ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพวิริยาภรณ์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาจำปี ชัยวุฒิ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาธีรวุฒิ รัตนวิสุทธิ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหานันทวัฒน์ ฉัตรประพันธ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมเกียรติ เตจะสิทธิ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมจิตร คำดี  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาชาญชัย วะบุตร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาโสฬส แก่นจักร์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาโชคชัย ถวิลถึง  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาศราวุธ ชิณกะธรรม  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหานิธิศ ธนันตชวาณิช  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาวิเชียร ยอดจักร์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาประดิษฐ์ เจริญกุล  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาอำนาจ ประสานทรัพย์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระพิชัย จันกนก  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์  วัดกระโจมทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระกานต์ พุกปบุตร  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระบุญมี น้อยศิริ  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระสานิตย์ บุญสถิตย์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระณัติ กันทรัพย์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาศุภักษร ศรีเมืองโข  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระเฑียรวิทย์ โอชาวัฒน์  วัดทุ่งลานนา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระประสิทธิ์ สารพันธุ์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระอธิการมนัส ม่วงเปรม  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระเที่ยง นามสง่า  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระสนม ศิริพัฒน์  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระอานนท์ เอี่ยมอำนวย  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระมงคล เตียวประเสริฐ  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระชัช ช้างใจกล้า  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระสุภาพ คัมภิรานนท์  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระบรรเจิด พันธ์เดช  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระมหากฤษฎา เทียนสว่าง  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระสมร ไตรประวัติ  วัดนาคสโมสร  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระสมนึก พุฒทรัพย์  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระมานัส วงษ์คำ  วัดโคกมะขาม  สระบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูพิบูลธรรมานุสิฐ  วัดศรีรัตนวนาราม  พิจิตร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระมหาบุญเติม สองวงศ์  วัดศรีรัตนวนาราม  พิจิตร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสายชล มีภู่  วัดศรีรัตนวนาราม  พิจิตร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระสมบูรณ์ ศรีอนันต์  วัดทุ่งเรไร  เพชรบูรณ์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระชูชาติ ธรรมศิริ  วัดกระบังมังคลาราม  พิษณุโลก 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหานิต วงษ์มา  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระอนันต์ ไพรสิงห์  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระวันชัย จอมเมืองกาศ  วัดพระธาตุกู่แก้ว  เชียงราย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระศักดา อุปละ  วัดเวียงหอม  เชียงราย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระบุญหนา ดอนนาม  วัดสันป่าตึง  เชียงราย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระนิพนธ์ บุญแก้ว  วัดท่าต้นตัน  เชียงราย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระอธิการสมพงษ์ กรุณา  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาเริงสรวง ดาษไธสง  วัดสันต้นม่วงเหนือ  เชียงใหม่ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระสมพงษ์ ศรีวิเศษ  วัดถ้ำตับเตา  เชียงใหม่ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระธนาธิป มหาจันทร์  วัดถ้ำดอยโตน  เชียงใหม่ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูสุตคุณวัฒน์  วัดอินทขิล  ลำพูน 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูอินทสิริวัฒน์  วัดศิริธรรมคุณ  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระอธิการธีรยุทธ ศิริแต่งงาม  วัดชัยมงคล  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระบุญสร โพธิน  วัดใหม่แสงสว่าง  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระทศพร แสงรถ  วัดหลวงเพ็ญ  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระสันติ สีภู  วัดหนองแด่น  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระมงคล แสงศร  วัดนาคำ  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระครูปลัดประสพสุข เผ่าพนัส  วัดท่าสะอาด  หนองคาย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระสมัย พรมมหากุล  วัดถ้ำขาม  สกลนคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูจันทสิริสาร  วัดท่าบึง  ขอนแก่น 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูสิริโพธิวัฒน์  วัดโพธิ์ศรี  ขอนแก่น 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระจันทร์เพ็ญ ธรรมะเก่  วัดป่าวิปัสสนา  ขอนแก่น 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระอนุกูล กสิบุตร  วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูผาสุกสารธรรม  วัดท่าสองคอน  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูเวฬุวันธรรมโชติ  วัดหนองสิมน้อย  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูพิศาลโพธิธรรม  วัดศรีมหาโพธิ์  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูสุคนธ์ธรรมคุณ  วัดสุคันธาราม  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระครูปัญญานันทคุณ  วัดบรบือสราราม  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาประกิต พุ่มไม้  วัดโสมนัส  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระสุริยันต์ วันสาสืบ  วัดสว่างวารี  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระบุญล้วน รัตน์ถานู  วัดป่าสันติวันพันชาติ  มหาสารคาม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระบุญทัน บัวสูง  วัดกู่พระโกนา  ร้อยเอ็ด 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระทองจันทร์ กอแก้ว  วัดบ้านไผ่  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูอภินันท์สังฆกิจ  วัดโนนดู่  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระสมุห์ทยุตธร พะวงษ์  วัดเกียรติแก้วสามัคคี  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระธรรมชาติ อุดรประดับ  วัดป่าโนนกุดหล่ม  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระสมศักดิ์ โพธิ์ขาว  วัดป่าโนนกุดหล่ม  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระชัยวัฒน์ อุดมรัตน์  วัดป่าโนนกุดหล่ม  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระประวิทย์ ภักดี  วัดป่าโนนกุดหล่ม  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระอำนวย จันทร์เทพ  วัดตาอุด  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระมหาเหรียญชัย ไชยเชษฐ์  วัดป่าศิวิลัย  นครพนม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระกิตติพงษ์ วงศ์สาย  วัดป่าศิวิลัย  นครพนม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระตุ๊ เย็นใจ  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูวิลาศธรรมคุณ  วัดโพนทอง  บุรีรัมย์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระเสรี จะรอนรัมย์  วัดเมืองโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระมหาลิน ทะเรืองรัมย์  วัดเมืองโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระสมติม ชนุชรัมย์  วัดบ้านหว้า  บุรีรัมย์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูประกาศมุนีธรรม  วัดป่ามุนี-ประชาราษฎร์  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม  วัดสามราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูโกศลสังฆการ  วัดโนนเจริญสุข  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระอธิการสุภาพ สิมาจารย์  วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระอธิการยอด สันทาลุนัย  วัดหนองแคน  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระสุรพล จารัตน์  วัดโนนเจริญสุข  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระอุดร ศรีพันธ์  วัดด่านพัฒนาราม  สุรินทร์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระกรุง แก้วจันทร์  วัดท่าทราย  นครนายก 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการแวว อิ่มใจ  วัดภูเงิน  สระแก้ว 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระธนาดล โดนสวัสดิ์  วัดภูเงิน  สระแก้ว 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 200 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2