ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูอาคมปัญญารักษ์   วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุตธรรมโกวิท   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอกอาทิตย์ ยันตะบุศย์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเฉลิมพล เชื้อคนหมั้น  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดเฉลิมพล เปียน่วม  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปราณี พลเยี่ยม  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาแหลม โคตรโยธา  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมภาร สิมาขันธ์  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุภกิณห์ อ่อนเปรี้ยว  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาเสทือน การะเกษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสุรบดินทร์ สุระโยธิน  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระไวภพ เณรแตง  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระพลยุกต์ แก้วผนึกรังษี  วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระพงษ์เทพ คชเจริญ  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระณรงค์ คุ้มกลัด  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสุพจน์ สังข์แก้ว  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูวินัยธรวิธาร พิบูลย์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาวัฒนา ปานพันธ์  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาสราวุฒิ แสงเผือก  วัดศรีเรืองบุญ  นนทบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระรังสรรค์ นรังสรรค์  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระปลัดสายันต์ คำประสงค์  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระอธิการชาตรี โลกิตถจริยา  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระอธิการจตุรงค์ อรุณแสงธรรม  วัดแจ้ง  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาธเนศร์ ทรัพย์สมบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสุทธิชัย ชัยกิตติภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาเอกพันธ์ ยาสิทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระธวัชชัย ผลเพิ่ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระประดิษฐ์ พุทธาศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอุดม คำแข็งขวา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสนิทวงศ์ เจริญรัตตะวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสถาพร สุนทรวิทยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสนาม คินิมาน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระพงษ์อนันต์ วิเศษจอมเขา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระนพพร โรจนภิญโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสุรชาติ มุมทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระเพิ่มพงษ์ เชาว์ดำรงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระโชคชัย เพ็งสกุล  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาวินัย แช่มสายทอง  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาสุเนตร บุญเรือง  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระเลิศสิน สีมันตะ  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระพงษ์นรินทร์ จันทร์เรือง  วัดบางโฉลงนอก  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระนิรุตติ์ พรเจริญ  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระอาณัติ อนันต์  วัดคลองพระราม  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระทวีวงศ์ อินทรโชติ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระปลัดอนุศาสตร์ สิทธิสกุลชัย  วัดสว่างอารมณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระณรงค์ชัย กิ่งนาค  วัดเทพคันธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอธิการองอาจ นิลทสุกข์  วัดใหม่เทพนิมิตร  สระบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาสมชาย เผียะผาน  วัดบัวลอย  สระบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูคุณสัมบัน   วัดทุ่งท่าช้าง  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูโสภณธรรมสิริ   วัดท่ามะนาว  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูพิลาสปัญญาโกศล   วัดท่ามะนาว  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูบุญสิริวัฒน์   วัดชีแวะ  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูพลญาณวิสุทธิ์   วัดวารินบุญญาวาส  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูภาวนานุโยค   วัดเขาน้อยปัจเจกธรรม  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระปรีชา โพธิ์พันธุ์  วัดเขาน้อยปัจเจกธรรม  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสมุห์สมเจต สมตัว  วัดถ้ำพระธาตุ  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระถาวร พลอยสอาด  วัดซาก  ลพบุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระณัฐพงษ์ ถาวรอุปกรณ์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสุทธิชยากร   วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  ชัยนาท 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูอุทิตศาสนโกศล   วัดหนองบ่มกล้วย  อุทัยธานี 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูนิสัยสุทธิคุณ   วัดโคกสลุด  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูสมุห์เรวัต เพชรมณีโชติ  วัดโคกสว่าง  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระปรวัฒน์ พรรณา  วัดโคกสว่าง  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
เจ้าอธิการมนตรี คงตา  วัดตะเคียนงาม  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาบุญแล พุทธวงค์  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาธนาชัย แสนณรงค์  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระธนพัฒน์ บุญมี  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระไพโรจน์ ยิ้มละมัย  วัดท่างิ้ว  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระชรินทร์ คำภิรา  วัดโคกสลุด  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระภัคพงศ์ อันผาสุข  วัดหนองปลิง  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระไตรภูมิ ทองหาญ  วัดโคกเดื่อ  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระประเทือง แดงแจ่ม  วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระวิเชียร คำต๊ะ  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระกันตินันท์ โฉมงาม  วัดคูยาง  กำแพงเพชร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูเกษมพัชรคุณ   วัดราษฎร์สุขเกษม  เพชรบูรณ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระปลัดประพันธ์ วรรณคีรี  วัดห้วยทรายใต้  เพชรบูรณ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสว่าง ทาสี  วัดอรัญญาวาส  เพชรบูรณ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระชุมพร แก้วเพิ่ม  วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม  เพชรบูรณ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระเทพมงคล ดำริเวช  วัดใหม่เทพประสิทธิ์  เพชรบูรณ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสงกรานต์ แก้วอ่ำ  วัดบึงนาราง  พิจิตร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหาสมชาติ โพธิสัตย์  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระพิพัฒน์ พึ่งรบ  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระชุติพงศ์ ลัยโปง  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระบัญชา แซ่อึ้ง  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสุคนธ์ ศรีเทพย์  วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์  พิษณุโลก 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระณัฐพงษ์ คำหินกอง  วัดพิกุลวราราม  พิษณุโลก 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูพุทธบทบริหาร   วัดพระยืนพุทธบาทยุคล  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูปราโมทย์วรคุณ   วัดวังโป่ง  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาเทวประภาส มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสิทธิพงศ์ นวลมา  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระณัฐพงศ์ ศรีเมือง  วัดเขาแก้ว  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระธนาวุฒิ ทับแว่ว  วัดท่าทอง  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระนฤดล แก้วโก  วัดท่าทอง  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระถาวร โคตรชัย  วัดกลาง  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระณกรณ์ชัย แก้วยอด  วัดกลาง  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระรุ่งโรจน์ คล่องอารมณ์  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระบรรจง สร้อยวิเศษ  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระรวี มีมะจำ  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระคัมภีร์ ละม่อม  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสุธน ชูอยู่  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
1-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 463 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5