ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมงคลธรรมวิธาน   วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิศาลถิรธรรม   วัดบุคคโล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูเกษมธรรมปคุณ   วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพาณุ ระวิวงศ์  วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระณรงค์ ดิษฐโรจน์  วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดประดิษฐ นาเจริญ  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์ปิยวัจน์ รอบคอบ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเดชดำรงณ์ชัย เสนาะเสียง  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสามารถ แสงอาวุธ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระชัชวาล วงศ์วิเศษ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระอดิษฐชัย มะลิงาม  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสมพร ศรีราตรี  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระธีรพงศ์ ทางาม  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระบุญมั่น ทรงชุ่ม  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระองอาจ เลิศเดชเดชา  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสม อินต๊ะ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพรหมเนตร์ ภูริธนเศรษฐิ์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาวรวิทย์ ศรีเขียวรัตน์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาสุรยุทธ์ มีประวัติ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสมศักดิ์ แสงงาม  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาภาคภูมิ นาคทั่ง  วัดดอกไม้  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาบวรวิช เสนาเจริญ  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาฐานันดร์ แก้วทอง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาภาสกร จันทร์หอม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระวิหาญชัย เกษอินทร์  วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระปณตพล วิสุทธิยาสันติ์  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระวิสุทธิ์ คล้ายเจริญ  วัดขจรศิริ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอุดร บำเหน็จ  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระศักดิ์ชัย จันทร์แก้ว  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระยงยุทธ วงษ์สุวรรณ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระบดินทร์ เพ็ญวงษ์  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสุทธิ ใบยาง  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพิเชษฐ สุขประเสริฐ  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระเนรมิตร ชื่นชม  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระพลวัตร ทุมมาพันธ์  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพิเชฐ โพธิ์ศิริ  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสรายุทธ ทินปราณี  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระวิษณุ วิลาวรรณ์  วัดกลางดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสมใจ งามแสง  วัดกลางดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระอ่อนตรี ขันธรักษา  วัดกลางดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสมบูรณ์ แตบสวัสดิ์  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระชายชาญ บุญชด  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระศักดิ์สยาม เดชแพ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระเจริญพงษ์ โพธิ์ประดิษฐ์  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระปภินวิช ดุลยทรรศนะ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาโอภาส ปรีชา  วัดเชิงกระบือ  นนทบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมศักดิ์ เตียงตระกูลทอง  วัดไผ่เหลือง  นนทบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระจักรพันธ์ แสนไชยวงศา  วัดป่าเลไลยก์  นนทบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระพรจรัญ บางแสง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสุบัน บุญยอ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูกิตติศาสน์สุนทร   วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูวิมลกิจจานุกูล   วัดป่างิ้ว  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูปทุมวรคุณ   วัดหงษ์ปทุมาวาส  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูวิบูลกัลยาณคุณ   วัดถั่วทอง  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระปลัดนริศ มาศภูมิ  วัดถั่วทอง  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูวิจิตรปทุมรัต   วัดป่าไขแสงธรรมาราม  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสถิตปทุมากร   วัดสองพี่น้อง  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสังฆรักษ์ชาตรี มีรื่นสม  วัดสามัคคิยาราม  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอธิการอัครเดช โลภะผล  วัดฉาง  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระวสันต์ สดชื่น  วัดบางเดื่อ  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสำรวย ปลื้มญาติ  วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระเอกภพ ภาณุพิจารย์  วัดบางเตยนอก  ปทุมธานี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูโกศลพัฒนากร   วัดโสธรนิมิตต์  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมัคร ศรีดาชาติ  วัดโสธรนิมิตต์  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาณรงค์ นิลชูจิตต์  วัดบางหัวเสือ  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระประสาน ทองกล่อมศรี  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระกฤตธัช สังขวิเชียร  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระไพโรจน์ บุญมีรอด  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระศักดิ์กฤษณ์ พุฒขาว  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระปริยัติสารสุธี   วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสังฆรักษ์มนูญ จงอวยพร  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูวิศิษฐธรรโมทัย   วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูปลัดณฐพล พรหมพึ่ม  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระเจริญ บุญทศ  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์   วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสาโรช นวลมีศรี  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอธิการชุมพล บุญเดช  วัดทุ่งมน  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูกิตติญาณวิสิฐ   วัดสามขาว  อ่างทอง 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระพุทธิไกร จันทรังษี  วัดสามขาว  อ่างทอง 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสมุห์นิกร อินทรศร  วัดบ้านขาม  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระใบฎีกานพม นามโคตร  วัดม่วงหวาน  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอธิการศรีรัฐ เรืองเดช  วัดหนองหญ้าปล้อง  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมชาย แก้วพวง  วัดงิ้วงาม  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระกฤติเดช พรมบุตร  วัดซับดินดำ  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระชยรัฏฐ์ กิตติธนานุวงศ์  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระใจเพ็ชร พานทอง  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสุธรรมนิวิฐ   วัดหนองนา  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูอาภากรวิวัฒน์   วัดพรหมรังษี  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูวิมลปุญญาทร   วัดเนกขัมมวิสุทธิ์  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูนวกรรมาธิวัฒน์   วัดน้ำจั้น  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระปลัดพรเทพ สมประสงค์  วัดเชิงท่า  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการมานะ พูลทั่วญาติ  วัดหนองคู  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาศุภชัย โสสุด  วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพิชัยยุทธ์ เตชะสิริวรากุล  วัดทะเลวังวัด  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระคชสาร ชินประพันธ์  วัดป่าธรรมโสภณ  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระเสริม สีผาย  วัดดีลัง  ลพบุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระชนิสร จาบทอง  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระปลัดเสกสรรค์ ศรัณยวงศ์  วัดพระบรมธาตุ  ชัยนาท 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสมยศ โตเรือง  วัดป่าดงเย็น  ชัยนาท 
1-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 757 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8