ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวชิราภรณ์   วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีวุฒิธาดา   วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดบุญส่ง ศรีบุญวงศ์  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชูชีพ ปลายกฤษ  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอกพล หล้าธิ  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพรปวีณ์ เทพอินทร์ศร  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชวรญาณโสภณ   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดโปย เกรัมย์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์คำชวน เรือนพิมพ์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาชัยศรี แพงตา  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสมิทธิเจษย์ อโรคยางกูร  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระรังสรรค์ ตุรงค์เรือง  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูอมรกิจจานุรักษ์   วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมานัส สุขสำราญ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระเฉลา บัวผัน  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสมหวัง ตระกูลนิ่มนวล  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุข สุขสำราญ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมุห์วิศักดิ์ กอจันทร์  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสมุห์อภิเชษฐ์ สีพันลม  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระถวิล ปุ้งมา  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสัญญา รุณเกตุ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาชัยชนะ บุญนาดี  วัดมกุฎกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหานพพร สีเนย์  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาวัฒนา คำเคน  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาศิริชัย ศรีรัมย์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาประสงค์ พันศิริ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาเมธีภัทร์ สะเทือนไพร  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาสุทธิรักษ์ ตาพล  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระเชษฐกรานต์ ข่ายสุวรรณ  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาไพรัช แก้วโก  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาเลิศ สตาเจริญ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนะโชค  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาอรุณรุ่ง เพียรงาน  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวสันต์ มีทรัพย์มั่น  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระเสกสรร ครองสิทธิ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระกฤตภาส นาสืบ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระกิตติ เมฆโปธิ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระทวีป คล่องแคล่ว  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระทรงศักดิ์ พูมดี  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระทวีทรัพย์ บัวทวี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระบุญส่ง หวังวัฒนากูล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสัจจวัฒณ์ ไวสู้ศึก  วัดสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระธีระพงษ์ บาลูน  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระเอนก จูพิทักษ์  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระแปลก มาลีสี  วัดศรีสุขสถาพร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระธีรพงษ์ ใจกล้า  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอัษฎางค์ สมิตานนท์  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมหมาย วิรุณพันธ์  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระธีรยุทธ์ ยังสันเทียะ  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระศรชัย ทองแม้น  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสุเชษฐ ป่างสี  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระธีรชัย นิลประยูร  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระอนันต์ คุ้มวงศ์  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระภักดี วัชระเสวี  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระนพชัย โตอ่อน  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสมศักดิ์ คงประกอบ  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระประเวช ทำดี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระไพทูร ทศรฐ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระปรีชา ตาคูณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระวิทยา หยกอุบล  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระสมฤทธิ์ เชิงคีรี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระจักรพันธ์ ชะอุ่มรัมย์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพิเชิด ไชยชิน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสัตยา ปาละสุวรรณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสัมพันธ์ วนอุทยานนท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสุรศักดิ์ ศรีโสภา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระเสมอ สายกระสุน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระภานุวัฒน์ มะณี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอภิรมย์ ไวยคูนา  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระกมล รุ่งคูหา  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  นนทบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูปลัดสมัย วงศ์จันทรา  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาบุญญฤทธิ์ ตันรัตนานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระณฐพล ชาวป่า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระกานต์รวี ทวีโรจนกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูอุดมนครกิจ   วัดบางระกำ  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระปลัดชินพัธน์ วิศุทธิสุวรรณ  วัดวัง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสฐาพร มานะสาบุตร  วัดมหานาม  อ่างทอง 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระราชธีราภรณ์   วัดพระพุทธฉาย  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์   วัดเขตสว่าง  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูปริยัติสุนทรกิจ   วัดหนองคณฑี  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสถิตวุฒิสาร   วัดซับบอน  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูพิพัฒนาภิรม   วัดหนองสุทธะ  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูวินัยธรสุจินต์ พันธุ์ดี  วัดหนองแก  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอธิการชยุต สุขธรรมา  วัดหนองกวางโจน  สระบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูพิศาลปัญญาโสภิต   วัดสุวรรณคูหา  ลพบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระฉลาด มัคมาน  วัดห้วยบง  ลพบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวสุธร บำรุงสวัสดิ์  วัดคูหาสวรรค์  ลพบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระวสันต์ ใสแสง  วัดข่อยใต้  ลพบุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูเกษมธรรมโชติ   วัดประโชติการาม  สิงห์บุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาเริงชัย โนนนัน  วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม  สิงห์บุรี 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์   วัดโพนทอง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูนิติจันทโชติ   วัดด่านช้าง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระศิลป์ เมณฑ์กูล  วัดด่านช้าง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาวัฒนา แก้วบัวดี  วัดทุ่งแคแดง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวิชิต ทรัพย์กรกุล  วัดหัวดงใต้  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสังคม ค้ายเพชร  วัดเขาสูง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระธูป อิ่มเทศ  วัดเขาสูง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระฐาปานะ ตั้งธรรมเจริญ  วัดเขาสูง  นครสวรรค์ 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการเสถียร แน่นอุดร  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสุวรรโณ อบอุ่น  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
1-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 435 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5