ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูกิตติสุตวัฒน์   วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวศินวรกิจ   วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิกิจจาภรณ์   วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาวิริยะ แสงเงิน  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมบูรณ์กิตติ์ กิติวราภรณ์  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรเดี่ยว ทรัพย์ประเสริฐ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุรินทร์ ศลินศิริ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ จันทร์หอม  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระเกรียงไกร วิสุขะ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาบุญล้น ไชยมงคล  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสิทธิพงษ์ ขัดสงคราม  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหากิตติศักดิ์ นิสัยกล้า  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหากรวิก สารัฏฐิติกวงศ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหามานะ เมืองจันทร์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหามนูญ พรมจินดา  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาเสถียร คำเรือง  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสมัย ขันประมาณ  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาตระการ พิลาวัน  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาเจษฎา ยุบลมาตย์  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสันติ อุ่ยยะเสถียร  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาพรธนวัจน์ สุพรรณวัฒนกุล  วัดเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาธีระศักดิ์ คงเติม  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาธนายุต โลสิงห์  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาทวีศักดิ์ ศรีแก้ว  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาชินวัฒน์ ศิวะนาถนุสรณ์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาวิทยา ศรีสร้อย  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระทัชพงษ์ เหลาบับภา  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระบุญเพ็ง โยหา  วัดหิรัญรูจี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระณรงค์ชัย เอี่ยมอารมณ์  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระโชคชัย กานตบุตร  วัดมณฑป  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวิรัตน์ เมืองดี  วัดใหม่กระทุ่มล้ม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสมยศ สุขเจริญ  วัดสุทธาโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสมพร วอนทวี  วัดไผ่ตัน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระศิวะกร คุณหอม  วัดทิพพาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธนัทสรรค์ ธนพัฒน์สรณ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสี่แสน โพธิ์นิล  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระภาคภูมิ ภูมิภักดิ์  วัดลำต้อยติ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระพิสิฐ มนต์กิ่ง  วัดศรีกุเรชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอุดมศักดิ์ น้ำเพ็ชร  วัดศรีกุเรชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาอนุศร ศรีภักดี  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวินัย ลิ้มประเสริฐ  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมพร นาคเอี่ยม  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระณัฏฐภพ ปุญญาพัฐพงศ์  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระปัญญาพิพัฒน์ บุญมาพร้อมเงิน  วัดบ่อ  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสมหวัง งิ้วงาม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสมชาย อนุวัตร์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูธรรมธรสัมพันธ์ เศรษฐบัณฑิต  วัดจันทรสุข  ปทุมธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระโชคชัย อัดตะคุ  วัดจันทรสุข  ปทุมธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสมุห์ไรวินทร์ เจริญสุขวรินทร์  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอนุกูล วงษ์อุดม  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระวรเชษฐ สะสม  วัดสายไหม  ปทุมธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาเจตต์ ชัยเดช  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาณัฏฐกร ประทุมสินธุ์  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาบรรลือ เอี่ยมศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระชัยรักษ์ รัตนประสิทธิ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระเพิ่มพัฒน์ คำแก้ว  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาชูชัย ธนธรรมสิริ  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสุมัชญา ยิ้มแย้ม  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสรวิศ ภูถี่ถ้วน  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูวิบูลสารโกวิท   วัดป่าดงพญาเย็น  สระบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอดิศร คมขำ  วัดถ้ำญาณสังวร  สระบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมยศ ไชยศรี  วัดถ้ำญาณสังวร  สระบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระปัญญา เติมสูงเนิน  วัดบางงาศรัทธาราม  ลพบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสราวุธ ชีพา  วัดตองปุ  ลพบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสุมิตร สุดชารี  วัดหนองบัวขาว  ลพบุรี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูอุทิศธรรมพินัย   วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูอุเทศธรรมสาทิส   วัดวังสาริกา  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูอุทิตวิริยากร   วัดปางไม้ไผ่  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูอุทิตศุภการ   วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระรัชชานนท์ สุวินัย  วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระปลัดมานัส สังข์เสือโพธิ์  วัดห้วยรัง  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสมุห์พุฒิพงษ์ กล่ำทวี  วัดบางกุ้ง  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาดุสิต คุ้มสุด  วัดหนองจอก  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระณัฐพงษ์ สุดใจ  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระพนม วิทาน  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระปลัดเรืองศักดิ์ บุญโต  วัดพระบรมธาตุ  ชัยนาท 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระวันชัย แก้วเล็ก  วัดพระบรมธาตุ  ชัยนาท 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวุฒิชัย มีอินถา  วัดโบสถ์  ชัยนาท 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสวัสดิ์ สมสนุก  วัดอู่ตะเภา  ชัยนาท 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระชนิช วงศ์พินิช  วัดอู่ตะเภา  ชัยนาท 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาวันชัย รักกลิ่น  วัดไทรใต้  นครสวรรค์ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระไชยพงษ์ อุกฤษ  วัดทับกฤชกลาง  นครสวรรค์ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระพงศ์วุฒ ประสมสุข  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  นครสวรรค์ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสุรพล สมประสงค์  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  นครสวรรค์ 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสิงหราช ทองขาว  วัดวังสำโรง  พิจิตร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสราวุธ กัณธรรม  วัดมาบกระเปา  พิจิตร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมีชัย สงคราม  วัดไผ่ใหญ่  พิจิตร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสมบูรณ์ ต๊ะมัง  วัดไผ่ใหญ่  พิจิตร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระณรงค์ เถลิงศักดาเดช  วัดไผ่ใหญ่  พิจิตร 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระอดุลย์ เทียนคล้าย  วัดดงสังโฆ  พิษณุโลก 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระโกศล ทัพทอง  วัดหนองสะแก  พิษณุโลก 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระปรเมศวร์ ภู่โฉม  วัดตลุกเทียม  พิษณุโลก 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระวัชระ อัคนิถิน  วัดตลุกเทียม  พิษณุโลก 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระบุญส่ง วิชาเฟื่อง  วัดป่าศรีถาวร  พิษณุโลก 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระแดนชัย กรวยสวัสดิ์  วัดป่านาบุญ  สุโขทัย 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระประพันธ์ วงค์น้ำนอง  วัดมูเซอพัฒนา  ตาก 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูวิสุทธิรัตโนภาส   วัดสุทธาวาส  ลำปาง 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูวินัยธรสมเกียรติ แลบุญมา  วัดหัวทุ่ง  ลำปาง 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาศรายุทธ ธีรานานนท์  วัดหล่ายทุ่ง  ลำปาง 
1-2-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 624 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7