ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีกิตติโสภณ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สนอง แทวกระโทก  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอุทัย เล็งดี  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดทองสุข บุญศรี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์อารมณ์ สุขเกษม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาจินตศักดิ์ บูรณเหตุ  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดประวิทย์ ทับทอง  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณรงค์ ทัพพะรักษ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธนากร ราชาไชย  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาขจรศักดิ์ บุญนาค  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระธวัชชัย ศิริวรรณกิจ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาปัญญา แล่นปิว  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหารวม เวชมะโน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหานุกูล อริยธรรมวัฒนา  วัดยาง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาได ไชยฤาชา  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาชาคริต บำเพ็ญ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาเสถียน บุญธรรมมา  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระพงศวัชร์ เลาหสกุลวงศ์  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระทศพล สินมา  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระกรด วระวิทย์  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระวิชัย ทองอยู่  วัดโบสถ์อินทรสารเพชร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสยมภู ทองจันทร์  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระนำพล ปานอยู่  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระชัยสฤษดิ์ ไตรรัตน์  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระปกรณ์ แสงนาค  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสุพรรณ ชินบุตร  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระกฤษณะ เวสภักดิ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอัตพล ทิพย์บรรจง  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระบุญโชค วงษ์วัง  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระคำพา อินทิจักร์  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระไพโรจน์ อ่ำบุญชู  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระภคิน โชติธนเลิศ  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระรณัสถ์ แสงวิไล  วัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระอิสระ อารยะทรงศักดิ์  วัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระจักรกฤช หิ้งทอง  วัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูพิมลสีลสังวร   วัดสังวรพิมลไพบูลย์  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูปลัดปิ่นพัฒน์ ทิพสร  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระอธิการไพฑูรย์ การมงคล  วัดโพธิ์บางโอ  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาสมัคร ส่องแสง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาบุญยิ่ง สังข์สุข  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาพิเชษฎ์ เขียนจัตุรัส  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระคมสันต์ เกี๋ยงหนุน  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาประเสริฐ ตระกูลรัมย์  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหานิมิตร์ ชัยเจริญ  วัดพลับพลา  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหานที มีผล  วัดปราสาท  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระงามพล โพธิ์ศรี  วัดลาดปลาดุก  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวีระ อ่ำเผือก  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระจาตุรงค์ กรังพานิช  วัดสนามเหนือ  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระณัฐวุฒิ รักเดช  วัดเสาธงทอง  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอำพร คงค้าน  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมนูญ อุดมกลวัฒนา  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระเอกชัย สนธิ  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระณรงค์วัฒน์ เจริญขุน  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูปทุมธรรมานุสิฐ   วัดทองสะอาด  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระเจริญชัย วาสนดิลก  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาวุฒิชัย ธีระเผ่าพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาสมเพียร หยุดรัมย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระปรัชญา นิ่มมงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระนุชา ชุนรัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระภูวิชญ์ เทวะเศกสรรค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระหัฐพล วรรณโชคทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระไพบูลย์ จริตงาม  วัดน้อยสุวรรณาราม  สมุทรปราการ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสิทธิโชค แซ่อุ้ย  วัดน้อยสุวรรณาราม  สมุทรปราการ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสมุห์วัฒนะ ธรรมสุวรรณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมหมาย หมงประเสริฐ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูวินัยธรสุชาญ เหลืองสอาดตา  วัดระโสม  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระปลัดสาธิต ทองเปรม  วัดลำบัว  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระเสริมศักดิ์ ชื่นฤดี  วัดท่าโขลง  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระประจักษ์ เดชอำพร  วัดโพธิ์โกลน  อ่างทอง 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุพล ทองคำ  วัดโพธิ์โกลน  อ่างทอง 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสมฤทธิ์ เพชรกอ  วัดโพธิ์โกลน  อ่างทอง 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสังฆรักษ์สัชจิโรจจ์ ดวงสว่าง  วัดหนองคู  ลพบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระธีรพัฒน์ อนันต์บัณฑิต  วัดเขาวงพระจันทร์  ลพบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสุรชัย ขวัญอ่อน  วัดหนองทรายขาว  ลพบุรี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาสมศักดิ์ พึ่งพวก  วัดสรรพยาวัฒนาราม  ชัยนาท 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสัญชัย ทองนาค  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูศรีรัตนาภิรัต   วัดบ่อทับใต้  อุทัยธานี 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต   วัดโคกขาม  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์   วัดเขาน้อย  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูนิรภัยวิเทต   วัดแคทราย  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูนิยุตสุตกิจ   วัดสุขสันต์สามัคคี  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระปลัดวรวุฒิ มาไชยวงศา  วัดบ้านใหม่สามัคคี  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหานฤทธิ์ ศรีพันธ์บุญ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมศักดิ์ หวังดี  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสุเทพ จำปี  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระเยี่ยม เล่าทองเผ่า  วัดเขาวงษ์  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระบรรณชร กลิ่นปรากฎ  วัดโคกสลุด  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระปราโมช พรมจันทร์  วัดเขาถ้ำประทุน  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระนพพร เป้านา  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูพิทักษ์วชิรกิจ   วัดพัฒนราษฎร์บำรุง  กำแพงเพชร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระอธิการมานพ เกตุมณี  วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์  พิจิตร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระบุญยงค์ ยอดบุษดี  วัดหงษ์  พิจิตร 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูพิพัฒน์สุตากร   วัดโบสถ์  สุโขทัย 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระปลัดโสภณัฐ คำบุศย์  วัดป่ารัง  สุโขทัย 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระมหาสุวิทย์ ถนอมไสว  วัดตระพังทอง  สุโขทัย 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระจีระศักดิ์ แสนบุญศรี  วัดศรีนิโครธาราม  สุโขทัย 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาสถาพร อ่อนจิ๋ว  วัดเชิงคีรี  สุโขทัย 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาณคเรศ จีบงาม  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระพิทักษ์ บุญทอง  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูรัตนสิทธิบวร   วัดวอแก้ว  ลำปาง 
1-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 526 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6