ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชสุทธิญาณ   วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชประสิทธิวิมล   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิทธิชัย เอกพฤกษาอำไพ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเฉลิมพล รัตนการุณย์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมงคลบัณฑิต   วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีปริยัติวงศ์   วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล   วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศากยปุตติยวงศ์   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์   วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระโสภณธรรมวาที   วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูธรรมธรประสิทธิ์ ทองเงิน  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหานิวัตน์ ป้องกัน  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระใบฎีกากำพล ทรงครักษ์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาปรีชา โวหารเสาวภาคย์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาเตชินท์ ผากา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสันติ นาถาบำรุง  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสุทธิชัย ทองหนุน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสาโรช รุ่งเรือง  วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาศุภธัช ปลั่งกลาง  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาวิเชียร เตสะ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาวรวุฒิ ภูผา  วัดประยงค์กิตติวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระวัชรากรณ์ ลวนคำ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระเตียง เจริญชัย  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระบุญชัย สัจจอาภรณ์  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสุเมธา ลอดทองมี  วัดอมรทายิการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเชี่ยวชาญ ยอดสิงห์  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระประดิษฐ์ วิเศษวงษา  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระทวี มาตภาพ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระเจริญ สะเงินสิงห์  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชำนาญ คงรอด  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระกฤษณะ สายศิริ  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมณเฑียร เนตรคล้ำ  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระชาญชัย เตชะนันท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพฤทธิ์พงศ์ จรูญพันธ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสมหวัง งิ้วงาม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระดาวรุ่ง สุระขัน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสามัคคี บุตรโคต  วัดละหาร  นนทบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระปลัดฐิติศักดิ์ อุ่นเสนา  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธีรภัทร์ นาคกลั่น  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระยุทธนา สังข์ทอง  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสุวิทย์ เทียนวรรณ  วัดโพสพผลเจริญ  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระพลากร พันธ์แตง  วัดธัญญะผล  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสุริยา ณ นคร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระณัฐวุฒิ นันทวรรณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสุดใจ รักดี  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสมาน เติมบุญ  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมบูรณ์ ทัพวัฒน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี งามวิลัย  วัดคลองบุญ  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาโยธิน สถิตพงศ์  วัดพรหมนิวาส  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระกฤษธิชัย นาคกล่อม  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระจิรายุ รามัญอุดม  วัดสุทธาวาส  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระชธิร พราหมโสภี  วัดบันไดช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระณรงค์ฤทธิ์ คำตื้อ  วัดสุรรณเจดีย์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอธิการจำลอง บุตรศรี  วัดคุ้งเขาเขียว  สระบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูสิริธรรมประยุต   วัดหัวเขาสามัคคี  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูเกษมจริยากร   วัดโคกกลุ่ม  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูปริยัติธีราภรณ์   วัดไชยดิตถาราม  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูศุภาจารคุณ   วัดหนองมะค่า  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูวิวัฒน์บุญโชติ   วัดวังกระทุ่ม  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูสุนทรปรีชากิจ   วัดเขาลังพัฒนา  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระปลัดเอกสิทธิ์ ใจมา  วัดถ้ำเขากระเจียว  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาอานนท์ เหมือนแก้ว  วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระปรัชญา ศรีสังวร  วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
เจ้าอธิการสมบูรณ์ แคนน้ำ  วัดตาอินทร์  ลพบุรี 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระใบฎีกาธรรมรัตน์ สุขสมกลิ่น  วัดท่าสมอ  ชัยนาท 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสุดที่รัก สิงห์ทอง  วัดโคกสุก  ชัยนาท 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระนิรันดร พูลพ่วง  วัดโคกสุก  ชัยนาท 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูนิยมสิริทัต   วัดเขาวงษ์  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาศักดิ์ดี ยอดจันทร์  วัดคลองปลากดนอก  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระวันชัย โนนเปลือย  วัดมหาโพธิเหนือ  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสมพงษ์ สุทัศน์  วัดเกรียงไกรใต้  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระพิษณุ ตุ่มแก้ว  วัดโพธิ์สุทธาวาส  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระพลวัฒน์ เดชคช  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระกฤษดา สุทธิพรเจริญ  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ  นครสวรรค์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระปลัดณัฐพล แก้วสว่าง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหานิช เกษร  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาพิจิตร หงษ์สิบสอง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระทิฐินันท์ อ้นอาจ  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระธีรภัทร์ วิลัยรัตน์  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระจิรศักดิ์ พวงภู่  วัดหลวง  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระจำเริญ พิมพูน  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูพัชรคณาภิรักษ์   วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูประคุณพัชรสรณ์   วัดหนองแจง  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระโกศล แสนทวีสุข  วัดน้ำวิ่ง  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวินัย คัมภิรานนท์  วัดสามัคคีชัย  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวิรัตน์ สุวรรณศรี  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระดำรงค์เกียรติ เล้าศรี  วัดพุเตยประสิทธิ์  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระพรประกิจ ฤทธิ์สกุล  วัดศิริรัตนวนาราม  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระวีระไชย มากมา  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระอ่อห้าม แซ่อึ๋ง  วัดพลายชุมพล  สุโขทัย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระณัฏฐพงษ์ วงค์อุ่น  วัดสบทะ  ลำปาง 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์   วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูศุภกิจประยุต   วัดสันกอง  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูสุคนธ์ปัญโญภาส   วัดหนองครก  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูโสภณปุญญานุยุต   วัดสุวรรณมงคล  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูประสิทธิ์บุญญาคม   วัดกิ่วพร้าว  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูวิสาลบุญสถิต   วัดหนองอ้อ  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูไพโรจน์สุตรัต   วัดห้วยน้ำขุ่น  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูจันทนิภากร   วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 539 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6