ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระนิกรมมุนี   วัดไตรมิตรวิทยาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระศรีวีรมุนี   วัดไตรมิตรวิทยาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระครูศรีสังวราภิรม   วัดระฆังโฆสิตาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระครูรัตนเขมากร   วัดโพธิ์แก้ว   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระครูปลัดสมชาย เฮาลี้  วัดมหรรณพาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระครูสมุห์วีรชัย เต็มวัฒนางกูร  วัดบางนาใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระมหาอรรฆพร สุขสงวน  วัดบางนาใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระมหาสุชาติ ประตูดาน  วัดบางนาใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
พระประพนธ์ รุ่งเรือง  วัดบางนาใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
10 
พระมหาธนอรรถ จันทร์จิตร  วัดปากน้ำ   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
11 
พระมหาเอกลักษณ์ เวชกามา  วัดพระเชตุพน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
12 
พระมหาธนเทพ จันทร์มณีนิล  วัดอรุณราชวราราม   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
13 
พระมหาสมเกียรติ เย็นจิตรา  วัดโพธินิมิตร   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
14 
พระธนกฤต เกิดลำเจียก  วัดท่าพระ   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
15 
พระวรวุฒิ ลิขิตตรากุล  วัดดวงแข   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
16 
พระโชคอนันต์ แสงทอง  วัดคลองเตยใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
17 
พระสุรเดช จิตต์หาญ  วัดคลองเตยใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
18 
พระนพพร สอนมาก  วัดบางสะแกใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
19 
พระดำรงค์รักษ์ รณศิริ  วัดบางสะแกใน   กรุงเทพมหานคร  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
20 
พระครูสุพลวุฒิกร   วัดโตนด   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
21 
พระครูสังฆรักษ์เกิดวัฒนา โตสินธุ์  วัดโตนด   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
22 
พระอธิการสมทรง ทรัพย์สมบูรณ์  วัดพระเงิน   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
23 
พระสรรค์ชัย พร้อมศักดิ์  วัดพระเงิน   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
24 
พระธัญญะ รัตนโสภณพันธุ์  วัดจันทร์   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
25 
พระวินัย ลิ้มประเสริฐ  วัดนครอินทร์   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
26 
พระประยูร ดวงสมร  วัดนครอินทร์   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
27 
พระชาญวิทย์ เดชป้อง  วัดสังฆทาน   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
28 
พระประพันธ์ ชากาสี  วัดสังฆทาน   นนทบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
29 
พระครูใบฎีกาบุญเชิด ชูรัตน์  วัดทองรำไพ   สมุทรปราการ  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
30 
พระปลัดอดิศักดิ์ ระงับภัย  วัดสวนส้ม   สมุทรปราการ  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
31 
พระมหาวีกิจ เจริญจวง  วัดสวนส้ม   สมุทรปราการ  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
32 
พระอธิการสันทาน อยู่ไสว  วัดสาขลา   สมุทรปราการ  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
33 
พระอธิการสมนึก เปรมชื่น  วัดขุนสมุทราวาส   สมุทรปราการ  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
34 
พระครูพิจิตรกิจจาทร   วัดกลางปากกราน   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
35 
พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์   วัดสามวิหาร   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
36 
พระครูพิศาลปุญญาภินันท์   วัดห้วยจระเข้   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
37 
พระครูประกาศธรรมวิจิตร   วัดค่าย   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
38 
พระครูสุวัฒน์ธรรมานุวัตร   วัดเสาธงเก่า   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
39 
พระครูวินัยธรบุญเลิศ คานอ่อน  วัดหน้าต่างนอก   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
40 
พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ เกิดเสวี  วัดปิ่นแก้ว   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
41 
พระปลัดยุทธภูมิ ศิริสาร  วัดลอดช่อง   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
42 
พระมหาสมใจ ประเสริฐนุช  วัดตองปุ   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
43 
พระมหาสัตย์จา คำสัตย์  วัดใหญ่ชัยมงคล   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
44 
พระมหาชาญชัย มณีรัตน์  วัดศิวาราม   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
45 
พระมหากฤษฎา อุลุชาฎะ  วัดธรรมนาวา   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
46 
พระสุทิน บุญลอ  วัดธรรมนาวา   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
47 
พระสุเทพ ธรรมวุฒา  วัดธรรมนาวา   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
48 
พระมหาเสถียร เกษาชาติ  วัดเจดีย์แดง   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
49 
พระอธิการชัชวาล แซ่พัว  วัดแค   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
50 
พระอธิการดำรงค์ ภู่ระหงษ์  วัดธรรมจริยา   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
51 
