ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระครูสมุห์กฤษฎา คงคากุล  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
2  
พระมหาสมบัติ จินดาฟอง  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
3  
พระมหาสมใจ มีศรี  วัดใหม่เทพนิมิต  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
4  
พระมหาสุชล ทลเทพ  วัดอมรทายิการาม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
5  
พระมหาสมพงษ์ ชมพูทิพย์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
6  
พระมหาอนุชา แสนดงพลี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
7  
พระมหาวรวุฒิ ศุภมณี  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
8  
พระมหานพดล พลเยี่ยม  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
9  
พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
10  
พระมหาสิทธิชัย แสงกล้า  วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
11  
พระสมภพ นาสิงห์  วัดสุวรรณารามฯ  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
12  
พระธีรวิทย์ สุคนธวรานนท์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
13  
พระมนเทียน โพธิ์แตง  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
14  
พระมานะชัย ทองอยู่  วัดสีชมพู  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
15  
พระกิตติศักดิ์ จิตมาตย์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
16  
พระกาล โพนปลัด  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
17  
พระพิชิตพล เจริญพรหมมาตร์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
18  
พระบดินทร์ เพ็ญวงษ์  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
19  
พระทองแดง อินงาม  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
20  
พระอภิชาติ แก้วนิยม  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
21  
พระสุวีระ วัฒนศิลป์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
22  
พระสุดใจ สิงห์คำจันทร์  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
23  
พระมหาชาติ กาบบัวศรี  วัดเฉลิมพระเกียรติ  นนทบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
24  
พระพิน หรุ่นแดง  วัดเต็มรักสามัคคี  นนทบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
25  
พระพิสิษฐ์ ทัพมงคล  วัดแสงสิริธรรม  นนทบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูโพธิธรรมโกศล  วัดบางโพธิ์ใน  ปทุมธานี 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูสุธรรมาภิรัต  วัดบางคูวัดใน  ปทุมธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
28  
พระมหาจักรี วงษ์ชาติ  วัดเชิงท่า  ปทุมธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
29  
พระวินัย จูใจบุญ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
30  
พระชาญ จ้อนแจง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
31  
พระพัทยา บาลี  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
32  
พระพรพิทักษ์ พุ่มโพธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูภาวนาพิลาศ  วัดเขาวง  สระบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
34  
พระนิพพาน ปุษยะนาวิน  วัดเขาวง  สระบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
35  
พระอาคม คมคาย  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
36  
พระเมธีรัตโนดม  วัดคลองเกตุ  ลพบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
37  
พระอธิการใสย พรมสวัสดิ์  วัดเขาตำบล  ลพบุรี 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
38  
พระธนวัฒน์ นาเอก  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
39  
พระธนกร ไตรเลิศทรัพย์  วัดหนองกระทุ่ม  สิงห์บุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
40  
พระมหาพชรฌน แก้วทุ่ง  วัดราชธานี  สุโขทัย  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
41  
พระวิสูตร มณีโชติถวัลย์  วัดเวฬุวัน  ตาก  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูสิริกิจจาภรณ์  วัดคะตึกเชียงมั่น  ลำปาง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูปลัดสมเดช อักษร  วัดเมืองมูล  ลำปาง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
44  
พระวรวิทย์ เตชมณี  วัดถ้ำอินทร์เนรมิต  ลำปาง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
45  
พระครูวิรัชปัญญากร  วัดจำปาลาว  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
46  
พระครูรัตนธรรมพินิต  วัดกำแพงงาม  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
47  
พระสุรินทร์ ไผทกนกวงศ์  วัดเชียงมั่น  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
48  
พระนิธิกร บุตรอินทร์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
49  
พระย่า เลาหาง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
50  
พระ พ.ต.อ. สำราญ เพียนอก  วัดสันติบถ  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
51  
พระปรีชา ตรีศักดิ์ศรี  วัดสันติบถ  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
