ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวรญาณโสภณ   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชัยพร ใจกุล  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีวิสุทธิญาณ   วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศักรินทร์ เลิศทรัพย์ไพบูลย์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระทวีทรัพย์ บัวทวี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรพรชัย วรรณเถา  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานรินทร์ พรหมกล่อม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสิน ผิดพันธุ์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาวิจิตร งามวรัญญู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาอภัย มูลสาร  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาวัชรพงษ์ มงคลเคหา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาไกรสิทธิ์ อรัญมิตร  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสันติ สันติธรางกูร  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหามนตรี บุตรพรม  วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาวุฒิชัย พรมวัง  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระธนพนธ์ ทองสุข  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาธนาวัฒน์ อุ่นจิตต์  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระอติภัทร์ สุธรรมมา  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระพรหมเมศวร์ ควรผล  วัดประดู่บางจาก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระตรัยเทพ ศรีเที่ยง  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสิริวรา ภาคฉาย  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสุเมธ สิบรัมย์  วัดมณฑป  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระธวัชชัย นามวงษ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระทิวัตถ์ นามวงษ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระภานุกร เนาสี  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพงษ์พันธ์ ปัญญางาม  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูพิพิธเจติยาภิบาล   วัดปรมัยยิกาวาส  นนทบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์ กรังพานิช  วัดสนามเหนือ  นนทบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาเธียร ยะโส  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาณัฐวุฒิ รักเดช  วัดเสาธงทอง  นนทบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวิเชียร เยรัมย์  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระปรัชญา ปรีชา  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูอาทรธัญญานุรักษ์   วัดโสภณาราม  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาธีรพงษ์ ทองสมบัติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาแก้วปัญญา หินกล้า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาเอกวศิน แจ่มเนียม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาวิริทธิพล อภิวิชญ์ชลชาติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหานัทดนัย วิภาวิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาปฏิพล มุ่งประสิทธิชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระก่อเกียรติ ธิติมาพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระประสิทธิ์ จิวะนันทกะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระศิเวษฐ์ กิจกาญจนไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระเอกสิทธิ์ อรัญญกูลกาญจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระทศสุธี พชรดนัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระกิตติคุณ นวมะชิติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวสุพงษ์ รัตนสุวรรณศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระธีร์ ไชยเทพ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระบุญชัย เอนกมหานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระไพฑูรย์ แสนสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระโสภณ นาเพ็ชร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาพิพัฒน์ พรมดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระพิพัฒน์ ส้มลิ้ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระธงชัย ทะบุญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระทรงธรรม คำอุ่นสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระจักรชัย อุดมคุณากร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูวินัยธรธนากร เอี่ยมบุญ  วัดไตรมิตรวราราม  สมุทรปราการ 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวิทูร ทัพเชียงใหม่  วัดโคธาราม  สมุทรปราการ 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูพิศาลบุญญาภินันท์   วัดห้วยจรเข้  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาเฉลิมพล พยุหะ  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระสมัคร นาซิน  วัดท่าการ้อง  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระบุญเรือง สุขสิงห์  วัดไผ่ล้อม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูประทีปสาธุกิจ   วัดสาธุประชาสรรค์  สระบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาพิศุทธิ์ สมนิยาม  วัดหนองม่วง  สระบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระโสภณวิชญ์ ไชยสมศรี  วัดถ้ำดาวเขาแก้ว  สระบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูวินัยธรกฤตธนกร พาบุตตะ  วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระประวิทย์ ชนะมาร  วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์  ลพบุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระเกียรติศักดิ์ ลายศรีเงิน  วัดอุตมพิชัย  สิงห์บุรี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาโอภาส วันเห่า  วัดธรรมโฆษก  อุทัยธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระปัญญา ซิ้มใจดี  วัดทองหลาง  อุทัยธานี 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล   วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาพีระพล วงศ์ไทย  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูประโพธธรรมากร   วัดแสนสุข  กำแพงเพชร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระจิรสิน ส่งรัศมี  วัดแสนสุข  กำแพงเพชร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระธนากรณ์ รอดนิล  วัดแสนสุข  กำแพงเพชร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระทัพพสาร เฉลียวดี  วัดทุ่งทอง  กำแพงเพชร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสมุห์ชัยวิทย์ สมขาว  วัดป่าน่าบัณฑิต  พิจิตร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระนิธิเทพ เทวกุล  วัดสันติพลาราม  พิจิตร 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระเมธา อ้นแหยม  วัดแสงดาว  พิษณุโลก 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระณัฐพร บัวสิงห์โต  วัดแสงดาว  พิษณุโลก 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระจีรวัฒน์ ประภัสสร  วัดวังหิน  พิษณุโลก 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสุวรรณ คำสุข  วัดบางยมอุดมธรรม  สุโขทัย 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูเกษมธุราทร   วัดสันฐาน  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูวินิตวรการ   วัดดงนั่งคีรีชัย  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ   วัดแม่ไฮ  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูถาวรปริยัติกิจ   วัดนางเหลียว  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูบรรพตวรานุศาสน์   วัดดอยน้อย  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมหาจิราวัฒน์ ศรีเจริญ  วัดแม่สุก  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาณัฏฐพงษ์ วงค์อุ่น  วัดกิ่วหลวง  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระบุญญาฤทธิ์ ธิไหล  วัดหัวเสือ  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสันประเสริฐ บุราญศรี  วัดดงนั่งคีรีชัย  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระปฏิภาน ตลับนาค  วัดทุ่งบอน  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระศักรินทร์ หลวงไชย  วัดสุวรรณาราม  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสำรวย ธรรมธิ  วัดแม่ฮวก  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระณัฐพล เย็นรัตน์  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูวิบูลธรรมวิมล   วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระคุณาทร ธรรมสนิท  วัดพระธาตุดอยฮาง  เชียงราย 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระชาญชัย หาญกล้า  วัดบุญเรืองใต้  เชียงราย 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระดวงแก้ว ณ ค้อ  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงราย 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระศิริชัย ชัยศรี  วัดเหมืองกลาง  เชียงราย 
1-6-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 524 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6