ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวิสุทธิวราภรณ์  วัดเทพธิดา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ  วัดนารีราษฏร์ประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์โสภณ ดียิ่ง  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระครูใบฎีกาวีระวัฒน์ พวงลำไย  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาจิมก่าย ตะรุวรรณ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาเทพ ยิ้มแสง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาปฐมพงศ์ ค่อมสิงห์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาฉิมพลี พรมหากุล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาอภินนท์ บุญทัน  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสมบัติ ประมวล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาเชาวลิต ผันประเสริฐ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาพัฒนา มาตสีหา  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาราชวัฒน์ ฤทธิวงจักร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาประสงค์ แสงอุ่น  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหานรินทร์ สุทธิเสถียร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาสงัด โพธิสา  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาธีระนิตย์ อาภรณ์ศรี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหากฤษณัฐ ไชยสิทธิ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหานิมิตย์ อุดม  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร  
1-11-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาอภัย มูลสาร  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาประคุณ จันทร์แก้ว  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาวีระศักดิ์ นามตาแสง  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาสมปอง นครไธสง  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาวินัย ทองเถื่อน  วัดสังข์กระจายวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหาอ้าย วงละคร  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระมหาประธาน อินทร์จันทร์  วัดสุทธาโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาสายชล ชื่นชู  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระมหามานิต สกลหล้า  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระมหาปฐม จิตรแสวง  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหาชาญชัย พรมประดิษฐ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระอุทัย สายบุญ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร  
1-11-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระเฉลิมพล รอดรัตน์  วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระวันชาติ สังขฤทธิ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระโพยมรัตน์ บำเพ็ญบุณย์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระคีรี ศรแก้ว  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระปิยะณัฐ คิดการ  วัดปฐมบุตรอิศราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระมลตรี เข็มเพชร  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระเอกลักษณ์ รสดีเลิศ  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระอำนาจ สิทธิโชค  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระแฉล้ม เกตุแก้ว  วัดฉิมทายกาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระไสว เชื้อคำเพ็ง  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระไพโรจน์ สังข์พิชัย  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหาขวัญยืน อิ่มอุรา  วัดพิกุลเงิน  นนทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระสมชาติ ยิ้มแย้ม  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูใบฎีกาสมอน อยู่อ่อน  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุทธิชัย กรวยปรีชา  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระบุญชู รูปไธสง  วัดคลองสวน  สมุทรปราการ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระสมพร เกาะเหมือน  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระครูโกศลธรรมโสภิต  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระกิจจา ศิริทัศน์  วัดศาลาปูนวรวิหาร  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระสิทธิโชค บุณยเนตร  วัดกุฎีทอง  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระพิศาลมงคลวัฒน์  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระนัตถ์พัทธนันท์ กุยเอี๊ยบ  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระประเทือง พุทธเสน  วัดธารเกษม  สระบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระมานพ สะระ  วัดธารเกษม  สระบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระนพพร อุปพงศ์  วัดป่าศรีอุทุมพร  สระบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูกันตสีลาภิยุต  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระอธิการประเสริฐ ช่างเกวียน  วัดใหม่ศรีสมบูรณ์  สุโขทัย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระประเสริฐ อุ่นคำ  วัดใหม่ศรีสมบูรณ์  สุโขทัย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระสุวิทย์ อ่ำทุ่ง  วัดขุนนาวัง  สุโขทัย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระวิเชียร คุ้มญาติ  วัดสีตลาราม  ตาก 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน  วัดศาลาดงลาน  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูสุนทรนวการ  วัดทุ่งผึ้ง  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูโสภณพัฒนรัต  วัดสันหนองบง  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระปลัดชัยภัทร อนุ  วัดสบปาน  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระปลัดระฌานนท์ สายคำ  วัดสบลี  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหาวัชรวีร์ รัตนธีรชล  วัดศรีอ้วน  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระอธิการธรรมนิรัต เนตรหิรัญ  วัดบ้านกลาง  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระสมชาติ ยอกแสน  วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระวรวัฒน์ ไชยวงค์  วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระกฤษณะ วันทะนา  วัดนาก่วมเหนือ  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระภานุวัตน์ ลุใจคำ  วัดเมืองศาสน์  ลำปาง 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระบุญชัย กรศิริปรีชา  วัดน้ำลัดวังซาง  เชียงราย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระโสภณพัฒโนดม  วัดโพธาราม  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูภัทรกิจไพศาล  วัดโพธาราม  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูอาทรบุญญานุยุต  วัดสันทราย  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูศรีวรคุณ  วัดห้วยบง  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูอุดมพัฒโนภาส  วัดหัวข่วงแก้ว  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูอาทรพัฒนพิศาล  วัดแม่กาห้วยเคียน  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูพิศาลศิลปะกิจ  วัดบัวหล่าย  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูสุภัทรบุญญากร  วัดศรีบุญเรือง  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระใบฎีกาชินวร สีธิ  วัดศรีอุโมงค์คำ  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระอธิการชินพันธ์ ทินนา  วัดแม่กาโทกหวาก  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระยุทธการ จุมปาลี  วัดร่องคือ  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระอภิสิทธิ์ แมตสอง  วัดบ้านทุ่ง  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระสมัย นุริตมนต์  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระประพันธ์ หลักมั่น  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระสมุห์กิตติศักดิ์ สวนวัน  วัดสวนตาล  น่าน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวรกิจจาภรณ์  วัดแม่ก๊า  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูวิสุทธิธรรมานุสิฐ  วัดท่าสา  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูสุนทรธรรมวิบูลย์  วัดพร้าวหนุ่ม  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูสุนทรวิภาต  วัดแสนทอง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูเกษมจริยาภิวัฒน์  วัดปราสาท  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูวินิตคุณากร  วัดสามหลัง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูสถิตธรรมาภินันท์  วัดอินทะวิชัย  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูสถิตธรรมโสภิต  วัดสันต้นดู่  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูสุวัฒนกิตติสาร  วัดหนองบัวหลวง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูสุจิตบุญญาภรณ์  วัดหนองแฝก  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระนิกร มันตะนา  วัดหนองแฝก  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระอิ่นคำ แสงเดช  วัดหนองแฝก  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 288 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3