ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชพิพัฒนโกศล   วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีคัมภีรญาณ   วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพิพัฒน์ ปัญญาบุญ  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิทธิสิงหเสนี   วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอัครสิษฐ์ นิธิธัญบุญยฤทธิ์  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูกิตติโชติวัฒน์   วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์ปรีชา หงษ์ทอง  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอก มณีรัตน์ประภา  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณัฐพงษ์ อินจีน  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูปลัดสุวัฒนวิชชาคุณ   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาพงศ์ภรณ์ ผาสารคำ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสุดท้าย จริงประโคน  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูประยุตปุญญากร   วัดชัยมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูวินัยธรประจักร ทะลาด  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูวินัยธรสมควร สายงาม  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาป้อง ท่าฉลาด  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูสมุห์สิทธิบุตร หัสสภาณุ  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูสมุห์เทวินทร์ บังไพร  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสมบูรณ์ ดอนไพรติ่ง  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระประจวบ จันทร์ปรีดา  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูสมุห์สมชาย ทรงกลด  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาดำรงค์ ทองอั๋น  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสมเกียรติ พวงใย  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหานพพร สีเนย์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาเปรม วันเสือ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาสุวิทย์ ชัชวาลวงศ์บุญ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาเมธาสิทธิ์ ชาญกลิ่นน้อย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาไพโรจน์ นิรัญรักษ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาภาสกร สุขใจ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาสิทธิชัย แสงอุ่น  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาเบญจศักดิ์ สารศิริ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาสมจิต พร้อมเพรียง  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาศตวรรษ เพียกขุนทด  วัดแสนเกษม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาองอาจ กระแสโสม  วัดจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาชนกชัย นามวิชา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาเลิศศักดิ์ วงศ์ไชยา  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาเอกมงคล ธนพงษ์ไพโรจน์  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระธาดา กิตฺติปรีดาสกุล  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาสมยศ คุ้มม่วง  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาประเสริฐ สาหึงรัมย์  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาศักดิ์สิทธิ์ วุฒิยา  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระณรงค์ชัย เพ็งสุข  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสราวุฒิ สาพันธ์  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระศุภณัฐ คำสิงห์  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุพจน์ เจริญผล  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระนุกูล ชาญเรืองเดช  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระพิรุณ โคมารัมย์  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระเทพฤทธิ์ ทองคำโสภา  วัดนก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระกิตยาธร ศรีวิริยะ  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระชุมพล อัคคโชติกุล  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระเกียรติศักดิ์ ทิพย์ประจักร์  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระเกียรติศักดิ์ หวามา  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระวิชัย แตงสุวรรณานนท์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระเลื่อน สิงห์เจริญ  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมชาย เจริญผล  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสมบัติ กางรัมย์  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระธนิต สิงห์หล้า  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสมเกียรติ เกษมหนันท์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสมยศ อัปการ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระไกรวิชญ์ บุญมีจะโป  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระราชภาวนาวัชราจารย์   วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูสมุห์สุบิน โรจน์ระบิล  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระธรรมรัตน์ นพรัตน์  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระชัยวัฒน์ อบกลิ่น  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระพัฒคณัญญ์ ธนากิจขจรกุล  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระปพน พรหมเพชร  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูสังฆรักษ์บุญมี วิงวรณ์  วัดพุทโธภาวนา  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอุดร วิงวอน  วัดพุทโธภาวนา  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูสมุห์ซิมซี นาคศาลา  วัดอินทร์  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาธงชัย กองแก้ว  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระอธิการทองศูนย์ ชามะลิ  วัดสวนใหญ่  นนทบุรี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาสุธรรม แก้วเคน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาจตุรงค์ วงษ์เกิดศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาวรวิทย์ แซ่อึ๋ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาสนาม แย้มแสง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสังสิทธิ์ เกาะวิวัฒนากุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระประจวบ จงใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระต่อชัย หอไตรรงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระฉัฐกิติ ไชยกฤตยานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระณรงค์ ธิติมาพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระกฤตชัย แก้วเพ็ชร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวรรณธณากรณ์ คำดวง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระธิติพงษ์ คงเปี่ยม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสังวรณ์ สัตตารัมย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสำรวย แก้วบัวดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระนัฐวุธ กอบัวกลาง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอุทิศ ตันแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระรังสรรค์ กันไชยชาติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระโปร่ง พุ่มไสว  วัดทศทิศาราม  ปทุมธานี 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาทองสอน หาญมนตรี  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหาศักดิ์ชาย ต้นไทรทอง  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระณรงค์ วิธานธำรง  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอมรชัย อยู่ดี  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระณฐพร ระงับภัย  วัดโพธิยาราม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระณัฐวุฒ อุทัยเลิศ  วัดโพธิยาราม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระพงค์พันธุ์ พวงยอด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระจตุพล จำปางาม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสรัล วงศ์บุญรอด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระศุภกร เลิศธนากิจ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระภาณุวัชร นราจันทร์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 769 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8