ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูฌานวิรัต   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาลิขิต อินศรี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณธนสาร   วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุกิจวิหารการ   วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสมชาย จั่นสุวรรณ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรสายัณห์ วงศ์วาร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพันธ์ศักดิ์ กองวิเชียร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สมุทร ฤทธิสิงห์  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสุนทร ชูช่วย  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระพันธ์ คลื่นสนั่น  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาประภาส รักไร่  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาจำลอง ไชยสิทธิ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาประเสริฐ เชื้อเมืองพาน  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสมบัติ ยอดผล  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสุทัศน์ เฉียบแหลม  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาไพโรจน์ วงษ์สาไชย์  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสุภกันต์ พรมดี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสว่าง ถวิลนอก  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาเกลื่อน ด่อนสิงหะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสังเวียน วะสาร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสุพิศ ศิริหนองหว้า  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระธนา ชมะรัตน์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระอนิรุจน์ จูปั้น  วัดเทพพล  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระชินวุฒิ แก้วมาลา  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสมภพ นาสิงห์  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสมพร โพธิ์กระสังข์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระจัด คงสุข  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระเผด็จ นาคไพรัช  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชัยยัน พิมพิลา  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระโสภณ บุนนาค  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระพิพัฒน์ โลกธรรมรักษ์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสุกฤษฏิ์ สิริจันทรากุล  วัดฉิมทายกาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระนันทวิริยาภรณ์   วัดใหญ่สว่างอารมณ์  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูนนทวิมลรัตน์   วัดอินทร์  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูกิตติวิริยาภรณ์   วัดราษฎร์ประคองธรรม  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูประภากรสิริธรรม   วัดแสงสิริธรรม  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูธรรมคุณากร   วัดศาลากุล  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูกิตติเขมาภิรม   วัดหงษ์ทอง  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูนนทคุณวิสุทธิ์   วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระใบฎีกาณรงค์ ศรีกรด  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระปลัดประสิทธิ์ หินนท์  วัดสนามเหนือ  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาอานนท์ มหตระกูลรังษี  วัดบางนา  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาพัฒนา แก้วพิลา  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระไพโรจน์ ละดาวัลย์  วัดท่าอิฐ  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระปรีชา นาหมีด  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระประเทือง วัดพงพี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระรุ่งโรจน์ เทวินบุรานุวงศ์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระเฉลิมชาติ อิทธะรงค์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระภิญโญ ศิลาพรหม  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระลักษณ์ โตใหญ่  วัดละหาร  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระเจียฮวด อัครจามร  วัดละหาร  นนทบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระทศพล ไตรยจิตต์  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสุรพล ประภัสสรพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาพลวัฒน์ เอกอรุณรุ่งฤทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระเกรียงศักดิ์ แซ่เลี่ยว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาจักรกฤษณ์ เมามีจันทร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวัชรพันธ์ มูลหงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาศุภเกียรติ ตรีสอน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระจักรกฤช กิจวิทย์  วัดป่าคลอง ๑๑  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระชาคริต สิทธิสาร  วัดป่าคลอง ๑๑  ปทุมธานี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาวิโรจน์ สวนสมุทร  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพนม ดลขุมทรัพย์  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระจิรายุทธ์ ท้าวครุฑ  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระไพฑูรย์ อินสว่าง  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระพัสกร สุขสมโอวาท  วัดชัยมงคล  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระภักดี วงษ์เจริญ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระเพิ่มพูล ฉลองเนตรสดใส  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระป้องรัฏฐ์ สงวนวงศ์  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระเอกไชยชาญ จันทร์ประเสริฐ  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระทรงวิทย์ ทานาม  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระนิติพล ธุนาสูรย์  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระจิรวัฒน์ วรรณหงษ์  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระบุญแต่ง เหรียญทอง  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูเวฬุวันพัฒนาทร   วัดไผ่โสมนรินทร์  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูปลัดสำรวย ช่างกระโทก  วัดมณฑลประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสมุห์ประพันธ์ศักดิ์ ประไพพงษ์  วัดโคกมะยม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระธรรมโชติ มหามนตรี  วัดดุสิดาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาประเมิน ตรีเกษม  วัดเทพกุญชร  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระมหาสราวุธ สุดสนอง  วัดเทพกุญชร  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระปรีชา เรืองผล  วัดชุมแสง  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระจำลอง อุ่นสุข  วัดไก่จ้น  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอุปถัมภ์ พรหมสุริยา  วัดไก่จ้น  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระธำรง สุขประเสริฐ  วัดไก่จ้น  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสมหวัง ทองเพิ่มพลอย  วัดศีลขันธาราม  อ่างทอง 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระบพิตร คำนนท์  วัดเทพประทาน  สระบุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูปริยัติธรรมานุกูล   วัดเสาธงทอง  สิงห์บุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระนริศ แซ่น้า  วัดกลางพรหมนคร  สิงห์บุรี 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอธิการอุทิศ เถื่อนไพล  วัดประชุมธรรม  ชัยนาท 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูวีรญาณสุนทร   วัดพรหมเขต  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระปลัดสุพจน์ ฤทธิ์มหันต์  วัดบ้านแก่ง  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาจรัญ พรบุญ  วัดอัมพวันคีรี  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระมหาเรืองเดช นันทรานนท์  วัดวังน้ำลัด  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระกมล สอนเมือง  วัดโคกเดื่อ  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอานนท์ เมฆานุพักตร์  วัดประชาสรรค์  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสุเนตร ผาสุข  วัดหนองดุก  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสรรเสริญ วรอินทร์  วัดเขาดินศิริวัฒนา  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมงคล พรมดี  วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสมเกียรติ กลิ่นอ่อน  วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระวันชัย แก่นด้วง  วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 618 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7