตนาราม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระปลัดลำใย รุ่งเรือง  วัดบ้านน้อย  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระจักรภพ เอมอุไร  วัดท่ามะปราง  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระดิเรก เกตุนิล  วัดเหล่าขวัญ  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระมานิตย์ เปี่ยมศรี  วัดราชคีรีหิรัญยาราม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระศุภชัย บัวทอง  วัดหนองมะคัง  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระทองสุข ชำนาญ  วัดทางลัดประชาราม  พิษณุโลก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระณปภัช สิริภคภูมิ  วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  เชียงใหม่ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 293 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3