ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสุตกิจบริหาร  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสม ทิพวัฒน์  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาชัชวาล ไล้ทองคำ  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาชัชวาลย์ แก้วกิ่ง  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาเส็ง สืบเสาร์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระสิทธิรักษ์ พลลือ  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระอัคคเดช อัศวธรรมนันท์  วัดบางประทุมนอก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระเกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระสายัญ ทองพิมพ์  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระช้อย ซื่อสัตย์  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระวิศิษฐ์ นาถะภักฏิ  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระประสงค์ ทองใหม่  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระณัฐพงษ์ มาลาอุตย์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระอินทร์นุช บุญต้อง  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาอนุรักษ์ สีไพร  วัดสนามใน  นนทบุรี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมณโก้ นวลฉวี  วัดสนามใน  นนทบุรี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระครูวิมลกิจจานุกูล  วัดป่างิ้ว  ปทุมธานี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูปทุมวัฒนกิจ  วัดกร่าง  ปทุมธานี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระอธิการสามารถ บุญส่ง  วัดเชิงท่า  ปทุมธานี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระพิสิฏฐ์ โพธิกนิษฐ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระสหสิงห์ ภาควิหก  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระมาโนด แซ่เอี่ย  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระสง่า จงปลื้มกลาง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระธานินทร์ สุขเจริญ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูชินธรรมาภรณ์  วัดสีกุก  พระนครศรีอยุธยา  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาชำนาญ เจริญสุข  วัดบ้านพลับ  พระนครศรีอยุธยา  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูพินิจธรรมาภิมนฑ์  วัดพินิจธรรมสาร  อ่างทอง  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระมหาธนา หอมหวล  วัดสามขาว  อ่างทอง  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระอธิการสมชัย กิ่งนอก  วัดถนนใหญ่  ลพบุรี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระอธิการธนดล แสงสุวรรณ์  วัดเขาแร่  ลพบุรี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูวัตตสารโสภิต  วัดหนองกระทุ่ม  สิงห์บุรี  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระเจริญ แดงพงษ์  วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูสุจิตธรรมวิมล  วัดนางพญา  พิษณุโลก  
1-6-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระเสงี่ยม ฤทธิแสง  วัดเทิงเสาหิน  เชียงราย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระธาดาพงษ์ อะทะเทพ  วัดไชยพฤกษ์  พะเยา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระอาทิตย์ ติปิก  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูสันติธรรมวัฒน์  วัดเชียงมั่น  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระมหาสมชาย ณ เชียงใหม่  วัดเชียงมั่น  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาไกรจิตต์ โพทะยา  วัดดับภัย  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระมหากุลวุฒิ ไคร้โท้ง  วัดวิเวกวนาราม  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระเดชา ระตะจารุ  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระศิริชัย มีปัญญา  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระประเสริฐ ชัยเทพ  วัดดอยแท่นพระผาหลวง  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระอุดม บัวหลวง  วัดมะองค์นก  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระสิทธิชัย สนชาวไพร  วัดพันอ้น  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระอนุชา นาไล  วัดพยากดอนแก้ว  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระชินภัทร วิทยารุ่งเรือง  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระสมบัติ มาเยอะ  วัดท่าข้าม  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระอภิศักดิ์ จิรนิธิสกุล  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระประยูร แทนหาร  วัดโนนสะอาด  อุดรธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระบุญถม ดำถ้ำ  วัดถ้ำคูหาวารี  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระประเทือง ยุ่นดอน  วัดสระทอง  ขอนแก่น 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระจิราวัฒน์ นามทอง  วัดป่าวังน้ำเย็น  มหาสารคาม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระอธิการอภิญญา สมเพราะ  วัดป่าวิเวกอาศรม  ร้อยเอ็ด 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระอธิการสัมพันธ์ พาชนะ  วัดราษฏร์บำรุง  ร้อยเอ็ด 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระอธิการมาโนชญ์ แสงสุวรรณ  วัดศรีโคตรคีรี  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระปลัดเชื้อ แสนสุภา  วัดส้างพระอินทร์  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระเฉลิมสุข เหง้าบุตร  วัดส้างพระอินทร์  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระจันตระ พื้นชมพู  วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระเพียงจันทร์ ผาดี  วัดหนองญาติ  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระราชันย์ กองเลิศ  วัดชัยมงคล  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระดำรงค์ กางทอง  วัดป่าศิวิลัย  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
64 
สามเณรศักดิ์นรินทร์ สุริยะวงค์  วัดมหาธาตุ  นครพนม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระประเทือง ชื่นพิทักษ์  วัดหนองจอก  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูประภากรวิสุทธิ์  วัดห้วยน้ำเค็ม  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระอธิการประพันธ์ วัชรวิสุทธิ์  วัดอำนวยศิลป์สารกิจ  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระช้าง พานาง  วัดหนองตะไก้  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูสิริจันทประสุต  วัดสว่างอารมณ์  สุรินทร์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ ผลเจริญ  วัดประทุมเมฆ  สุรินทร์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระสมุห์ชัมธ์ ช่อทับทิม  วัดนาสม  สุรินทร์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระเกษมสุข ดวงงาม  วัดโคกบัวราย  สุรินทร์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระเล้ง แซ่จู  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  ฉะเชิงเทรา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูปุริมานุรักษ์  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระมหาสุพรรณ แสภู่  วัดท่าช้าง  สุพรรณบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระธานี จิรกุลธนาวัฒน์  วัดไทรงามธรรมาราม  สุพรรณบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
77 
สามเณรศิริวัฒน์ ชุมทอง  วัดวังหลวง  นครศรีธรรมราช 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระสัญญา แถลงกิจ  วัดท่ามะนาว  กาญจนบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระณัฐวัฒน์ ยิ้มวิไล  วัดท่ามะนาว  กาญจนบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระสำเริง สุขภาพ  วัดกาญจนบุรีเก่า  กาญจนบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระมหาประทีป มาตพร  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระมหาบุญมี อภัยโส  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระธรรมโมลี พิศลืม  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระสมุห์ฉัตรเทพ พุทธชูชาติ  วัดสูงเม่น  แพร่ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูวิสุทธิวรญาณ  วัดศรีมงคล  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
86 
เจ้าอธิการคำมุข แสนใจ  วัดสว่างอารมณ์วัฒนา  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระพิชัย ภูคัง  วัดสว่างอารมณ์วัฒนา  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระสายยนต์ พรหมดี  วัดโพนสว่างนาทอง  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระปลัดเชาวรัตน์ สารีคำ  วัดโพนชัย  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระประจวบ สุดน้อย  วัดลาดปู่ทรงธรรม  เลย 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูนิมิตศีลาภรณ์  วัดเทพสุทธาวาส  นครสวรรค์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระชัยวัฒน์ พรหมสนธิ  วัดไทรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระนพนันท์ ศิริโยธา  วัดไทรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระสุทาบ ไมตรี  วัดเสด็จ  กำแพงเพชร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระโชติ บดีรัฐ  วัดเสด็จ  กำแพงเพชร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระนิ ทองราช  วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง  ตาก 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระชาลี สังเงิน  วัดกองศรี  ขอนแก่น 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระทวีศักดิ์ เฉลียวกลาง  วัดหนองกี่  บุรีรัมย์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระอำพร มาลี  วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม  กาญจนบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูพิทักษ์ชัยวงค์  วัดสนามไชย  สงขลา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 158 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2