ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวินัยธรจตุพล พรมมา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์ประครอง ประจำถิ่น  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวีระยุทธ ขันสิงห์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอนก อุดมธรรมกิตติ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาจรัญ ราชวงศ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิเชียร พูลมนัส  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชาลี ชูด้วง  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภรส เจริญศรี  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาโกเมศ เจริญดี  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาจักรพรรดิ์ อินนอก  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาประจักร คุณุ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสมศักดิ์ โพธิ์ด้วง  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาสมศักดิ์ คำทรัพย์  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหารัตน์ชนก อรัญทอง  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาชวพล ตะนุเรือง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหากิตติพงศ์ นิตยานันท์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาแสนดี ปุ่มทอง  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพงษ์ไทย ราภามาตย์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาจิตรภาณุ จีระพันธุ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระบุณยวีร์ สิทธิสูงเนิน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสุรสิทธิ์ ราภามาตย์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระจักรกฤษณ์ ชัยประโคม  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระณัฐธวัช แจ่มผล  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระนิโรจน์ หมั่นบ่อแก  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระทวี อินทร์สำโรง  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระวิรัตน์ เสรีขจรกิจเจริญ  วัดหิรัญรูจี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเฉลิมเกียรติ สุขสบาย  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมณฑล สิมาชัย  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระกิติชัย แสงประเสริฐ  วัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสุรชัย เชษฐา  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระประสิทธิ์ โกสุม  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระณรงค์ฤทธิ์ ใจคำ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระนรเศรษฐ์ อ้นมี  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระศรชัย ทองแม้น  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระชัยวัฒน์ ตรีทศ  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวีรวัฒน์ สมร่าง  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระกัณฑ์ชนม์ สืบไทยพานิช  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระศกลวัธน์ วงวิวงษ์  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระศวัสกร หีบใส  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระปรีดา แสงฉาย  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสุจินดา แหวนเงิน  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูสุทธิกิจโกศล   วัดสพานสูง  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูนนทธรรมาภรณ์   วัดเตย  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูกิตตินนทคุณ   วัดบางจาก  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูสังฆรักษ์พีระ สมสกุล  วัดอินทาราม  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระยุทธนา กรใหม่  วัดโชติการาม  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระรุ่งทิวา ลิ่มใช้  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระชาญวิทย์ เดชป้อง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระธนาธิป นันทภิญโญ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาเจษฎาพงศ์ เหลืองสนิท  วัดกร่าง  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหากัมพล ชำนาญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาณฐาภพ พงษ์ตุ้ย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาเกียรติณรงค์ บุญแสนรัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระนราเศรษฐ์ ธนธรรมวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาสมจิต สร้อยฟ้า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระบุญชู กัณหะกิติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระแดเนียล อเล็กซานเดอร์ลูเรีย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวิริยะ สุนทร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอุดม ศิริเฑียรทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระนพดล โสภาน้ำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระชนม์ภัทร วันธนียาดิศัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระประกฤษฎิ์ ตันธวัชกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระตะวัน ตระเวนพนาวัลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระณัฐดนัย มงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูวิบูลปัญญากร   วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสังวรวิสุทธิคุณ   วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระปลัดอนุชา วันจะนาปี  วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมุห์สถาพร รักพันธุ์  วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาสายัน เผือกอุดม  วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาพิเชษฐ ชิดชมนาค  วัดเกาะแก้ว  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูสังฆรักษ์นิรุตติ์ พรเจริญ  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาวิเชฎ ทิพย์มณี  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาอภิสิทธิ์ วังไสล  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหารัตนแก้ว ศรีมงคล  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระตนุภัทร แก้วโสม  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสราวุฒิ บุญประกอบ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระนฤชา เรืองศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระศานนท์ แสงมณี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระณพวรรธน์ เตชะอาภรณ์กุล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์   วัดบางซ้ายนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสิริพุทธิศาสตร์   วัดสุคนธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวินัย ชาลีกุล  วัดสุคนธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระชาลี พาดี  วัดสุคนธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมุห์ชิษณุพงศ์ เทียมมิตร  วัดสุวรรณเจดีย์  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระภาณุวัฒน์ คอนทรัพย์  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระนฤทธิ์ เทวราช  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระธีรวัธน์ แป้นเจริญ  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสุรพงษ์ มาสุข  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระศิรพงษ์ ขวัญเมือง  วัดหนองยาวใต้  สระบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสมโภชน์ ศิลาวัชรพล  วัดหนองยาวใต้  สระบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระภัทรพล รื่นเริง  วัดหนองยาวใต้  สระบุรี 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระวิเชียร ชลชาติภิญโญ  วัดไกลกังวล  ชัยนาท 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูนิยุตสมาธิวัตร   วัดเกตุคีรี  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระเฉลิม ทับทิมเทศ  วัดเกตุคีรี  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระกฤษณ์ พวงกุหลาบ  วัดดอนคา  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระกรวิชญ์ ยนต์สุข  วัดเขาล้อ  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระเจริญหิรัญ ศรีวิชาสร้อย  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระแสงสว่าง ทองดอนมาก  วัดเขามโน  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอัษฎาวุฒิ จูวัฒนะวานิชย์  วัดบริรักษ์ประชาสาร  นครสวรรค์ 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระกฤษฎา อ่อนวงศ์  วัดไผ่รอบ  พิจิตร 
1-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 599 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6