52  
พระไพศาล สุมาลี  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
53  
พระชัยณรงค์ หลิมสมบูรณ์  วัดแท่นคำ  ลำพูน  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูอุดมปัญญาโสภณ  วัดท่าโสม  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
55  
พระวาณิช ทวีทรัพย์  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
56  
พระอุทิศ ขามก้อน  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
57  
พระวีระชัย วงค์ศรีชา  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
58  
พระประดิษฐ สิงห์เสนา  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
59  
พระโกสินธิ์ ชานันโท  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
60  
พระธวัชชัย ขันธวิชัย  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
61  
พระพุทธาลัย ภูมิเงิน  วัดบุญศรีสว่าง  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
62  
พระสมบัติ ทองดี  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
63  
พระทวีทรัพย์ เล็งไธสงค์  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
64  
พระจตุรวิทย์ ศรีลาวงศ์  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
65  
พระวุฒิพงค์ อุดมรัตนา  วัดป่านาคำน้อย  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
66  
พระศุภชัย เอี่ยมวสันต์  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
67  
พระธวัชชัย ทวีวัฒนสมบูรณ์  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
68  
พระชัยวัฒน์ วิสรานุรักษ์  วัดนาหลวง  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
69  
พระบุญทัน สีสุข  วัดนาหลวง  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
70  
พระเมธี บัวทอง  วัดป่าบ้านค้อ  อุดรธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
71  
พระโชติพัศ ประทุมชัย  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
72  
พระครูปิยธรรมนิวิฐ  วัดป่าใต้  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
73  
พระครูสิริสารวิมล  วัดถ้ำแสงธรรม-พรหมมาวาส  เลย  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูประจันตนิวิฐ  วัดสว่างอารมณ์วัฒนา  เลย  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
75  
พระครูโสภณกิตติวรากร  วัดป่านิมิตอุดมพร  เลย  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
76  
พระสำลี เพ็งพล  วัดถ้ำคูหาวารี  เลย  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
77  
พระสงวน แสงต้น  วัดป่าโนนสมบูรณ์  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
78  
พระวิชาญ มลีรัตน์  วัดจันทรังสี  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
79  
พระพันธ์ วรินทรา  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
80  
พระนิรัน ศรีจันทร์แก้ว  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
81  
พระทวี แสนคำ  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
82  
พระบอน หาญชัย  วัดสิริปุญญาราม  เลย  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
83  
พระรัศมี ทองวิสุทธิ์  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
84  
พระมานพ ร่องจิก  วัดป่าศรีสว่างธรรม  เลย 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
85  
พระมหาสุนันท์ ดิษฐ์สุนนท์  วัดกลาง  ขอนแก่น 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
86  
พระสมพงษ์ กิริมิตร  วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
87  
พระจุมพล ศรีระชัย  วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
88  
พระสมยงค์ ชุมมา  วัดหนองเหล็ก  ร้อยเอ็ด  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูวัชรธรรมโกศล  วัดชัยมงคล  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูโชติวีรญาณ  วัดดอนเสาโฮง  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
91  
พระครูเกษมประชานุการ  วัดประชาเกษม  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
92  
พระครูสมุห์สมาน แก้วจินดา  วัดบ้านเป้า  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
93  
พระครูสังฆรักษ์สมัย วงศ์ลาโพธิ์  วัดภูลอมข้าว  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
94  
พระครูสังฆรักษ์ประภาศ แรกเรียง  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
95  
พระธนากร จำปาธาตุ  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
96  
พระวิเชียร เกียรติยุทธชาติ  วัดป่าบ้านหัวขัว  อุบลราชธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
97  
พระประเสริฐ ไชยสุวรรณ  วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
98  
พระพรม ทองเปลว  วัดศรีมงคล  ศรีสะเกษ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
99  
พระบรรหาญ บุญเฟรือง  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
100  
พระถวิล กาเผือก  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 293 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3