ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวินัยธรอภิชาติ สินทรัพย์เพิ่ม  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอก เจตสลัน  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากิตติ ชอนครบุรี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพิศุทธิ์ อังสุปาลี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอภินันท์ เพ็งสว่าง  วัดใหม่ลำนกแขวก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธาดา นันทรังษี  วัดใหม่ลำนกแขวก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอารมย์ จาดแหยม  วัดศรีเรืองบุญ  นนทบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระณัฐวุฒิ ตุ้มทอง  วัดศรีเรืองบุญ  นนทบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสาธิต สมจิตร์  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระชยุตม์ อุดมศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระดรันภพ พังแสงสุ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระชานนท์ พินิตตานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสุเลิศ แซ่ล้อ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระปลัดคำไหม่ บุญพา  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระเมธี ดอนมอญ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาธารภัทร เจริญธรรม  วัดราษฎร์บูรณะ  สมุทรปราการ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระณัฐวัฒน์ เย็นสันเทียะ  วัดราษฎร์บูรณะ  สมุทรปราการ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสังเวียน ชานกัน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระบุญเลิศ นิลชาติ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล มีชูนึก  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระประจิรักษ์ เมฆหมอก  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาเฉลิมพล โชคโภคาสมบัติ  วัดโคกหิรัญ  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหารุ่งอรุณ ฤทธิ์ทรง  วัดลำบัว  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระเสวก มงคลไทย  วัดช่างทอง  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระครูวิศาลวรคุณ   วัดบ้านอิฐ  อ่างทอง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูไพศาลศีลวัฒน์   วัดท่าอิฐ  อ่างทอง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูวิเศษโชติธรรม   วัดโพธิธรรมโชติยาราม  อ่างทอง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูพิทักษ์จันทรังษี   วัดจันทรังษี  อ่างทอง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูธรรมธรสมรส จิตนอก  วัดจันทรังษี  อ่างทอง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
เจ้าอธิการปราโมทก์ หว่านพืช  วัดมวกเหล็กใน  สระบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระอธิการศรัณย์กร สิญจ์สลับสี  วัดห้วยลี่  สระบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวัฒธยา ศรีลาศักดิ์  วัดวิหารแดง  สระบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระอลงกรณ์ ชลวิสุทธิ์  วัดป่าชุมชน  ลพบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระกิตติทัศ กัลปดี  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูนิทัศนสารโกวิท   วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ   วัดไทรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหานพนันท์ ศิริโยธา  วัดไทรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาสุชิน เชยผลบุญ  วัดไทรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธราเทพ เปรมศรี  วัดคลองโนน  พิจิตร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระประโยชน์ สีผึ้ง  วัดชัยมงคล  พิจิตร 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาธวัชชัย มั่งมีเพชร  วัดโพธิ์ทอง  พิษณุโลก 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสนั่น คงใจมั่น  วัดโพธิ์ทอง  พิษณุโลก 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสถาพร ธุระพ่อค้า  วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์  พิษณุโลก 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูสุนทรถิรธรรม   วัดไพรสณฑ์สุนทร  ตาก 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมพงษ์ โนปางตัน  วัดพระธาตุสิริมงคล  ตาก 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูปรีชาชัยเขต   วัดทุ่งตอน  ลำปาง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสัมฤทธิ์ บัวเพ็ชร์  วัดบ่อด้ง  ลำปาง 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูสุจิณวรคุณ   วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสิงหา ภูง่าว  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูใบฎีกาศรีวรณ์ ระเรือง  วัดห้วยสัก  เชียงราย 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมูล สุณาพรม  วัดราษฎร์เจริญ  เชียงราย 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระบุญมา คำหล้าทราย  วัดโพธนาราม  เชียงราย 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระกฤษฎา สานิมิตร  วัดหัวขัว  พะเยา 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหารัชกร สุทธะ  วัดพระบางมิ่งเมือง  แพร่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอธิการณัฐพล จุฬานิพันธุ์  วัดบ้านท่อ  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาณภัทร วงศ์สุนทร  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระคมสัน เชี่ยวชาญ  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระทองสี โคตรแสงศรี  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระจันทร์แก้ว ศิริแปง  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสุดตา วรรณษา  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระบุญมา อินทรส  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระนันทพงศ์ เกตุจันทร์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระบุญชู โคชนารา  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระคงบุญ ธรรมชาติอโศก  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวรรณชัย สิริถาวรชัย  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระชาคริต โบรอน  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระเรืองสิทธิ์ มีธารทรัพย์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมชาย ลัดดาวงศ์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระณัฐทศักดิ์ นุสติ  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูโสภิตคณานุกิจ   วัดโพนงาม  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูอุดมกิจจาภรณ์   วัดเทพสุรินทร์  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูกิตติคุณสุนทร   วัดศรีแก้ว  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการสมบัติ บรมฤทธิ์  วัดวิชัยโสภาราม  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการพิทยาธร พลตื้อ  วัดบ้านโนนศิลา  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระอธิการประยุทธ คำยศ  วัดเขาทองคำ  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอธิการถาด วงษ์นนท์  วัดถ้ำม่วง  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาศุภฤกษ์ หลานวงค์  วัดชัยภูมิ  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาสมภาร วรรณพราหมณ์  วัดบูรพา  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระทวีผล คุ้มเรืองศรี  วัดศรีสง่าธรรม  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุชาติ ขันคามโภชก์  วัดหนองสวรรค์  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระจิตกร สินอินแก้ว  วัดชัยภูมิ  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระกฤษณ์ ฤทธิ์ใย  วัดป่าศรัทธาธรรม  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระแดนชัย ศรีชัยมูล  วัดป่าห้วยขมิ้น  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมาลา ชาคริตนิรันดร์  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระวิรัตน์ วงค์แก่น  วัดป่าศิริวัฒนา  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระณัฐพงศ์ เบญจบัณฑิต  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสุรัตน์ สมบูรณ์  วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระนรา วาหะรักษ์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระวิรัตน์ แว่นศิลา  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระเสรี อุดหนุน  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสายัญ เหยน้อย  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระธวัชชัย พินิจ  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระเหวย เวียงคำ  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระพงศ์พิสิทฐ์ ไชยเชษฐ์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระชัยประสิทธิ์ ปางชาติ  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระจิรศักดิ์ ร่มเย็น  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระธงชัย ครูส่ง  วัดลำดวนสุริยาวาส  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระประมุข โนนสว่าง  วัดธาตุหนองแวง  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระหนูปิ่น สีนันทะ  วัดโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระศรีวชิรโมลี   วัดชัยพร  หนองคาย 
1-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 421 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5