ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสิริชัยกิจจาทร  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระครูศรีปรีชากร  วัดศรีเอี่ยม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระครูพิพัฒน์ธรรมสาทร  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระปลัดเวชพิสิฐ เดชศรี  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาทองเลื่อน ไชยหยวก  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิเชียร ศรีประภัย  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาคามิน พาหา  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระมหามานิตย์ อันทะสา  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาประพันธ์ นันตา  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสงวน เขื่อนธรรม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาศราวุธ ชิณกะธรรม  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาวิชิต จันทร์สง่า  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาสนนรินทร์ ผาสารคำ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาชาญชัย วะบุตร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาเวียงชัย ซ่อนกลิ่น  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาชัยมงคล ทองอ่อน  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระพิริยะ โม้แพง  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระวิชิต ปานมี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระภูษิต อดิศราลักษณ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระสถิตย์ พัทราการณ์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระไชยกาญจน์ กรจิณณ์เพชร  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระชัยมงคล แซ่เตียว  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระสุรยุทธ พับพา  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระเชษฐา จอมทอง  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระวิทยา นามคุณ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระวิทยา จันถา  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระมนต์ชัย จูจ้อย  วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระสุรเทพ เพ็ชรพินิจ  วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระชัยชนะ สิงห์ผักแว่น  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระอัคภูมิ แก้วศรี  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระมหาสมชาย ระวังเหตุ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระมหาวุฒิชัย นนทประภาสิทธิ์  วัดละหาร  นนทบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระรุ่งโรจน์ สายจุฬารัตน์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระรุ่งทิวา ลิ่มใช้  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระรัฐวุฒิชัย เศรษฐนันท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระณัฐพงศ์ สถาปนศักดิ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์  วัดใหม่กลางคลองสิบ  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระมหาคมสัน ปากแคว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระบูลย์สุข โฉมปรางค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระอรัญยุทธ์ ดำรงวุฒิการณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระสุธี ชัยทวีทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระธรรมพล แก้วโชติรุ่ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระสุธีระ อุปาลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระชิษณุพงศ์ คุณศรีเมฆ  วัดจันทน์กะพ้อ  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระเกรียงไกร บุตรวงค์  วัดสุวรรณจินดาราม  ปทุมธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระธงชัย แซ่กี่  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมุห์สุมล นิลกล่ำ  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระใบฎีกาธรรมาสุขสันติ์ พิพัฒน์ธรรมา  วัดเปรมประชากร  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระสมศักดิ์ บุญสม  วัดเปรมประชากร  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาชำนาญ เจริญสุข  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระมหาประทีป โลนไธสง  วัดมณฑลประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระสุรศักดิ์ บุญญเสฐ  วัดมณฑลประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระมหาชัยสิทธิ์ เปรียบยอดยิ่ง  วัดกลางขุย  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระพนม สุภาพศิลป์  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระสราวุธ ภาคาพร  วัดช่างทอง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระพิสิฐชัย คล่องการเขียน  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระสมคิด แสดงฤทธิ์  วัดหนองแห้ว  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระจตุรงค์ ศรีธูป  วัดมะขามโพลง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระจำนงค์ เลื่อมไส  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน  วัดวังน้ำเย็น  อ่างทอง 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระสมุห์เฉลิมชัย ทรงสกุล  วัดหนองยาง  อ่างทอง 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระสมุห์สังวรณ์ ครึกกระโทก  วัดบุญเกิด  อ่างทอง 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระอธิการวิจิตร์ มาเมือง  วัดข่อยเขมาราม  อ่างทอง 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระอธิการสมชาย ธงศิลา  วัดหนองผักชีใต้  สระบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระวิเชียร ด้วงพูล  วัดปราสาททรงธรรม  สระบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระปลัดทองสุ่น พลศรี  วัดจันทาราม  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระจำรูญ พานจันทร์  วัดน้ำจั้น  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระปานชนก ศรีนวลนัด  วัดสามัคคีประชาราม  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระเล็ก แท่นกระโทก  วัดเขาน้อยราษฎร์  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระจรุญ ถาดทอง  วัดเขาวงกฏ  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระสุรพล สิงห์พันธ์  วัดเขาวงกฏ  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระธรรมนูญ ขันทอง  วัดเขาวงกฏ  ลพบุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูโพธิกิตติคุณ  วัดโพธิ์สังฆาราม  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูปัญญาอินทวงศ์  วัดเชียงราก  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูวินัยธรสมพร เดชคชาวัต  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระใบฎีกาปัญญา อาจเทศน์  วัดพรหมเทพาวาส  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระมหาสานิจ สามารถ  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระมหาวิสาร์กร อุดทา  วัดม่วงชุม  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระมหาวีรยุทธ จัตุพิศ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระอธิการนิ่ม พึ่งสันเทียะ  วัดล่องกะเบา  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระธนากร อู๋หนู  วัดราษฎร์บำรุงหนองลี  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระพรชัย แซ่ตั้ง  วัดเพิ่มประสิทธิผล  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระสมภพ มีสมบัติ  วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระสัญญา พงษ์ทอง  วัดพรหมสาคร  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระจรินทร์ ทิมรัตน์  วัดปราสาท  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระอธิการศรีเวียง ฤทธิ์นุช  วัดปราสาท  สิงห์บุรี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระอธิการทรงยศ สอนง่าย  วัดสระใหญ่  ชัยนาท 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูอุทิตศุภการ  วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระปลัดบุญมั่น สุภาดาว  วัดประดู่ยืน  อุทัยธานี 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระชัยวัฒน์ เสียงสังข์  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูโอภาสวิริยคุณ  วัดพัฒนานิคม  กำแพงเพชร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระธวัชชัย ปานพุ่ม  วัดธรรมโสพัส  กำแพงเพชร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูพิบูลประชานาถ  วัดยางคอยเกลือ  พิจิตร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระสิทธิชัย วิชัยดิษฐ  วัดตะลิ่งชัน  พิจิตร 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูวัชรวรคุณ  วัดป่าหนองบง  เพชรบูรณ์ 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูปลัดเถรานุวัตร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระมหาปณิธาน เป็งอิ่น  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระมหานิกร โตแฉ่ง  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระวชิรวิทย์ ภูนวล  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูวิธานธรรมประสิทธิ์  วัดลาย  สุโขทัย 
1-3-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 421 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5