ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพปริยัติเวที  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆวิจัย   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกานิธิศ ประภามณฑล  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเสนิญุสม์ ทองเบาะ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธีระวัฒน์ กมลวิบูลย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสรรเสริญ อักขษร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาจรัญ กิตติธรคุณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอกพงษ์ สวัสดิ์พูน  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภาคภูมิ เกตุกอ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาขจรศักดิ์ บุญนาค  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาคม แตงทรัพย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหากฤต แตงทรัพย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาชรัส โพธิทัด  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาอรรถสิทธิ์ ดอกจันทร์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาปรเมศร์ เกาด่านจาก  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหานพรัตน์ สุริยะวงค์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาปรมะชัช เจนใจ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาศรนฤทธิ์ มูลเงิน  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาธนพล เฉิน  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหามานะชัย เกลี้ยงแก้ว  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาปรมินทร์ เที่ยงตรง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาภัทรพงษ์ มั่งคั่ง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหายุรนันท์ วันทอง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหารุ่งวิกรัย ชัยวร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาอัครเดช มีสกุล  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหากวิน มีโชค  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาคมกฤษ วงศ์อำมาตย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระราชดิลก   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูพันธศีลาจารย์   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาอภิชัย ภารสถิตย์  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระศรีธรรมภาณี   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมงคลเมธาวัฒน์   วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระศรีวชิราจารย์   วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาประดิษฐ์ บ่อชน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระทักษิณคณิสสร   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาประจวบ เมฆเขียว  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาเอกชัย พลเดช  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นคำน้อย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาณรงค์ ศรีพันลม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาวิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาสมเกียรติ ชะนัมพร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระชัยพร เชิดชู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูมงคลศีลวัตร   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูธรรมบาลพิจิตร   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมภาร ทวีรัตน์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูวิบูลสรกิจ   วัดเครือวัลย์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหานพพร ศรีวัฒนสกุลชัย  วัดเครือวัลย์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุรพล ไกรรอด  วัดเครือวัลย์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูปลัดธีรวรวัฒน์   วัดตะกล่ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูปลัดบัณฑิต สิทธิพล  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูปลัดโกสินทร์ คำภากุม  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูสังฆรักษ์สามารถ เขียนดวงจันทร์  วัดยาง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาจำนงค์ บัวงาม  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาสมควร คุ้มสุวรรณ  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาสุฉันท์ สุดา  วัดใหม่ทองเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาธนพล ยะเรือนงาม  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาจรูญ อินทอง  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหารังสี ปี่แก้ว  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาสุพจน์ อยู่ประพันธ์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาเหมือน สังข์ซ้อน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาธีรภัทร์ เกตุสมบูรณ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาศิริมงคล นิลนาฎ  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระนันทวัฒน์ ศิริเวช  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาบุญนำ เกศวงค์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระหัฐพร คล่องแคล่ว  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาบุญมา กระธรรม  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาธีระวัฒน์ เหลืองจันทึก  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสัมฤทธิ์ คำนวน  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสมเกียรติ สอาดศรี  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาไตรภพ ภักดีหาร  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสมชาย สุขเม่า  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหากฤษดา ลิขิตเวทย์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระปรีชานล นาคนคร  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระโชติรัช แสงหิรัญ  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาสมจิต โนคำ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาทองมั่น แสนไชย  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาอานนท์ ท้าวเครือ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหานิธิพัฒน์ คนเที่ยง  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระมหาทักษิณ ดวงแก้ว  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระระพินทร์ ใจทะนุ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาจำรูญ บุญชม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาอำนาจ รามวงศ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสันติ สงกรด  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสาโรจน์ แซ่อู้  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหารัฐนันท์ ตั้งเศรษฐสิริ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหาศิริเทพ เถาว์จู  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระเสรี จิตตั้งธรรมกุล  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระไพฑูรย์ ม้วนโคกสูง  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระวิชัย ไสยวุธ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระวิชญ์ หิรัญฤทธิเดช  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมงคลรัตน์ โซ่เงิน  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวสันต์ รัตนสาคร  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระธนวัฒน์ ศรีแก้ว  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระธีรศักดิ์ บุญจง  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระเทพพิทักษ์ พลเชียงสา  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระถาวริศ ชลานุเคราะห์  วัดรังสีรัตนวารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระวัชรพันธ์ บัวผัน  วัดรังสีรัตนวารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์   วัดโบสถ์ดอนพรหม  นนทบุรี 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระปลัดนนท์ บุญแพ  วัดโพธิ์เผือก  นนทบุรี 
1-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 937 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 10 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10