ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชสิทธิมงคล  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระวิมลศีลาจาร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระพิพัฒนกิจวิธาน  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญล้น ไชยมงคล  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระพิทักษ์ รินเครือ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระครูอุชชัยพุทธปริตร  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระสมุห์แวงชัย หล้าลี  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระมหาไชยถนอม หาระสาย  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
พระเสฏฐนันท์ สุตาติ  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
10 
พระชาลี มั่งกูล  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
11 
พระครชานนท์ ธงหาร  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาสุนทร เฉลยชัย  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาวีรยศ ทารักษ์  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาวินัย มณีวงศ์  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหามนตรี เกื้อทาน  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาภูวนนท์ บุญนามน  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
17 
พระเทพพิทักษ์ พลเชียงสา  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
18 
พระกีรพันธ์ หนูหว้า  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาอำไพ โคตรสุโน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
20 
พระอุดม ผ่านทอง  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
21 
พระอภิสิทธิ์ วงค์เมืองจันทร์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหารณฤทธิ์ รวยรื่น  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหานำโชค โพธิ์นอก  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
24 
พระสาธิต สิทธิโชค  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
25 
พระอรรถกร สังขฤทธิ์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
26 
พระเทพทวี ดีดวงแก้ว  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
27 
พระณัฐชนน เธียรธัญญกิจ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
28 
พระวรวิทย์ บุญแสน  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
29 
พระสุริยา สุวรรณเพ็ชร  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
30 
พระชัยรัตน์ ศรีคง  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
31 
พระไสว เพชรสีเงิน  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
32 
พระจรัส พุฒซ้อน  วัดประสาท  กรุงเทพมหานคร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์  วัดคลองขวาง  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูโอภาสกิจจานุยุต  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
35 
พระมนตรี แก้วดิษฐ์  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
36 
พระสมุห์สุทธิพงษ์ อาวุธพันธ์  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
37 
พระกลม ฐานะ  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
38 
พระบุญช่วย โมรานิล  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
39 
พระจรัญ ชมภูสี  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาศรี อยู่ยิง  วัดตำหนัก,ใต้  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
41 
พระมหาลิม เตือนสติ  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
42 
พระสุบิน โรจน์ระบิล  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหาวิชิต เอี่ยมบริบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
44 
พระมหาสุพจน์ เปรื่องปราชญ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
45 
พระมหาทรงชัย ศิริ  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุภาพ เสนีราช  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
47 
พระมหาปรีชา เหล่าทวีคุณ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหารุ่ง ละเอียด  วัดเกาะแก้ว  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาณรงค์กรณ์ ศิริปรุ  วัดทอง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูพิสณฑ์วีรวัฒน์  วัดนิคมเกษม  ลพบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
51 
พระปลัดอรรถพร ศรีสว่าง  วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
52 
พระอธิการอานนท์ โปรยเงิน  วัดบางพึ่ง  ลพบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
53 
พระประยูร กาญจนศรี  วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์  ลพบุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูโสภิตสัทธาธรรม  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  สิงห์บุรี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
55 
พระเกษม นิลแสง  วัดมอสำราญ  กำแพงเพชร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูสิริสุธรรมวงศ์  วัดกุดประดู่  พิจิตร 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูพัชรปุญญาภรณ์  วัดบุญชัย  เพชรบูรณ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูวาปีพัชราภรณ์  วัดหนองสมบูรณ์  เพชรบูรณ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหากมล บุญยอง  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
60 
พระสุเมธีย์ ทวีทรัพย์  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูปลัดปราโมช แจะรัมย์  วัดเชิงผา  สุโขทัย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุตรดิตถ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูวิหารกิจจานุยุต  วัดหมอนไม้  อุตรดิตถ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
64 
พระอธิการสุรศักดิ์ เวชรักษ์  วัดฟากบึง  อุตรดิตถ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
65 
พระมหาวิจารณ์ ทองมา  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูสุวัฒน์สิกขการ  วัดศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
67 
พระอธิการจำลอง ทุนกาศ  วัดสันทางหลวง  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
68 
พระอธิการสามติ๊บ บุญแสง  วัดป่าแป  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหานครินทร์ กันติ๊บ  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
70 
พระมานัส กัณทะวัช  วัดต้นมื่น  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
71 
พระศิโรตม์ อาวรณ์รัตนกุล  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
72 
พระคำแสน สังสดดี  วัดร่องธาร  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาวสวัตติ์ เดชะนันท์  วัดน้ำม้า  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
74 
พระเอนก กุณกูล  วัดน้ำจำ  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
75 
พระภัทรวิชญ์ อุดทา  วัดน้ำจำ  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
76 
พระสุวิจักขณ์ ใจดี  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูวิจารณ์ธรรมาภิวัฒน์  วัดไชยามาตย์  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูสมุห์พนมไพร อินจันทร์  วัดไชยามาตย์  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูวิธานวิริยคุณ  วัดดอนทัน  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูปัญญาสารนิวิฐ  วัดสูงเม่น  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูปุณยาภิรักขิต  วัดช่องลม  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูวรกิตติสุนทร  วัดถิ่นใน  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
83 
พระชญาน์นันท์ คิดชอบ  วัดหนองกลาง  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
84 
พระพรสวรรค์ โสขันตี  วัดต้นไคร้  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
85 
พระคมกริช สง่างาม  วัดร่องแดง  แพร่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูสุนทรอรรถสิทธิ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
87 
พระวรรณชัย แสงสี  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
88 
พระผ่อง เตวิน  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
89 
พระสมเดช วอดู  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
90 
พระชุมพร ดอนป้อม  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
91 
พระชัยณรงค์ สุตัน  วัดศรีมุงเมือง  เชียงใหม่ 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูโสภิตรัตนโชติ  วัดทาผาตั้ง  ลำพูน 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูกิตติรัตนโสภณ  วัดทาสบเมย  ลำพูน 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูโกศลวรการ  วัดทาศรีป้าน  ลำพูน 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูปลัดสุทัศน์ นันติแสง  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาพิสดาร จันทรา  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
97 
พระจิรพงศ์ ขัดวิชัย  วัดมะกอก  ลำพูน 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูวิศาลปัญญาคุณ  วัดท่าโสม  อุดรธานี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการอินทร์ถวาย ผิวขำ  วัดป่านาคำน้อย  อุดรธานี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
100 
พระมหาธวัชชัย ขันขจร  วัดป่าไม้น้อย  อุดรธานี 
1-4-59 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5