ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสุทธิสารเมธี   วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิมลปริยัติโสภณ   วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโกศลธรรมานุศาสก์   วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูนันทกิตติคุณ   วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิจิตรสังฆการ   วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากฤษณะ   วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิรุศ เทาศิริ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสิริธรรมนิเทศ   วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูเกษมธรรมากร   วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาชัยนาท อรรคบุตร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูสุตธรรมวิเทศ(พระมหาวิญญ์)   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระธีรเจต พลาสืบสาย  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูปลัดบุญเกิด ขัดทา  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสุรศักดิ์ เลิศลิ้ว  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูปลัดเจติยวัฒน์   วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระคุณานนต์ มานะกุล  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระชาลี จันทร์แย้มไผ่  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระวสันต์ ดำขำ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสิทธิชัย งามสอาด  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาวันเฉลิม กินก้าน  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาถาวร ภูแผลงทอง  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาวรเสรษฐ์ เพียรเสร็จ  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสมชัย จั้นพลแสน  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาพัฒนา วงษาสาร  วัดทองใน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสดใส จันทร์รัตน์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหานภา สิงสู่  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาดิสทัศน์ คงทันดี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาวิทวัส จัตุกูล  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาพัลลภ ชาสุดสี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาเทพหัสดินทร์ ทองหอม  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระโอ๊ก วงศ์ยี่  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาอดิศร สุมารินทร์  วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระกรวิชญ์ เพ็ชรสวัสดิ์  วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาอุทัย ไขไพรวัน  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอัครชานนท์ บัวคำ  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอนนท์ เปลี่ยนจันอัด  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระจรูญ กุลธวัชชัย  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระธนวัฒน์ สุขศรี  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธรรมวัต อุดมปัญญา  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระทองเปลว ยิ้มแดง  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูโอภาสกิจจานุยุต   วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูสังฆรักษ์บุญโฮม กองรอด  วัดกลางบางซื่อ  นนทบุรี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระอนุชา คำสุทธิ์  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระอนันต์ บุญตัน  วัดเพลง  นนทบุรี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระราชวรเมธาจารย์   วัดโบสถ์  ปทุมธานี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระวัชรญาณมุนี   วัดเทพสรธรรมาราม  ปทุมธานี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูวิสาลพัฒนากร   วัดบางปิ้ง  สมุทรปราการ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระเจษฎา บุญมาทัศ  วัดบางปิ้ง  สมุทรปราการ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระคมน์พีรพัฒน์ ธัญญโชติหิรัญกุล  วัดบางปิ้ง  สมุทรปราการ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสมุห์อิสรา ศรีเมือง  วัดปรีดาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอุกฤษฏ์ ทองห่อ  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระวุฒิพล สนสำริด  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสุทิน บุญลอ  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระธีรวุฒิ ไชยทิพย์  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระชนะพล ขำวารี  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระชัยภัทร ขำจันทร์  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระชัยมงคล ภู่นาค  วัดโพธิ์เงิน  สิงห์บุรี 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระธรรมวชิรธีรคุณ   วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระบุญเสริม โพธิ์พันธ์  วัดสายลำโพงใต้  นครสวรรค์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระรหัท สังขนิธิ  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ  นครสวรรค์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเทพวชิรเมธี   วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระจักรกริช เขียวสนั่น  วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระกฤษฎายุพัชร สูงรุ่ง  วัดดอยแก้ว  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระพรชัย กุลนาดา  วัดระหาร  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระนิยม ชัยชะนะ  วัดบึงหล่ม  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระพัด สุขประเสริฐ  วัดมอมะรื่น  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระกอฟล์ หล่อทอง  วัดสุขสำราญ  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสุเนตร ขันตีกลม  วัดสุขสำราญ  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระรวย แสนฉลาด  วัดสุขสำราญ  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุริยา ภุมรินทร์ ณ อยุธยา  วัดสุขสำราญ  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระคมกฤษณ์ แจ่มแจ้ง  วัดดอยแก้ว  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระวาทิน นิลสุวรรณ์  วัดดอยแก้ว  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระนิพัทธ์ จองคำ  วัดดอยแก้ว  กำแพงเพชร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระชาญวิชชุ์ มูลละ  วัดพฤกษะวันโชติการาม  พิจิตร 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาชีวิน พุทธา  วัดกกไทร  เพชรบูรณ์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระญาณพล คำโสม  วัดเกตุสามัคคีธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระทรงพล ไพรภิบาล  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระวชรปรชญปกรณ์ จันทรกีรติกุล  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสันติ ทามา  วัดป่าหัวเขา  พิษณุโลก 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา   วัดคลองกระจง  สุโขทัย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูปลัดวรธนกร แก้วพิลา  วัดศรีเสวตวนาราม  สุโขทัย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมนู ชูเฉลิม  วัดราชธานี  สุโขทัย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาสะอาด วันวงศ์สา  วัดแม่ต๋ำ  ลำปาง 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระปภังกร สุขศรี  วัดรัตนคูหา  ลำปาง 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูภัทรปัญญาคม   วัดป่าพุทธเมตตา  เชียงราย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์   วัดเทิงเสาหิน  เชียงราย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูวิสาลวรกิจ   วัดวรกิจตาราม  เชียงราย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอาคม ใจเย็น  วัดวรกิจตาราม  เชียงราย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระศิโรตม์ อาวรณ์รัตนกุล  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระศิริรัตน์ สำราญ  วัดดงยาง  แพร่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระทวีศักดิ์ จักรดี  วัดใหม่กลาง  แพร่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูสุจิตตานุรักษ์   วัดพระบาทอุดม  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระปีใหม่ ศรีทิน  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระภูริวัฒน์ ปุกงา  วัดพระนอนสบคาบ  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระโกมินทร์ โตมะบุต  วัดศรีรัตนาวาฏคีรี  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระกิตติพัทธ์ เดชคำตัน  วัดราชมณเฑียร  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระปรีดา ใจบุญ  วัดดอกเอื้อง  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมนตรี เสวะนา  วัดพระบาททุ่งอ้อ  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระธนพันธ์ รัชเมธี  วัดพุทธนิมิตร  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระพูลสวัสดิ์ เตี๋ยพานิช  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-4-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 449 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5