ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระธรรมกวี  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระราชญาณปรีชา  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูปลัดสมใจ ชูมนตรี  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูธีรวุฒิคุณ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูมหาพุทธาภิรักษ์  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูสิริธนากร  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระมหาปรีชา เอียงสวาท  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูมงคลวิลาส  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
10 
พระมหาสนั่น พรมไชยา  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
11 
พระวิปุละ เก่งศึกษา  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
12 
พระมหาวัฒนา สาวันสูง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
13 
พระมหามานะ เมืองจันทร์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
14 
พระมหาหลาวทอง หล้าชาญ  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
15 
พระมหาศุภวิทย์ มหาพรหม  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
16 
พระมหาประเสริฐ สุขพิมลพรรณ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
17 
พระมนต์มนัส สวัสดิสิงห์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
18 
พระมหาภราดร สุวรรณรัตน์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
19 
พระมหาแกล้วกล้า รองศักดิ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
20 
พระมหาทินกร จูเรือน  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
21 
พระมหาสรายุทธ บำบัด  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
22 
พระมหาวราวุธ แสนคูณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
23 
พระมหาอนุวัฒน์ หล้าลุน  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
24 
พระมหาคำสิงห์ กองเกิด  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
25 
พระมหาสุทธิวัฒน์ นิพัทธ์ภูวดล  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
26 
พระมหาธวัช ชูรอด  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
27 
พระมหาวิสูตร พึ่งกุล  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
28 
พระมหาวชิรวิชญ์ คามพินิจ  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
29 
พระมหาเอกชัย พลเดช  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
30 
พระชัยพร เชิดชู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
31 
พระมหาชัยวุฒิ คลังวิเชียร  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
32 
พระมหาบัณฑิต บุญอาจ  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
33 
พระเทเลอร์ ดากาวงค์  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
34 
พระปิยะพงษ์ คงเลิศ  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
35 
พระสักกอรรถ จันทร์ศิริ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
36 
พระโชติภณ เยาวภาค  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
37 
พระสุขุม อุดมไพบูลย์วงศ์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
38 
พระวชิรจุมพฏ ปวรินทรางกูร  วัดราชประดิษฐฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
39 
พระเกียรติศักดิ์ หวามา  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
40 
พระรชต โคตรดำรงค์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
41 
พระจักรกฤษ มาฎารักษ์  วัดดอกไม้  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
42 
พระตุ๋ย ชมเมือง  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
43 
พระณัฐนันท์ชา พงค์สุวรรณ์  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
44 
พระพิศาล บรรดิษฐ์รัมย์  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
45 
พระอนันต์ หารวิชา  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
46 
พระสุทธิ ใบยาง  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
47 
พระจันทึก โพธิสาร  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
48 
พระชิดชวัฒน์ อิ่มอารมย์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
49 
พระสุทัศน์ แบสิ่ว  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
50 
พระสุรพล สมประสงค์  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
51 
พระพุทชะเนตร เอี่ยมเพ็ชร  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
52 
พระธีรยุทธ อินทรีย์  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
53 
พระสมจิต จาดเจริญ  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
54 
พระชนินทร์ คมขำ  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
55 
พระไพรินทร์ จริยากุล  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
56 
พระรังสฤษดิ์ ประโพธิ์ศรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
57 
พระชนายุส กุลชนะรงค์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
58 
พระเอนก พลวิเวก  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
59 
พระโสภณนนทสาร  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
60 
พระมหาพิสูตน์ พะนิรัมย์  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
61 
พระมหากมล เชื้อทอง  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
62 
พระนพดล นาคสุทธิ  วัดเต็มรักสามัคคี  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
63 
พระดุสิต อินทรทอง  วัดปากคลองพระอุดม  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
64 
พระวสันต์ เนียมทอง  วัดไทรม้าใต้  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
65 
พระพรชัย วิชากรกุล  วัดไทรม้าใต้  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
66 
พระพรจรัญ บางแสง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
67 
พระชิดพงษ์ ตุ้มแสง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
68 
พระกอบชัย ปาริชาติกานนท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
69 
พระพูนลาภ แก้วพลอย  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
70 
พระครูโพธิธรรมโกศล  วัดบางโพธิ์ใน  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
71 
พระณรงค์ กรุดเงิน  วัดบางโพธิ์ใน  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
72 
พระใบฎีกาสุเทพ บุญชัยศรี  วัดดอนใหญ่  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
73 
พระอธิการธนกร โพธิ์อ่าน  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
74 
พระอมรเทพ ไทยมณี  วัดคลองชัน  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
75 
พระเอกลักษณ์ กลิ่นโกสุมภ์  วัดทศทิศาราม  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
76 
พระประวัติ ทรงพล  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
77 
พระปรีชา เกตุบุตร  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
78 
พระบุญสนอง ศรีขุ่ยอ๊อด  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
79 
พระครูโกมุทธรรมธาดา  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
80 
พระครูปลัดจเร อัฐเศรษฐ  วัดสร่างโศก  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
81 
พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ บุญช่วย  วัดเปร็งราษฎร์บำรุง  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
82 
พระมหาประยุทธ วาชัยญะ  วัดโมกข์  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
83 
พระมหาพงษ์พิทักษ์ นาคโคตคำ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
84 
พระประสิทธิ์ เนื้อนิ่ม  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
85 
พระสมบัติ พิริคามินทร์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
86 
พระศุภฤกษ์ สอนเสียง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
87 
พระศิริพงษ์ เบญจรงค์  วัดไตรมิตรวราราม  สมุทรปราการ 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
88 
พระครูสถิตชินวงศ์  วัดโพธิ์เอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
89 
พระปลัดสุชาติ ฤกษ์อรุณ  วัดสามเรือน  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
90 
พระครูใบฎีการะเบียบ อ่อนละมูล  วัดไม้รวก  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
91 
พระมหาสุพล พอกพูล  วัดทุ่งมน  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
92 
พระมหาทรงพล สังสุวรรณ  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
93 
พระมหาสาวิตร มอญดะ  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
94 
พระประเสริฐ ชาภักดี  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
95 
พระพิษณุ นาราษฎร์  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
96 
พระอธิการเอนก สุวรรณ  วัดสว่างอารมณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
97 
พระสมทบ สมิงแก้ว  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
98 
พระศรโสภณ นาดีมาก  วัดศิวาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
99 
พระล้อม รื่นประดู่  วัดไม้รวก  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
100 
พระประสิทธิ์ ทองทา  วัดไม้รวก  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
รวมทั้งหมด : 737 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8