ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวิบูลธรรมสุนทร  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระครูใบฎีกาวิริยะ แสงเงิน  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุติน พะวงศ์  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาสรพงษ์ สุวรรณหงษ์  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระเก่งกาจ เลื่องลือ  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระคมกลัด สฤษฎีชัยกุล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระณัฐดนัย บัวหลวง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระชิณพันธ์ บัวงาม  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมนตรี แสนสุข  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระชัยณรงค์ หล่อวิจิตร  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระจักรภพ คันธจันทร์  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระอนุรุด เนาวะรัตน์  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระภิรมย์ ชาวสวน  วัดประสาท  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระกิตติคม สำเริงเรือง  วัดประสาท  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระสุขเกษม ต้นศิริวรพงศ์  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระวุฒิไกร สตากล้า  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระครูนนทธรรมาภิมุข  วัดศรีราษฎร์  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระครูสมุห์อำพล จันทร์ทอง  วัดหูช้าง  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระใบฎีกานพรัตน์ ล้ำเลิศ  วัดสำโรง  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาศรีสมหวัง สุริอาจ  วัดลานนาบุญ  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาอำนวยพร ทองบาง  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาพลกิตติ์ สุรชน  วัดพิกุลเงิน  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาสมชาย เพ็งแจ่ม  วัดเต็มรักสามัคคี  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระอรรถพันธ์ คล้ายสอน  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระศักดิ์สิทธิ์ แซ่ลิ้ม  วัดไทรน้อย  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระสุถิตย์ อ่อนคำ  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูไพศาลวัฒนคุณ  วัดโพสพผลเจริญ  ปทุมธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูขันติกิจจานุกูล  วัดศรีจันทาราม  สมุทรปราการ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูธรรมธรสุนทร เพ็งอาจ  วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระสิทธิกานต์ จันทร์ยิ้ม  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระประครอง สุขแจ่ม  วัดบางเพรียง  สมุทรปราการ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูอุดมนวการ  วัดบ้านแดง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูนิวิฐสารธรรม  วัดบ้านช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูสังฆรักษ์สมบัติ สมดี  วัดทองจันทริการาม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระมหาปกรณ์ การสมบัติ  วัดเจ้าเจ็ดใน  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระมหาทรงชัย โตเจิม  วัดพระขาว  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระณรงค์กฤช อุปการี  วัดพุทไธศวรรย์  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระอุทัย สัญเขตต์  วัดบางนมโค  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมพร กริสสินชัย  วัดบางนมโค  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระอธิการประวิทย์ เพียรแย้ม  วัดศรีสุขเกษม  อ่างทอง 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระพิพัฒน์ ทับงาม  วัดไชโย  อ่างทอง 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระขวัญเมือง เตือนใจ  วัดโบสถ์วรดิตถ์  อ่างทอง 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูสถิตโพธิธรรม  วัดใหม่โพธิ์ทอง  ลพบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูประสาทบรรณกิจ  วัดธารีรัฐการาม  ลพบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระอธิการณรงค์ ยาสูงเนิน  วัดวังอ่าง  ลพบุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระมหากิตติ์ธเนศ พงษ์กุลภัสสร์  วัดน้อยนางหงษ์  สิงห์บุรี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระจักรพงษ์ ตรีสง่า  วัดราษฎร์บำรุง  ชัยนาท 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระกิตติ ชูปัญญา  วัดราษฎร์บำรุง  ชัยนาท 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระบุญทวี ป้องกา  วัดถ้ำรัตนคีรี  อุทัยธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูนิปุณวรานุกิจ  วัดส้มเสี้ยว  นครสวรรค์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระอธิการสมจิตร อินทรบำรุง  วัดป่าเนินมะค่า  เพชรบูรณ์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระสมัย บุญเรืองจักร  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระเวธิต โอทกานนธ์  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระบุญเกิด สุขศรีการ  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระศิริศักดิ์ ทิพกรณ์  วัดจันทราราม  เพชรบูรณ์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระชูชัย อยู่พูล  วัดกำแพงมณี  พิษณุโลก 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูพิพิธนิมมานการ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  สุโขทัย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระครูปิยสีลขันธ์  วัดวังตะคร้อ  สุโขทัย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระครูสมุห์สิริวรงค์ เขียวอรุณ  วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระโอฬาร ศรีอรุณนิรันดร์  วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูพิพัฒนโสภิต  วัดข่อยสูง  อุตรดิตถ์ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูกันตธรรมโกวิท  วัดป่ารวก  ลำปาง 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระพิพัฒน์ ชำนาญ  วัดสันฐาน  ลำปาง 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูอุดมวีรวัฒน์  วัดอุดมวารี  เชียงราย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระมหาอมรวิชญ์ บุตรสาร  วัดศรีศักดาราม  เชียงราย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระพจน์ ชินชนะ  วัดถ้ำผาจม  เชียงราย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระสองเมือง จอมพล  วัดเหมืองแดง  เชียงราย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระบวร ชัยญาติ  วัดสันทรายใหม่  เชียงราย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระสุภาพ เป็งสม  วัดดวงดี  เชียงราย 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระคำปัน ภูมิตัน  วัดขุนห้วยสวด  พะเยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระบุญรัตน์ ภูมิตัน  วัดถ้ำใหม่  พะเยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระธนวัฒน์ พยาไชย  วัดทุ่งกล้วย  พะเยา 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระอำนาจ พุทธอาสน์  วัดชัยมงคล  แพร่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระวิพูล กันชนะ  วัดก้อ  น่าน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูวิจารณ์ศุภวัตร  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูพินิตปัญญาธร  วัดศรีดงเย็น  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระมหาบุญธรรม เถาหน้อย  วัดป่าลาน  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระอธิการเฉลิม ดีจิตร์  วัดหัวฝาย  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระอธิการประทีป วังใหม่  วัดเมืองเล็น  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระบุญทา ปันเร็ว  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุขสันต์ กันภัย  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระประกาย เชื้อสุวรรณ์  วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระปราการ จันทนา  วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูวิสิฐปัญญากร  วัดบ้านตอง  ลำพูน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระธีระ ชาตวนิช  วัดบ้านก้อง  ลำพูน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระยุทธนา ผโลศิลป์  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูวิบูลธรรมกิจ  วัดแม่ปาง  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูอนุศาสน์โสภณ  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระปลัดสมศักดิ์ สิริมงคลเมธาวี  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระดนุวศิลป์ วัฒนธีระกาญจน์  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระสมุห์สุรเดช น้อยเอี่ยม  วัดนาปู่ป้อม  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหานิพนธ์ กาญจนาพิศาล  วัดป่าแก้วนันทพร  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระมหาสุนทร กันทะใจ  วัดหมอกจำแป่  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระอธิการสุชาติ ด้วงลา  วัดป่าแม่เหมืองหลวง  แม่ฮ่องสอน 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระผ่อน กิมสร้อย  วัดบุญกองอมตธรรม  อุดรธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระทัย พุฒหอม  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระสำราญ ใจปิติ  วัดไชยาราม  อุดรธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระเหมือน คำอ่อน  วัดป่าผักบุ้ง  อุดรธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระเสถียร เสียงเลิศ  วัดบ้านม่วง  อุดรธานี 
1-1-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 393 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4