ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวินัยสุธี  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวิสุทธิคุณาธาร  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวชิรพงศ์ ตาลอ่อน  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมยศ เพียสา  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิรุฬห์ บุญดี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสิชฌากร พากเพียร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหากฤษณะ สารสุวรรณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหารุ่งเพชร ศรีอุทุมพร  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุวรรณ สวัสดี  วัดเทพนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาประดิษฐ์ อานประโคน  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาชัยชาญ ศรีหานู  วัดบวรมงคลราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาสุรพงษ์ พันธ์ไผ่  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาไพศาล นาสุริวงศ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาภิพบ เทพโอภาษ  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาเตชินท์ อามาตย์เสนา  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระประดิษฐ แก้วศรี  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระปรีชา ถาวร  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระสันติ อบอุ่น  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระณัฏฐนันท์ เวทสรณสุธี  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระครูสังฆรักษ์ทองใบ มานะทน  วัดบางแวก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระคณิตศร บุญเฉย  วัดบางแวก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระเอกลักษณ์ อ่อนนุ่ม  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระเดชา เหมือนโพธิ์ทอง  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระพยนต์ เตียเหลียง  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระสุวัจน์ อนุกูลศิริพงศ์  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระพ.อ.อ.อุดม ศรมยุรา  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระสุภาพ จันทร์ต๊ะภาพ  วัดบ่อทอง  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระมหาวิเลิศ วิภาพเสถียรกุล  วัดไพชยนต์พลเสพย์-ราชวรวิหาร  สมุทรปราการ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระปรีชา ฉัตรวิไล  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูสมุห์กำพล เศรษฐรุจิ  วัดสำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระสมพงษ์ หรรษาธาร  วัดอินทาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระสุรเดช สวัสดี  วัดเสาธงเก่า  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระวัน ใครชินวง  วัดเจ้าเจ็ดใน  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระสมุห์ศิริศักดิ์ ศรีภูเวียง  วัดชมพู  ลพบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระเทพฤทธิ์ เทพประสิทธิ์  วัดพรหมรังษี  ลพบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระวีระชัย อ่อนจรูญ  วัดพรหมรังษี  ลพบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระวิวัฒน์ งามพรมพร  วัดกุฏีทอง  สิงห์บุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระไพฑูรย์ พนมสวย  วัดวังน้ำลัด  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูวินัยคุณโสภณ  วัดสีบานเย็น  เพชรบูรณ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาสมชาติ บุษนารีย์  วัดศรีคำเวียง  เชียงราย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระพรชัย ไชยวัณณ์  วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง  เชียงราย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระบุญมี ป้องเรือ  วัดร่องโบสถ  เชียงราย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหาธวัชชัย ใจแก้ว  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระสงกานท์ กระจ่างถิ่น  วัดป่าหมู่ใหม่  เชียงใหม่ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระอธิการบุญจันทร์ ดวงบุ  วัดป่าผาน้ำจั้น  อุดรธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระสิทธิโชติ แผงงาม  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระพงษ์ประพันธ์ พลเตชา  วัดบ้านหนองบุ  อุดรธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระวิชัย อุตรักษ์  วัดราษฎร์สงเคราะห์  อุดรธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระสถาพร เปลี่ยนเมฆ  วัดใหม่แสงสว่าง  อุดรธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระทศพล ศรีรักษา  วัดใหม่แสงสว่าง  อุดรธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูโพธิรัตนโชติ  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระม้าว โคตรศรีเมือง  วัดสังวรธรรมคุณ  หนองคาย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระสุรศักดิ์ ภูวันนา  วัดสังขลิการาม  หนองคาย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูสุวรรณสิริชัย  วัดชัยศรี  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระชัยประเสริฐ มณีวรรณ์  วัดนิพเพธพลาราม  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระอธิการธิตินันท์ มุงธิสาร  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระสมจิตร มุงธิสาร  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระอธิการประเสริฐ ฝอยลามโลก  วัดโพธิ์ศรี  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระอธิการรักษ์ คำหล้า  วัดมงคลธรรมวาส  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระอธิการทองสูณ โตปิตะ  วัดป่าบ้านหนองทุ่ม  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
61 
เจ้าอธิการเชิดชัย ศรีหมุน  วัดป่าโคกสว่าง  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระพิชาญ รัตนกร  วัดสามัคคีธรรม  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระทนงศิลป์ บัวสิงห์  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระทองสอน บุญสาย  วัดป่าพรหมวิหาร  หนองบัวลำภู 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระวัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์  วัดป่าพรหมวิหาร  หนองบัวลำภู 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระสงัด สุขวงค์  วัดป่าพรหมวิหาร  หนองบัวลำภู 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระอนุชิต พลเยี่ยม  วัดป่าพรหมวิหาร  หนองบัวลำภู 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาเสถียร สิมสา  วัดสว่างพิทยา  ขอนแก่น 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระปรีชา โสสุ่ย  วัดป่าเครือวัลย์  กาฬสินธ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูกิตติคุณารักษ์  วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาพิสาร กุมารสิทธิ์  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาดำรงค์ สท้านอาสน์  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระสุรชาติ พจน์ก้านตรง  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระศุภชัย จันทร์ร้อยเอ็ด  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระศรายุทธ พนมเสริฐ  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระสมร โคตะคาน  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระคูณ ศาลางาม  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระสุดใจ สารพล  วัดอินทรนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระอนาวิถี น้อยดวงสี  วัดวารีอุดม  อุบลราชธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูประทีปปัญญาโสภณ  วัดกันจาน  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
81 
เจ้าอธิการคมสันต์ สูขเหลือง  วัดหนองบัวดง  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
82 
เจ้าอธิการชนวิชญ์ เกื้อกูล  วัดกลาง  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระพัฒนา วิสัยปราชญ์  วัดคำบอน  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระชวน จันทร์วิเชียร  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระพิชัยภูษิต โพธินันทสุริยะ  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระวีระศักดิ์ ประชุมศรี  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระควรคิด บุระการ  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระอธิการชัชวาล คำกรฤาชา  วัดดอนสวรรค์  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระประกอบ ตุ้มอ่อน  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระสุวรรณ์ อินทะศรี  วัดศรีคูณเมือง  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูธวัชชยากร  วัดโพนทราย  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูถิรธรรมรังษี  วัดหนองชุมแสง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูชัยวัฒน์พิศาล  วัดบ้านกลาง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูสุวรรณนาคประสิทธิ์  วัดหนองล้างช้าง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูญาณกิจโกศล  วัดปอแดง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูอนุกูลโพธิกิจ  วัดโพธิ์นิมิตร  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระประสิทธิ์ ชุ่มกิ่ง  วัดโพธิ์นิมิตร  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูไสว โชสูงเนิน  วัดหนองปล้อง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
99 
เจ้าอธิการพนม รวมธรรม  วัดห้วยแก้วสันติธรรม  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระปลัดบรรจง โทสันเทียะ  วัดใหญ่สุขัง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 269 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3