ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชธีรคุณ   วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาบุญยงค์ พลสิงห์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอุกฤษ ณ ถลาง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสหัสวรรษ ศรีภิรมย์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภาคภูมิ จันต๊ะอินทร์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาญาณกร นรินทร์นอก  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาระพีพัฒน์ จินาพร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชพัฒนโสภณ   วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูไพโรจน์กิจจาทร   วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสราวุธ ปานทับทิมทอง  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระโสภณธรรมวงศ์   วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระปลัดพัฒนชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาไพฑูรย์ พรหมประเสริฐ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระธนาธิป บุญเกื้อ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูสุนทรจารุวรรณ   วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูสังฆรักษ์จำเนียร สร้อยสนธิ์  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูศรีสุตาลังการ   วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูเมธีธรรมานุยุต   วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูสังฆวิธาน   วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระเสฏฐนันท์ วัลลีย์  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสักกอรรถ จันทร์ศิริ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูปลัดวิชัย มงคลคูณ  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาณรงค์ราช ครองเชื้อ  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระปลัดณรงฤทธิ์ ทองแม้น  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาอภิมุข เพียงตา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาวีระยุทธ โสดา  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาชัยยา คมขำ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาวุฒิ ใหม่คำ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาถนัด อินธิแสน  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาวิโรจน์ ธาระพุฒ  วัดน้อยนางหงษ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาศุภวัฒน์ บุญทอง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหานฤนาท เชื้อฮ้อ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาเจนภพ ตันวุฒิ  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระคันธทรัพย์ สินธุวัฒน์  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาสมควร ศักดิ์ศรี  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระพงษ์ศักดิ์ ชาติอาสา  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระศรายุทธ สุทธจิตติกุล  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพิชญ์ณภัทร ทิพวันกุลวัฒน์  วัดขจรศิริ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระชวิศ เชาวดี  วัดธรรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมนตรี แซ่เตียว  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระคำรณ มีอุดม  วัดบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระหาญศักดิ์ สังสัมฤทธิ์  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระพิษณุ พุทธวัฒนานนท์  วัดบุคคโล  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระฉัตรชัย กุมภีพงษ์  วัดอ่างแก้ว  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุนทร บัวพัตร์  วัดไผ่ตัน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระกิตติศักดิ์ บัวผัน  วัดไผ่ตัน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระชูเกียรติ ซึ้งจิตต์เจริญ  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระวิชัย ขันตี  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสุทธิศักดิ์ เพชรทอง  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระเพ็ญกำจร ไทรยนนท์  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอุดม บัวเพียร  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระโกมล ทารักษา  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสุเทพ ประยูรหอม  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระเฉลิมพล รัตนการุณย์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอนุสรณ์ พลายแก้ว  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระวิสิทธิ์ศักดิ์ เกิดเรือง  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระใบฎีกาวิฑูรย์ ม่วงเจริญ  วัดปากน้ำ  นนทบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระไพรัช คงศิริ  วัดปากน้ำ  นนทบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาประเสริฐ ปลั่งกลาง  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระงามพล โพธิ์ศรี  วัดลาดปลาดุก  นนทบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระนิธิโรจน์ ทรัพย์ฉัตร  วัดสนามใน  นนทบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูสังฆรักษ์พสกรณ์ นราปัญญากุล  วัดคลองชัน  ปทุมธานี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพิชิต ตะวงษา  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระดีพร้อม ภู่ห้อย  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระพันธ์เทพ เลิศรัตนะพงศ์สิน  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูธรรมธรวรรณฉันท์ นารี  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระบรรจบ เรืองศิริ  วัดโคธาราม  สมุทรปราการ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระนพพร ทรงขลิบ  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาไชยณรงค์ เสริมแก้ว  วัดไก่เตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาธณชาติ โฉมเรือง  วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์   วัดป่าสว่างบุญ  สระบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสังฆรักษ์สนธิชัย เลิศธนากรกุล  วัดขอนชะโงก  สระบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอนุชิต จิตรภักดี  วัดหนองสะเดา  สระบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระวีรวิชญ์ พูนสินโชติกิตติ  วัดสหมิตรมงคล  สระบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวิวัฒน์บุญโชติ   วัดวังกระทุ่ม  ลพบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูวรธรรมานุกิจ   วัดเมืองใหม่  ลพบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหานิกร ใจกล้า  วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม  ลพบุรี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระนพพร แก้วคง  วัดไผ่ล้อม  ชัยนาท 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูอุทัยธรรมวัฒน์   วัดหนองมะกอก  อุทัยธานี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสังเวียน จีนจิตร  วัดหนองนายูง  อุทัยธานี 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูนิวิฐกิจจานุยุต   วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูนิสิตธรรโมภาส   วัดศรีประชาสรรค์  นครสวรรค์ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาวิโรจน์ ดิษเจริญ  วัดสามัคคีประดิษฐ์  นครสวรรค์ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมาน พรมมาศ  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสุชาติ โต่นวุธ  วัดคลองโพธิ์พัฒนา  นครสวรรค์ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระเกียรติศักดิ์ ชูวงศ์วาน  วัดคลองโพธิ์พัฒนา  นครสวรรค์ 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูบัณฑิตวชิรโสภิต   วัดจำปากายงค์  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระปลัดจเร มีสุข  วัดคลองราษฎร์เจริญ  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสมุห์สำเนาว์ สระเกตุ  วัดบางลาด  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสมุห์นนทพัฒน์ อินทพงษ์  วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระใบฎีกาธนพล แดนดง  วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระสัญญา เบ็ดขุนทด  วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระมหาคมกริช ภู่จีน  วัดรัตนปทุม  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมนึก คำบรรลือ  วัดวังไม้แดง  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเจริญ การะเวก  วัดกุฏิการาม  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสำราญ โถทัย  วัดเนินกรอย  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสำรวย ทองดอนน้อย  วัดไร่ปรือวนาราม  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสมชาย บดีรัฐ  วัดรัตนปทุม  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระโสภิศ เที่ยงบุญ  วัดหนองแขมวนาราม  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระชนสิทธิ์ ถาวร  วัดทุ่งน้ำตก  กำแพงเพชร 
1-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 542 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6