ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสถิตบุญวัฒน์   วัดด่าน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระครูอดุลธรรมานุวัตร   วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระสันติ วงศ์กำภู  วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระปลัดมนต์ชัย อยู่ยัง  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระสมุห์พิจิตร ยอยอด  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญเลิศ กุนกิ่ง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญส่ง ร่างดี  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุรเดช แสงวิรุณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาทองเก็บ สุขพล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระสิทธิผล จันทร์กลัด  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาทองสุข อุดมพันธ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหานพรัตน์ สัตตารัมย์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาสุวิทย์ ปัญญาดิษฐ์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาสันติ สันติธรางกูร  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาวิลัย เพื่อนรักชาติ  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาวินัย ดารา  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาวิเชียร อินทร์แก้ว  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาชัยยันต์ ธรรมสุทธิ์  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาวิเชียร แสงคำ  วัดบุญยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระเกียรติโสภณ ธิธรรมมา  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระศักดิ์นรินทร์ แสงทองศรีสุภัค  วัดพลมานีย์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระเอกกวี แก้วเอี่ยม  วัดไทร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระศิระวัฒน์ สุดทรัพย์  วัดไทร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหาสุรศักดิ์ ประดับสิน  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระพิสิษฐ์ พรเกษมสุข  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระชาตินัน กิตติวัฒนากร  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระสมชาย ชวลิตเนตร  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูกิตติวิริยาภรณ์   วัดราษฎร์ประคองธรรม  นนทบุรี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหากำพล มาลัย  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระมหาณรงค์ฤทธิ์ กองรัตน์  วัดสองพี่น้อง  ปทุมธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูประทีปธรรมนาถ   วัดลาดหวาย  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูเกษมปิยธรรม   วัดไตรมิตรวราราม  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระธนากร เอี่ยมบุญ  วัดไตรมิตรวราราม  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูโสภณสุตาธาร   วัดปานประสิทธาราม  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระชวน เสมสุข  วัดปานประสิทธาราม  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูสังวรวิสุทธิคุณ   วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระมหาพิเชษฐ ชิดชมนาค  วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระมหาสายัน เผือกอุดม  วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระณัฐพล แซ่กัง  วัดโยธินประดิษฐ์  สมุทรปราการ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระมหาวิชาญ บัวบาน  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระขจรจิต เกรียงไกรวณิช  วัดอินกัลยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูโอภาสธรรมมาภิรม   วัดสว่างอารมณ์  อ่างทอง 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระไตรรัตน์ สุทธิจักร์  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระสายชล ดำเนิน  วัดราษฎร์บำรุงหนองลี  สิงห์บุรี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูนิทานโพธิวัฒน์   วัดหูกวาง  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูนิคมภัทรกิจ   วัดศรีกัลยาณนิคม  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูนิคมโสตถิวัฒน์   วัดไตรคีรีวราราม  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระครูนิธานสีลวงศ์   วัดแม่วงก์  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาแสงสุรีย์ อินทรไพจิตต์  วัดแม่วงก์  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระอธิการธีรพงศ์ เที่ยงทัศน์  วัดสระหลวง  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระวิชัย นิลวงค์  วัดคลองบางเดื่อ  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระจำเริญ จินวิเศษ  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระวิฑูรย์ ภูตะมี  วัดหางตลาด  นครสวรรค์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์   วัดชัยมงคล  พิจิตร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูสิริปัญโญภาส   วัดจันทรังสี  พิจิตร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระธนันชัย ศรีพรม  วัดจันทรังสี  พิจิตร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระวิโรจน์ บัวเทศ  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระสมร หย่ำวิลัย  วัดศรีรัตนวราราม  พิจิตร 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระนิกร วริรักษ์  วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระณรงค์ มะลิผล  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระธนภัทร นุชเนื่อง  วัดป่านาบุญ  สุโขทัย 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระจำลอง ปิ่นสุข  วัดเทพนิมิตรจอมคีรีธรรม  อุตรดิตถ์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระสมุห์ธรรมนูญ เชื้อเจ็ดตน  วัดป่าแดงน้อย  เชียงราย 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูสิริปัญญาสาร   วัดชัยเขต  แพร่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูวิทิตพัฒนวิมล   วัดเทซ้อง  แพร่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูประยุตวรการ   วัดนาแหลมเหนือ  แพร่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูมุนินท์ประชามานิต   วัดทุ่งโห้งใต้  แพร่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูสุนทรพัฒนาคม   วัดบุญเจริญ  แพร่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระครูสิริเจติยานุกูล   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระปลัดวงศกร ศรีบัวนำ  วัดหนองบัว  เชียงใหม่ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูปภัศรสิริคุณ   วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระส่าน ชมแก้ว  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระไพรบูล กลางเมืองพล  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระเสวต วงษา  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระภัทรพล จันทวงค์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระประชา สีโสภา  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระอธิการมงคล สาธรพันธ์  วัดบ้านหนองแวงยาว  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระวิทนุ คำพิทูรย์  วัดบ้านหนองแวงยาว  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระอธิการอิทธิพงษ์ ไชยสิงหา  วัดศรีสุมังคลาราม  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระอธิการยงยุทธ แจ่มโนนคูณ  วัดป่ากกตาลศรัทธาราม  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระจิรานุวัตร ศรีพั่ว  วัดสระมณี  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระคำดี อาทิตย์  วัดอรัญญิกาวาส  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระคมเดช ปัดนาถา  วัดภูตะเภาทอง  อุดรธานี 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระหมุน ศีลธรรม  วัดป่าทุ่งสว่าง  หนองคาย 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระพันศักดิ์ วิมลสถิตพงษ์  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระนิพนธ์ ลิโป้  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระธนภัทร ถูวะศรี  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระยุทธศาสตร์ อิสระวงศ์สกุล  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหามิตร วันยาว  วัดโนนศิลา  ขอนแก่น 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระเล็ก ทองแสน  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูรัตนปัญญาธร   วัดศุภารามส่องเหนือ  มหาสารคาม 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูโพธิธรรมานุศาสก์   วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน  มหาสารคาม 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระเสน่ห์ ดาวจำลอง  วัดน้ำเที่ยง  มหาสารคาม 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระภาณุรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูประภาสชยาภรณ์   วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์  กาฬสินธุ์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูสุกิจธรรมานุยุต   วัดบ้านโนนยาง  กาฬสินธุ์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูปริยัติโพธิธรรม   วัดอร่ามมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูกิตติการโกวิท   วัดสามัคคีดงบ่อ  กาฬสินธุ์ 
1-4-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 438 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5