ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุทธิชัย ดาน้อย  วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาชัชวินทร์ ลัดดาวัลย์  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระจันทร์ทา ทองคำ  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระพิรุณ บันลือพืช  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระศุภวิช นิยม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระณรงค์ฤทธิ์ บุนนาค  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระสุบัน บุญยอ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระอธิการบุญเลิศ เนตรพิณ  วัดเสาธงกลาง  สมุทรปราการ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระครูปลัดยงยุทธ หวังแจ่ม  วัดกิ่งแก้ว  สมุทรปราการ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูใบฎีกากมล บุญเพ็ง  วัดเสาธงกลาง  สมุทรปราการ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระเฉลิม ศรีรุ่ง  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระครูสังฆรักษ์เทอดศักดิ์ ลิมปานุวัฒน์  วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระปลัดประดิสิษฐ์ ประคองสาย  วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระปลัดสมจิตร งามนัก  วัดธรรมสินธุ์โสภา  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาเจมศักดิ์ พิมพ์ทอง  วัดจันทร์  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระสมุห์อุดร มะลิพวง  วัดต้นสน  อ่างทอง 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาสุเวทย์ เนาบำบัติ  วัดร่องแซง  สระบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระปรีชา จันดา  วัดจินดามณี  สิงห์บุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระสวาท สิงหะชาติ  วัดลำบัววัฒนา  เพชรบูรณ์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระญาณากร กมลาสนางกูร  วัดห้วยไผ่  เพชรบูรณ์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระธนา แก้วพลงาม  วัดแม่รากสามัคคีธรรม  สุโขทัย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาวิบูลย์ รวดเงิน  วัดโพธิคุณ  ตาก 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระสมมาตร์ บัวแก้ว  วัดป่าสัมมานุสรณ์  เลย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระลังคิด แดนหงษ์ศรี  วัดถ้ำผาปู่  เลย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระประมวล สังคะพรม  วัดประชานิยม  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูอมรธรรมวิสุทธิ์  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูวรธรรโมภาส  วัดบ้านผำใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูปริยัติวรานุกิจ  วัดเทพมงคลพุทธาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูใบฎีกาพนมไพร เย็นใจ  วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระอธิการวชิระ นันทวงค์  วัดเมืองสรวงใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระหมุน อินทร์เคน  วัดโพธิ์กลาง  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระสมาน จำเริญสาร  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระชินวร ธรรมมวโร  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระพงษ์วัฒณ์ แสงแดง  วัดศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระราชรัตนกวี  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูสุวรรณญาณคุณ  วัดคำเม็ก  ยโสธร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูสุกิจธรรมธาดา  วัดสุกิจธรรมาวาส  บุรีรัมย์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูโพธิธรรมานุกูล  วัดโพธิ์ย้อย  บุรีรัมย์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสุวิทย์ ใหญ่กระโทก  วัดโคกมะม่วง  บุรีรัมย์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระมหาณรงค์ ทรารัม  วัดสำโรง  บุรีรัมย์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระแก้ว สุขทวี  วัดโคกไม้แดง  บุรีรัมย์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระเย็น เขียนเขว้า  วัดชัยภูมิพิทักษ์  ชัยภูมิ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระอธิการวิเชียร ศรีสุข  วัดบ้านโคกไทร  สุรินทร์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระสุพัตร สถิตสุข  วัดใต้บูรพาราม  สุรินทร์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระจันทร์ ล้วนดี  วัดบางพระ  นครปฐม 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมุห์อิศรา บุญประสพ  วัดไผ่ลูกนก  สุพรรณบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระอธิการสำอาง อยู่สุข  วัดไทร  สุพรรณบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระขวัญ เอี่ยมมัน  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร  สุพรรณบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระประภาส เซี่ยงฉิน  วัดดอนตาลเสี้ยน  กาญจนบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระปราโมทย์ จงวัชรสถิตย์  วัดท่าเรือ  กาญจนบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระมณฑา ซุ่นไร้  วัดท่าเรือ  กาญจนบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระบรรจง คุณแพ  วัดหนองลาน  กาญจนบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระสมเกียรติ เกิดกอบเกียรติ  วัดดอนขมิ้น  กาญจนบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูประภาสสันติธรรม  วัดวิเวกสันติธรรม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระมหาสมปอง นุ่นนุ่ม  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระเริงพล พูลสวัสดิ์  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระบุญฤทธิ์ หนูยิ้มซ้าย  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระชัยณรงค์ คะสะธรรม  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระอัมรินทร์ จันทร  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระโชคชัย แก้วดี  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระชนะ อากาศทอง  วัดเชิงทะเล  ภูเก็ต 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระวิเชียร กิ่งทอง  วัดศรีสุนทร  ภูเก็ต 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระลิขิต โกยดุล  วัดเชิงทะเล  ภูเก็ต 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระประพันธ์ ทำบุญ  วัดเชิงทะเล  ภูเก็ต 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระสุชา ลิ่มธนภูมิกุล  วัดเชิงทะเล  ภูเก็ต 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
67 
สามเณรดนุสรณ์ ศรีสุขแก้ว  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
68 
สามเณรณัฐพล ยอดเจริญ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
69 
สามเณรสิทธิศักดิ์ เพชรประพันธ์  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
70 
สามเณรอรุณ บุญแก้ว  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
71 
สามเณรวันพิชิต วิลัยรัตน์  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์ ปิ่นแก้ว  วัดสร่างโศก  สมุทรปราการ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาสุชิน พลเสน  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระมหาวิชัย ปิยะวงษ์  วัดหัวดงนาค่าย  มหาสารคาม 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระสมุห์เดชภิญโญ ฉิมวงค์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระมหาสุทธิพงษ์ หมื่นตาคำ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระมหาจักรภพ สงโสด  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระชิณพันธ์ บัวงาม  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระเทพรัตนสุธี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูปลัดเชี่ยว ตอทองหลาง  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระราชวชิรโมลี  วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระราชธรรมวาที  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระราชปริยัติดิลก  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระราชปฏิภาณมุนี  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระสุนทรวิหารการ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระวิสุทธิภัทรธาดา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูสุทธิปริยัตยาทร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูปลัดศีลวัฒน์ โพธิ์ชวัง  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวินัยธรวิเชียร พูลมนัส  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระปลัดอำนวย ภู่ดี  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระปลัดจักราวุธ กลิ่นไกล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระพิพัฒนวราภรณ์  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระพิพิธพัฒนาทร  วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูสังฆพินัย (ประสาร)  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระสุทิน ประทุมฝาง  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูปรีชาพัฒนโสภณ  วัดแดงธรรมชาติ  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูวิสุทธินนทคุณ  วัดมะสง  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระราชรัตนวราภรณ์  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูภาวนาพิลาศ  วัดเขาวง  สระบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระนิพพาน ปุษยะนาวิน  วัดเขาวง  สระบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 198 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2