ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสุวิมลธรรมาภรณ์   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดเนียม อนุมอญ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาลำใย ฤทธิ์บำรุง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบุญส่ง เพ็งอุ่น  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูไพโรจน์สังฆาราม   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระคมสันต์ ต่อสกุล  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสิริธรรมากร   วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสินธุ์ สุนทราธร  วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิกวีวัฒน์   วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูอาทรสุนทรกิจ   วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูวิภัชอรรถวาที   วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาธีระ นนกระโทก  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาพงศธร ศรีสำราญ  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระพิชัย นาคเสน่ห์  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระชาญชัย ฝากาทอง  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูวิบูลสรกิจ   วัดยานยาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระชัยวัฒน์ เสนาชุม  วัดยานยาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมเกียรติ จงเกษี  วัดยานยาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระปลัดเสถียร เจริญทอง  วัดแป้นทองโสภาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระปลัดศุภกร เพชรศรีชาติ  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมุห์เอกชัย ลอยเมฆ  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระใบฎีกาธนัญชัย อุมากูล  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระณัฐวุธ แก้วจั่นเพ็ชร  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระคงภัค กิจนิเทศ  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระกฤดากร ชูดำ  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสมุห์ฉลาด จันทร์รอด  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระใบฎีกาศุภชัย ท้วมสัมฤทธิ์  วัดใหม่กระทุ่มล้ม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาปกรณ์ จัดไธสง  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาเฉลิมชัย กุคำ  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาอติวิชญ์ จวบรัมย์  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาไพศาล แก้วภักดี  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาเสน่ห์ บุญผุย  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระธงชัย ธีระประโภชน์ภาณุ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาสมใจ แพงมา  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาบัญชา กู่คำ  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาภัทราวุธ ตุ้ยเป็ง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาสมพล ช่อเกตุ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหามิ่งขวัญ สุทธการ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหายศ แก้วบัวดี  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาเอกชัย ประเสริฐแก้ว  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาวุฒิไกร ศรีสงคราม  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาชรินทร์ อรรคบุตร  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระเชาว์ มิ่งแก้ว  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระธิติวสิษฐ์พล สุขจิตร  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระกฤษณุวัฒน์ สายสุข  วัดปุรณาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระกฤตนัน ธนะพาส  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวรากร กาญจนศักดิ์  วัดโสมนัส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระอานนท์ วชิรพุทธคุณ  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระยุทธพล ม่วงจั่น  วัดพระมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสุริยันต์ อ่อนสุข  วัดมุกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระศักดิ์สยาม เดชแพ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระหัน ผมหอม  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระต่อทรัพย์ บุตรดีวงษ์  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระชาญชัย อาจฟัก  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระประสาร หมั่นธัม  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระธนศิลป์ อินศรี  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระพิเชษฐ์ วงษ์นิล  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระพิเชษฐ ชื่นเจริญ  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธวัชชัย อ่ำบุญชู  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระเสนอ บัวสุวรรณ์  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระสุรัตน์ แซ่อ่าง  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระบุญเรียน ตลับทอง  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระปุณณาณัฏฐ์ บุญญรัตน์ปภากร  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระปรีชา รอดด้วยบุญ  วัดบางเสาธง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์  วัดบางเสาธง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระผุน ไชยสุระ  วัดบางเสาธง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระวีระสิน เบ้าไทยสงค์  วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระศุภนันท์ ปุ่มเพ็ชร  วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระณัฐธีร์ เรืองพุฒิศักดิ์  วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูสังฆรักษ์เนติวัฒน์ เมธาสิทธิกรณ์  วัดกำแพง  นนทบุรี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาเทพวัลย์ มีใจกลั่น  วัดบางบัวทอง  นนทบุรี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาณัฐพน สุติน  วัดไผ่เหลือง  นนทบุรี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอิทธิพล วิเชียรรัตน์  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูวิจิตรปริยัตยากร   วัดลานนา  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระเอก เงาภู่ทอง  วัดลานนา  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาธรรมนูญ ทาหล้า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาณรงศักดิ์ จะโรจร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาทศพร บุญยรางกูร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระพันธุ์นิติ คงเทศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระชวลิต โภควรากร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระวัฒนะชัย ลูกนก  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวุฒิชัย ธัมมะสอน  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระพงษ์ศักดิ์ ยอดลวด  วัดโบสถ์  ปทุมธานี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูปลัดธีรเชษฐ์ แก้วคุณเมือง  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาสินชัย ศรีชัยมูล  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหากาญจนพัฒน์ รัตนสินธุ์  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอดุลย์ วงษ์สิงห์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอนันต์ ศิริวงษ์  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระทวี มั่นศรี  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูประโชติภัทรคุณ   วัดท่าตอ  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระปลัดวินัย โฉมวิไล  วัดตะโหนด  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาภัทรวิชญ์ สุพรรณโมก  วัดพิชัยสงคราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวีรยุทธ มโนธรรม  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระฐานิศร วสุวัต  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพิเชฐ ศาสตร์ประสิทธิ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูวิศาลวรคุณ   วัดบ้านอิฐ  อ่างทอง 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูไพศาลศีลวัฒน์   วัดท่าอิฐ  อ่างทอง 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาอลงกต สิงห์กรณ์  วัดไชโย  อ่างทอง 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอภิชาติ ศรกล้า  วัดป่าโมก  อ่างทอง 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูโสภณภาวนานุวัตร   วัดนิคมเขมาราม  สระบุรี 
1-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 635 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7