ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวิสิฐสรคุณ  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดสำอางค์ ทองมาก  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์ปรีชา หงษ์ทอง  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิมล มณีวงษ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาพรพล ม่วงสาว  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาศิลปะ หินไชยศรี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญรุ่ง สถิตคีรี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหามโณทัย อุดมศุภมณี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหายุทธนา มะโนรมณ์  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระธีระเดช วงพีระ  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระสัมพันธ์ พรหมสิทธิ์  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระพิศิษฏ์ โชติกนกธำรง  วัดปรินายกวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระครูใบฎีกาเตือน สินน้อย  วัดท่าเกวียน  นนทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระครูใบฎีกาประทุม ผกาแก้ว  วัดโบสถ์  ปทุมธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระสมเกียรติ กาบก้วง  วัดเชียงรากน้อย  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระครูภาวนาวรคุณ  วัดเขาพระ  สระบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระชาญ จุ้ยดอนกลอย  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระสุเนตร คงนอก  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระจักรกฤช ใจตรง  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
20 
ครูนิทัศน์นวกิจ  วัดคลองปลากดใน  นครสวรรค์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระเยี้ยม เทียมเพ็ง  วัดศรีภูมิ  เพชรบูรณ์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระสุพจน์ ภาพสิงห์  วัดศรีภูมิ  เพชรบูรณ์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร  วัดดอนมูล  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระครูปัญญาภิมณฑ์  วัดพฤกษาราม  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหาวรเมศร์ ผาคำ  วัดดอนชัย  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระวงศกร ศรีบัวนำ  วัดหนองบัว  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระอธิป ชัยสวัสดิ์อารี  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระอรรถนิต เดชเดชะสุเมธ  วัดอรุณนิวาส  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูภาวนานุโยค  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระคำรณ ภูตาเพิด  วัดป่าหนองคำ  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระสำเนียง ยศรุ่งเรือง  วัดหนองแซงสร้อย  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระเสงี่ยม โยคี  วัดสว่างอารมณ์  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระปลัดวัชราภรณ์ สืบกงแสง  วัดเขตนิมิต  หนองคาย 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระสหชาติ ตุ้งสวัสดิ์  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระศรีสุวงศ์ ตรีวิเศษศรี  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูสารโชติคุณ  วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
37 
เจ้าอธิการกฤษณพล สุดใจ  วัดท่าสองคอน  ขอนแก่น 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระอธิการนิพนธ์ โสดา  วัดจอมมะณี  ขอนแก่น 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระไกรศิลป์ สมอดง  วัดศิริชัยมงคล  ขอนแก่น 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระณรงค์ แสนช่าง  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระสมศักดิ์ ดีวังพล  วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระลมกต สาลิง  วัดอัมพวันห้วยแคน  มหาสารคาม 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระบุญเกิด ศรีบุญโฮม  วัดอัมพวันม่วงน้อย  กาฬสินธุ์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระชูชาติ จำปาทุม  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระอ่อนสา สุดาทิพย์  วัดสุดารังสรรค์  ร้อยเอ็ด 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระจำเริญ กุชโร  วัดป่าบ้านดู่ฝายใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระประไพ นาเมืองรักษ์  วัดป่าหนองแคน  ร้อยเอ็ด 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระศักดิ์ดา ทมโยธา  วัดวิเวกวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระเด่นดวง สัตวุธ  วัดโสภณวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูสังฆรักษ์คำภู ธนะศรี  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระสิทธิผล ผลมาตย์  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระเทพรัตนดิลก  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูโชติวัตรวิมล  วัดคลองตาลอง  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูปลัดธรรมาคีจธาตุสี่ พุทน์ครุฑ  วัดป่าสาลวัน  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระมหาสาย ตันสันเทียะ  วัดโนนเกษตร  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระมหานิธิสิทธิ์ นอขุนทด  วัดสะแกแสง  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระสว่าง ชนะภักดิ์  วัดดอนทะยิง  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระสามารถ อินทร์จอหอ  วัดห้วยไห  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระครูสุกิจโกศล  วัดโพธิ์ย้อย  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระปลัดเฉลยจงวงษ์  วัดโพธิ์ย้อย  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูสุวิมลพัฒนวิธาน  วัดทุ่งจังหัน  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูสถิตธรรมาภิรมย์  วัดโคกรัก  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูวิบูลศีลาภิรักษ์  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิรมย์  วัดป่าเรไร  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูวิบูลญาณสถิต  วัดโคกงิ้ว  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูผาสุกธรรมประสิทธิ์  วัดสุขสำราญ  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูสังฆรักษ์เรืองสิทธิ์ จิตชัยภูมิ  วัดดอนนางงาม  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาประเสริฐ สินปรุ  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาประมวล จำเนียรกูล  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระคำรณ น้อยศิริ  วัดหนองเสม็ด  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระวาลิน เหรียญผักแว่น  วัดกัลยาณธรรมาราม  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระศุภชัย ฉ่ำฉาชาติ  วัดโคกงิ้ว  บุรีรัมย์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาประสาน ทรงศรี  วัดจุมพลสุทธาวาส  สุรินทร์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระประเสริฐ ละออง  วัดป่าสมานมิตร  สุรินทร์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระรจน์ ปัญญาคิด  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูกิตติปัญญาคุณ  วัดโป่งจันทร์  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูธรรมกิตติคุณ  วัดอ่าวหมู  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูวิบูลธรรมคุณ  วัดเกาะเปริด  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูปฏิภาณธรรมภาณี  วัดนางซา  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสถิตกันทราภรณ์  วัดแก่ง  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูอนุกูลธรรมภาณี  วัดหนองบัว  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูปลัดจงรักษ์ ผลพูล  วัดไผ่ล้อม  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูสมุห์จรูญ มาลีผล  วัดทุ่งเพล  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูธรรมธรสุรินทร์ ผ่องแผ้ว  วัดเขาชำห้าน  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระปลัดปรีชา ชื่นบาน  วัดป่าธรรมสุข  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระสมุห์แดง ส่งศรี  วัดจันทเขลม  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระสมุห์วิม จันทษร  วัดขุนซ่อง  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระสมุห์วีระ โตวงษ์  วัดน้ำขุ่น  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระสมุห์สมพงษ์ ภิรมย์รื่น  วัดพวาบน  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระใบฏีกาฉลวย วรสวาสดิ์  วัดวังไม้แดง  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระใบฎีกาชด นิลปาน  วัดทุ่งกบินทร์  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
92 
เจ้าอธิการไพบูลย์ ถวิลไทย  วัดจันทร์แสงศรี  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระอธิการสอน เกษฏา  วัดเขาแก้ว  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระอธิการสมเดช กระต่ายวงษ์จันทร์  วัดเขาถ้ำโบสถ์  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระอธิการชูชาติ แทนนิกร  วัดธรรมหรรษาราม  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระอธิการพร้อม สิทธิโชติ  วัดน้ำซับตาพุด  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระอธิการเกษม แพทย์กิจ  วัดคีรีพิศาล  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระอธิการคำหาญ หมั่นสะเกษ  วัดคลองทราย  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการประทีป บรรจง  วัดตรอกกระท้อน  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระบุญเกื้อ อยู่เจริญ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 142 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2