พระอธิการศุภพงษ์ ศิริบุตร  วัดสันติธรรมาราม   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
52 
พระกฤษณะ แกล้วกล้า  วัดจอมเกษ   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
53 
พระจันทร์ศรี บุญเสริม  วัดเชิงเลน   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
54 
พระวรวิช โชคมหาโหร  วัดรัตนชัย   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
55 
พระยุทธนา ชูศรี  วัดสามวิหาร   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
56 
พระจาตุรงค์ กล่อมเสา  วัดลำบัว   พระนครศรีอยุธยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
57 
พระครูโสภณพัฒนวิธาน   วัดเทวราช   อ่างทอง  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
58 
พระอธิการประสิทธิ์ ชนะจิต  วัดหนองบัว   ลพบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
59 
พระอยุธยา หามะลิ  วัดหนองบัว   ลพบุรี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
60 
พระปัญญา ซิ้มใจดี  วัดทองหลาง   อุทัยธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
61 
พระเดช ไกยะฝ่าย  วัดราชบูรณะ   พิษณุโลก  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
62 
พระสุนันชัย ใจทัน  วัดสันติวัน   พิษณุโลก  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
63 
พระชม้อย มีมอญ  วัดท่าเกย   สุโขทัย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
64 
พระครูสิริชัยพิพัฒน์   วัดศรีอ้วน   ลำปาง  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
65 
พระมหาญาณกร จันทาพูน  วัดบ้านร้อง   เชียงราย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
66 
พระครูถาวรธรรมวิสุทธิ   วัดเทพวราราม   พะเยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
67 
พระครูใบฎีกาเฉลิมพล คำเชื้อ  วัดหลวงราชสัณฐาน   พะเยา  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
68 
พระครูโอภาสชัยมงคล   วัดไทรย้อย   แพร่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
69 
พระครูประเสริฐ โชติมูล  วัดปางเอาะ   แพร่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
70 
พระใบฎีกาสรศักดิ์ สายน้ำเย็น  วัดแพะโรงสูบ   แพร่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
71 
พระอธิการสมศักดิ์ สมปาน  วัดดงสุระ   แพร่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
72 
พระอธิการสมบูรณ์ ธรรมสุข  วัดใหม่วงศ์วรรณ   แพร่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
73 
พระสนิท รอดทุกข์  วัดศรีคิรินทราราม   แพร่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
74 
พระเกรียงไกร แซ่จิว  วัดป่าหมู่ใหม่   เชียงใหม่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
75 
พระพายัพ ด้วงชนะ  วัดป่าหมู่ใหม่   เชียงใหม่  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
76 
พระครูบริหารสมาธิคุณ   วัดป่าบ้านเพิ่ม   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
77 
พระเชิงชัย พรมขาว  วัดป่าบ้านเพิ่ม   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
78 
พระพหัส วริปัญโญ  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
79 
พระปิยวัตร คำโคตร  วัดเมตตากิตติคุณ   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
80 
พระปิยวุฒิ คำโคตร  วัดเมตตากิตติคุณ   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
81 
พระอธิวัฒน์ กงวิรัตน์  วัดเมตตากิตติคุณ   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
82 
พระกฤต ศรีศุภรานนท์  วัดทุ่งห้วยทราย   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
83 
พระจักรพงษ์ คำโพธิ์  วัดทุ่งห้วยทราย   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
84 
พระสมศักดิ์ ผุลละศิริ  วัดทุ่งห้วยทราย   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
85 
พระสมศักดิ์ แสงชาติ  วัดถ้ำกลองเพล   อุดรธานี  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
86 
พระครูสถิตพิพัฒนาภรณ์   วัดป่าอุดมคงคานิมิต   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
87 
พระมหาธงชัย สารสิงห์ทา  วัดโนนพระแก้ว   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
88 
พระมหาติด โสรัมย์  วัดโนนพระแก้ว   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
89 
พระมหาพรชัย เอื้อมเก็บ  วัดโนนพระแก้ว   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
90 
พระสง่า คงรีรัมย์  วัดวิปัสสนาผาชัน   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
91 
พระสมยศ นาโสต  วัดธรรมเจดีย์   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
92 
พระบุญฤทธิ์ หนองน้อย  วัดสักการาม   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
93 
พระธานินทร์ คดชาคร  วัดกลาง   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
94 
พระสมชาย ศรีพิน  วัดสพานทอง   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
95 
พระอำนวย ประหา  วัดพระพุทธบาท   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
96 
พระนิกร นิยมการ  วัดจันทราวาส   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
97 
พระอารักษ์ แสนตลาด  วัดท่าทรายสะอาด   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
98 
พระดลสุภณ เอกฐิน  วัดชัยมงคล   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
99 
พระเกษมสันต์ ทะนากลาง  วัดโพธิ์ชัย   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
100 
พระเสน่ห์ คุ้มครอง  วัดโพธิ์ชัย   หนองคาย  
1-6-57 
อินเดียฯ 
ผ่าน  
รวมทั้งหมด : 436 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5