ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระโสภณธรรมวงศ์  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระจันทูปมญาณโสภณ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระอัฐพงศ์ ปิยะธนเสฏฐ์  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระกิจธิพงษ์ สุรภิญโญบุญ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระครูสิริธนสาร  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์  วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระวิโรจน์ แซ่ตั้ง  วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาวสุพัศย์ ระหวยใจ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาทิวา ธรรมจารย์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหานิมิตต์ ขันทอง  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาสุชาติ ชาตรี  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาสถิตย์ บุญเนตร  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหากุศล เสนาะพงษ์  วัดเกียรติประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาสัญญา ตรีสวัสดิ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาวินัย ศรีทอง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาเนธิกิตติ์ รุ่งกูล  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาวิชัย แสนทวีสุข  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระพิเชษฐ์ อัศวเสนีย์กุล  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาวิเชียร สายศรี  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระปิยะพงษ์ ศรีเชษฐา  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระบุญยืน กลิ่นหอม  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระวาทิต ดวงชาทม  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาอภิวัฒน์ รักษาเคน  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระธงชัย ทับแสง  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระพัฒนสิษฐ์ แก้วชมภู  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระสันติชัย เพิ่มพูล  วัดศาลาครืน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระร่วมชัย เบญจจินดา  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระพรชัย สมณะคีรี  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระคำดี อุทัยประดิษฐ์  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระขจรพงศ์ศานต์ สุวรรณบุตร  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระทัศพนธ์ ควรชม  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระอนิรุต ปลาบู่ทอง  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระอธิพงศ์ ศิริจันทราวงษ์  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระสมชาย พิมพ์สอน  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระประสูตร์ ไชยกิจ  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระประสิทธิ์ โกสุม  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระเกรียงไกร นาคกร  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระอรรณพ กลิ่นมี  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระปานภาณิน สนธิวรรณ  วัดสักใหญ่  นนทบุรี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระภูดิท สุมังคละ  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระเทพรัตนสุธี  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหาเสวย ปุยทอง  วัดมูลจินดาราม  ปทุมธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระหยก ปัญจมุขคเณศ  วัดมูลจินดาราม  ปทุมธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระมหาบัญชา กำแหงฤทธิ์  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูวิมลวรวัฒน์  วัดบ้านระกาศ  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูใบฎีกาวิเดช โตเจริญ  วัดไพชยนต์พลเสพย์  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาสมเกียรติ สีขาว  วัดราษฎร์บูรณะ  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาจรัญ ปู่เพ็ง  วัดบางโฉลกนอก  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระจำลอง ขุนเดช  วัดบางโฉลกนอก  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระธวัชชัย แช่มสุคนธ์  วัดบางโฉลกนอก  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระรัชพงศ์ นาอินทร์  วัดบางโฉลกนอก  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระสุพจิตร์ พิพัฒน์เดชสกุล  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระอำนาจ ชูฉัตร์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระสนั่น แสงจันทร์  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูสุธีกิจจาภรณ์  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูวินัยธรสนอง เกตุกรรม  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาประดิษฐ์ มงคลคูณ  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระสมชาย แจ้งแสง  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระธำมรงค์ ฤกษ์สอาด  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูสมุห์ธรรมภณ แก้วแจ่มศรี  วัดธรรมิกราช  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระมหาเวชยันต์ เลิศสุภาผล  วัดสุวรรณดาราราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระมหาประสิทธิ์ ไกรสมศาสตร์  วัดขนอนใต้  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระมหาปัญญัติ ศิริทน  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระอภิชาติ ทรงกิจวิศวการ  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระดำรงค์ ภู่ระหงษ์  วัดลาดทราย  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระธีรวัฒน์ ลาภอุดม  วัดกลางปากกราน  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาอังคณา รัทนีย์  วัดศาลาปูน  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระบุญธรรม โกมล  วัดศาลาปูน  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระสุทธิ ห้วยตะคุ  วัดพยาญาติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระณัฐวัชช์ ศรีสมเพ็ชร  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระวิชัย ยิ้มแย้ม  วัดพุทธนิคม  สระบุรี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระสุวัฒน์จันทโชติ  วัดสามัคคีประชาราม  ลพบุรี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระประโยชน์ วงษ์เชื่อม  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระนิรุตติ์ วิญญกูล  วัดโฉมศรี  สิงห์บุรี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระมหาประเสริฐ เอี่ยมมา  วัดโพธิ์ทอง  ชัยนาท 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูอุเทศวรธรรม  วัดหนองโพธิ์  อุทัยธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูสมุห์ไพศาล พุ่มใย  วัดหนองเข้  อุทัยธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระบุญเรือน แก้วจันทร์  วัดหนองเข้  อุทัยธานี 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูนิวิฐอาจารวัตร  วัดสังขวิจิตร  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์  วัดหลังเขา  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูนิพัทธ์ปัญญาคุณ  วัดหัวหวาย  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูสิรินิธิโกศล  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูใบฎีกามณฑล ชูโตศรี  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระอธิการมงคลชัย ฤทธิ์บำรุง  วัดดอนคา  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระกรวิชญ์ เกียรติโชคชัยกุล  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระอธิการสุทธา จันทัต  วัดเขาดินศิริวัฒนา  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระดิเรก ภู่ทอง  วัดพุทธมงคลนิมิต  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระเสถียร ทวีพต  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระวันชัย โนนเปลือย  วัดมหาโพธิเหนือ  นครสวรรค์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระสำรวย ปานเพชร  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระสง่า ด้วงโพธิ์  วัดใหม่วิไลวัลย์  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระสรศักดิ์ ผลอินทร์  วัดสิรินทาราม  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระวิชัย ดวงจันทร์  วัดวังชมพู  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระสุรพล อุดมกิจวัฒนา  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระวันชัย กลิ่นขจร  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระสุรชัย บุญชิต  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระพนาดร จอมขวา  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระทวัฒน์ชัย สาลีทำ  วัดจุฬามณี  พิษณุโลก 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระสมพงษ์ วันเพียร  วัดบ้านมุง  พิษณุโลก 
1-2-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 545 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6