ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระปริยัติธาดา   วัดกัลยาณมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูประภาสวรวุฒิ   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์เสนาะ คำด้วง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ สมสวาดวงษ์  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาก้องเกียรติ บ้งชมโพธิ์  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพิเชษฐ์ บมขุนทด  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวีระนิต ธนะโชติ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานิวัฒน์ วงษ์นอก  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไพบูลย์ มีนาค  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสิทธิชัย เอกพฤกษาอำไพ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระวิษณุ จังพานิช  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระจิรทีปต์ เกิดบารมี  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระโอภาส อุดม  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระพงศ์พิพัฒน์ พูลเกษม  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระบุญช่วย กลิ่นหอม  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูสังฆรักษ์ชัยพร การิกาญจน์  วัดอุทยาน  นนทบุรี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูสังฆรักษ์ฬัสวัชร์ สุวรรณ์ฝ่าย  วัดอุทยาน  นนทบุรี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระวุฒิภัทร สรรพยาศรี  วัดอุทยาน  นนทบุรี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระชัยสุรัตน์ ศรีชัย  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระวิฑูร เปรมศิริ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูปทุมธรรมโฆสิต   วัดใหม่คลองเจ็ด  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาทุ่ง จันทอง  วัดมงคลพุการาม  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหารังสรรค์ จิราดิเรก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาอนิรุจน์ กุมภา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสุกิจ สุขล้อม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาฐาปนาวุฒิ คงช่วย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเสรี รุจิศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระสุนทร ปัญญาธนัญชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระชาญณรงค์ ขยันกิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระวชร เกรียงเจริญศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระพลสวัสดิ์ สุขมา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระโชคชาย ฉวีวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระกานต์ สีนาคสุก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระนิพนธ์ ธรรมมิญช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระพิเชฐ มณีกุลวัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระกฤตวิทย์ ม่วงสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระเดชชาติ แสงเส้น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระชารี รักวงศ์เกษม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธีรฉัตร์ พฤฒิภิญฺโญภาพ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระพิศิษฐ ล่องทอง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระไชยวัฒน์ สำเภา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสิทธิศักดิ์ โฉมจันทร์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสุรชัย หงษ์ตระกูล  วัดสามขาว  อ่างทอง 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสมฤกษ์ เฟื่องฟู  วัดจันทร์  อ่างทอง 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูอุทัยพัฒนโกศล   วัดวังปลากด  อุทัยธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูอาทรจริยวัตร   วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาวาสุเทพ น้ำพุ  วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  อุทัยธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสีหราช ทัศน์ทอง  วัดโคกเจริญวนาราม  กำแพงเพชร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระชายเดียว เรืองประจักษ์  วัดป่าแสงธรรม  กำแพงเพชร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูปลัดสวงค์ สมใจ  วัดสันติพนาราม  พิจิตร 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูวิบูลธรรมจารี   วัดเฉลียงลับ  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาสยามรัชด์ กิตฺติวงศ์วณิชย์  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระชัยยันต์ มิ่งขวัญ  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอธิการบรรพต ไทยสุรินทร์  วัดตะกรุดหิน  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอธิการมะลิ ปงรังกา  วัดคลองตะพานหิน  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสามารถ ประทุมมา  วัดพญาวัง  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระปัญญา ยังคง  วัดทุ่งแจ้ง  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวัศพลชัย โมหะกิจ  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสงวน มาเพ็ง  วัดศิริมงคล  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระธีระยุทธิ์ อึ้งพัฒนากิจ  วัดศิริมงคล  เพชรบูรณ์ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูเกษมวรกิจ   วัดถ้ำผาจม  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูศรีพัฒนกิตติ์   วัดแม่สลองใน  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูสิทธิปัญญารัตน์   วัดเจริญเมือง  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระนฤพล จันต๊ะดุก  วัดเจริญเมือง  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระบุญชุ่ม ทาแกง  วัดห้วยไคร้ใหม่  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระวิโรจน์ บัวถา  วัดดอยจำปี  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอาทิตย์ ไพศาลแสง  วัดบุญเรืองใต้  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระธนาวัตร์ อินต๊ะวงค์  วัดศรีสุพรรณ  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระคำแก้ว แซ่หยี่  วัดพระธาตุสันติธรรม  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระพันธ์สิทธิ์ คุณรัตนาภรณ์  วัดพระธาตุสันติธรรม  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระศักดิ์ดา เทพสนิท  วัดพระธาตุสันติธรรม  เชียงราย 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระณัฐนันท์ อินตา  วัดผาช้างมูบ  พะเยา 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสุระบดี ชัยชนะ  วัดปงสนุก  พะเยา 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระฝาแก้ว ทาระจีน  วัดดงสุวรรณ  พะเยา 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูอนุศาสน์บุญญาคม   วัดวังเบอะ  แพร่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูอาทรกิตยานุรักษ์   วัดบ่อแก้ว  แพร่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูโสภิตโพธานุรักษ์   วัดโพธิบุปผาราม  แพร่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสมุห์ธวัชชัย ยิ้มย่อง  วัดแม่ยางเปี้ยว  แพร่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวิชัย เขียวประทุม  วัดแม่ยางพัฒนา  แพร่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระอังคาร นุนำ  วัดนาสาร  แพร่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูโสภิตพัฒนโชติ   วัดช่อแลพระงาม  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระจักรกฤช บุญศรี  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสงกรานต์ อุบาลี  วัดศรีมงคล  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระศุภโชติ มหานันทโพธิ์  วัดพระเจ้าเม็งราย  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระณรงค์วิทย์ ธิมัน  วัดก่อเก๊า  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระไกรศร ดวงไทย  วัดก่อเก๊า  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระจตุพล ฟุ่มเฟือย  วัดผ้าขาว  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระภานุพงษ์ อินตาเปี้ย  วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระธีรศักดิ์ เจริญศิริ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสิโรจน์ บุญประการ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระสิทธิชัย สกุลเกริกไกร  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวิทยา พรมพิงค์  วัดเชตวัน  ลำพูน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูญาณสัมปยุต   วัดแม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสันติ ใจยา  วัดแม่ลาหลวง  แม่ฮ่องสอน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระธนากร เจริญศรี  วัดอมราวาส  แม่ฮ่องสอน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระป้อม บุญทิพย์  วัดแม่สุ  แม่ฮ่องสอน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระธนกร สุธิรัตน์  วัดแม่สุ  แม่ฮ่องสอน 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระลัดดา หนูทองอินทร์  วัดป่าดงใหญ่  อุดรธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระนิวัติ หล้าวิเศษ  วัดป่าดงใหญ่  อุดรธานี 
1-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 410 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5