ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเมธีวราลงกรณ์   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีปทุมาภินันท์   วัดบึงบัว  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพุทธพากยประกาศ   วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรพิเชษฐ์ พุทธานันทเดช  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหารุ่งสุริยา แสงมาศ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอาทิตย์ ปุ่งคำน้อย  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชุติภัค แหมทอง  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาประธาน อินทร์จันทร์  วัดสุทธาโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเวนิช หารภูมิ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาเอกลักษณ์ ปิตฝ่าย  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาวิเชียร หาวันทา  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหากฤตวิทย์ สนธิสุข  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระธงชัย ใยบัว  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสิทธิชัย รินฤทธิ์  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระศรีคเณศ โชติสุข  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระณัฐพล อ้นเกษม  วัดตาลเอน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระนันทวุฒิ รอดบุญมา  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระธำรงค์ กำลังเดช  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูนนทโสภณ   วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูพิเศษสรวุฒิ   วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูปลัดนคร ทองสัมฤทธิ์  วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระปลัดนนท์ บุญแพ  วัดโพธิ์เผือก  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระก้องเพชร แก้วจำลอง  วัดโพธิ์เผือก  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาจำรัส นากอก  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระนิคม สีม่วง  วัดสนามใน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสมหวัง ศรีเพ็ญ  วัดมะสง  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสรศักดิ์ งามวงศ์สถิต  วัดชลอ  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระสมบูรณ์ หนูเผือก  วัดสลักเหนือ  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระบุญเลื่อน ไชยยา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชวลิต คำคง  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระการุณ ดีทายาท  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสัมฤทธิ์ สิงห์สา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระนิพัทธ์ ชื่นครุธ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูศรีพิสุทธิคุณ   วัดจตุพิธวราวาส  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธรรมค้ำจุน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาศุภชัย ฉัตรมณีพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวาริส เดชดำรง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ แหสมุทร  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระปลัดอำนาจ ทิพาพงษ์ผกาพันธ์  วัดพวงแก้ว  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระไพเราะ พรพระ  วัดทศทิศาราม  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระณัฏฐนันท์เดช พงษ์พิทักษ์  วัดนาบุญ  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระณัฐภควัฒน์ ธนวงศ์วสุธร  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูวิสิฐธรรมรส   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูอาทรประชาสรรค์   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูวิมลศุภการ   วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระใบฎีกาพรพิทักษ์ พุ่มโพธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวินิตย์ การะเกตุ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมะลิ ท้วมประเสริฐ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสมพงษ์ คล้ายสมจิตร์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาอภิสิทธิ์ บุษบงค์  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาบุญชู วารัมย์  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระจำนงค์ นาคแก้ว  วัดสลุด  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระประสาน ทองกล่อมศรี  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระเมธานันท์ หมั่นทำ  วัดศรีจันทาราม  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระนลธวัช การุณ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอมรเทวะ ตระกูลมา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระสิรภพ วัฒนภักดี  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระกลิ่น เชิดฉาย  วัดสามกอ  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระคมเดช สมนึก  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสวัสดิ์ ลีลาวิไลลักษณ์  วัดศิริสุขาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ   วัดลพบุรีวราราม  ลพบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอธิการหล่อ หินนอก  วัดเขาพญาธง  ลพบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมชาย เหล็กราช  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระปิยะวุฒิ โมกขรัตน์  วัดน้ำสุด  ลพบุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระชนก อนันตปรีชา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอุบล ศรีทุม  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูอุทิตวิริยากร   วัดปางไม้ไผ่  อุทัยธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระคณิน เร่งทอง  วัดปางไม้ไผ่  อุทัยธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสมคิด วิจิตรชื่น  วัดพิชัยปุรณาราม  อุทัยธานี 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระทุเรียน สะอาดขำ  วัดเทพมงคลปานสาราม  นครสวรรค์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูสิทธิฐานคุณ   วัดพัฒนานิคม  กำแพงเพชร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระธนฏฐาษ นาส้มกบ  วัดพัฒนานิคม  กำแพงเพชร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสำเริง โตอ่วม  วัดนาควัชรโสภณ  กำแพงเพชร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระปิฎกคุณาภรณ์   วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูศรีรัตนวิเชียร   วัดท่าบัวทอง  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูพิสัยปริยัติกิจ   วัดยางคลี  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูพิสณฑ์กิจจาทร   วัดทับหมัน  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสมุห์บรรจบ วิชัยสอน  วัดบึงลี  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาสมหมาย วาปีโท  วัดจันทรังสี  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระไพรัตน์ นุชบุญเลิศ  วัดจันทรังสี  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระชาตรี ใจตรง  วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระจำรัส สุขเกษม  วัดท้ายน้ำ  พิจิตร 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอธิการไชโย โพธิสัตยา  วัดสามแยกพัฒนา  เพชรบูรณ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอธิการกองคำ สารแสง  วัดถ้ำผาผึ้ง  เพชรบูรณ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอธิการจำลอง กอบัว  วัดสรวงสรรค์  เพชรบูรณ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวิชิต เมืองนาค  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูสุวัจธรรมโชติ   วัดหาดล้าเหนือ  อุตรดิตถ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมหาอัสกรณ์ แตงดี  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาชัยนรินทร์ บัวสาตร์  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระดิเรก ดอกดิน  วัดทรัพย์ไพรวัลย์  พิษณุโลก 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระพัฒนา ผลศรีแก้ว  วัดวังนกแอ่น  พิษณุโลก 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระยงยุทธ พุกรอด  วัดสว่างอารมณ์  พิษณุโลก 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระบุญพลอย โฉมเขียว  วัดป่าศรีถาวร  พิษณุโลก 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูสีหบุญโชติ   วัดสิงห์ศรีสว่าง  อุตรดิตถ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการจำเนียน รอดแก้ว  วัดเด่นด่าน  อุตรดิตถ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระวีระศักดิ์ มาบุญลือ  วัดนาลับแลง  อุตรดิตถ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสมคิด ยางสูง  วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์  อุตรดิตถ์ 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์   วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูไพศาลธรรมคุณ   วัดป่าสันติสุขสามัคคี  ลำปาง 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระณรงค์ ทองคำ  วัดป่าบุญนาก  ลำปาง 
1-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 602 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7